Methodisch werken in transities

artikel - 7 juli 2012
Afbeelding bij Methodisch werken in transities

Wanneer en hoe de drie decentralisaties gaan plaatsvinden is nu onduidelijk, maar de omslag naar een andere manier van werken gaat gewoon door. Denk aan het uitgaan van de kracht van mensen en hun netwerk en aan sociale professionals die de rol van makelaar oppakken. Wilt u aan de slag met dergelijke werkwijzen? Maak gebruik van de databank Effectieve sociale interventies.

Hoe de transities er precies uit gaan zien, is onduidelijk. Wel weten we dat ze vragen om een nieuw samenspel: een cocreatie tussen gemeenten, aanbieders en de vitale én kwetsbare burgers. Het versterken van de zelfregie staat daarbij centraal. De sociale professional wordt een makelaar die alle betrokken partijen met elkaar verbindt. Bovendien worden meerdere problematieken, bijvoorbeeld op het gebied van werk en opvoeding, tegelijkertijd aangepakt. Dit zal voor veel professionals een andere manier van werken vergen.

Databank

Gelukkig hoeft u het wiel niet opnieuw uit te vinden. In de databank Effectieve sociale interventies staan methoden die elders al succesvol zijn toegepast. Het werken volgens een beproefde methode heeft veel voordelen:

  • Eventuele knelpunten en valkuilen zijn al benoemd.
  • U kunt uw werkwijze naar opdrachtgevers verantwoorden.
  • Uw werk wordt inzichtelijker en overdraagbaar.
  • U kunt met uw eigen ervaring een methode verrijken.

Voorbeelden

Bereidt u zich voor op de transities? De databank bevat methoden waarvan zowel de inhoud als de werkwijze aansluiten bij de transities. Onder het thema ‘Maatschappelijke activering’ staan bijvoorbeeld methoden voor het activeren van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. En bij het thema ‘Jongerenparticipatie’ vindt u methoden voor individuele begeleiding van jongeren vanuit welzijn. U kunt de databank dus ook raadplegen voor werkzame elementen van bepaalde werkwijzen of samenwerkingsverbanden.

Natuurlijk, een netwerkcoach

‘Natuurlijk, een netwerkcoach’ is een methode die de participatiemogelijkheden van kwetsbare burgers vergroot door hun sociale netwerk te versterken. Een vrijwillige netwerkcoach helpt hierbij door samen met de cliënt een stappenplan door te lopen. Deelnemers geven in evaluaties aan dat ze hun eigen kracht ontdekken en zelf de regie behouden. Een sterk sociaal netwerk is een belangrijke pijler in de Wmo en straks dus ook voor de functie begeleiding.

Multifocus

Geweld en onveiligheid komen vaak voor bij gezinnen met complexe, meervoudige problematiek. De methode ‘Multifocus’ helpt gezinnen de regie over hun eigen bestaan te hervinden. Casemanagers combineren crisishulpverlening met systeemgerichte hulp en ketenaanpak. Het beëindigen van huiselijk geweld staat in deze methode centraal. Tegelijk kijkt de hulpverlener naar het totaalplaatje. Zo wordt een gezin als geheel verder geholpen. Deze aanpak en visie zijn van toepassing op de transities.

Kwartiermaken

‘Kwartiermaken’ is gericht op het participeren van kwetsbare burgers in de samenleving, maar ook op het bevorderen van een samenleving waarin meer mogelijkheden voor deze doelgroep ontstaan. De kwartiermaker werkt dus zowel met kwetsbare burgers als met mensen, organisaties en overheidsinstanties om hen heen. Deelnemers geven aan dat hun wereld letterlijk en figuurlijk wordt verruimd. De kwartiermaker maakt door inspanningen in de samenleving de weg vrij voor andere kwetsbare burgers. Deze methode past prima bij de transities op het gebied van werk en begeleiding.