Mijn Buurt Assen

Zonder verkokering werken aan bewonersinvloed

17 oktober 2019

In nogal wat gemeenten staat verkokerd werken een samenhangende aanpak in de weg, bijvoorbeeld rond duurzaamheid. In Assen doen ze dat al jaren anders. Hoe gaan ze te werk en hoe bepalend zijn de wensen en behoeften van bewoners?

Het begint in 2012 als een samenwerking tussen gemeente en woningcorporatie Actium. Inmiddels is dit uitgebreid tot een gebiedsgericht samenwerkingsverband met Vaart Welzijn en andere welzijns- en overheidsorganisaties in Assen onder de naam Mijn Buurt Assen.

Logo van Mijn Buurt Assen

Naast het stimuleren en ondersteunen van buurtinitiatieven, worden vanuit deze gebiedsgerichte aanpak fysieke ingrepen, als wijkvernieuwing, gekoppeld aan sociale activiteiten. De woningcorporatie, de sociale professional en gemeentelijke professionals van afdeling fysiek en welzijn hebben hier elkaar in 2016 gevonden. Soms is een sociale kwestie aanleiding voor vernieuwing, soms een fysiek aspect en vaak valt het samen. Movisie en de associates members* gingen op werkbezoek naar Assen. In dit samenwerkingsnetwerk combineren alle partners werkzaamheden en inzet van mens en middelen en stellen in gezamenlijkheid doelen. Stapje voor stapje werken zij zonder schotten tussen het fysieke en sociale domein. Het netwerk kent inmiddels drie pijlers.

  1. Wijkvernieuwing. Fysieke en sociale vernieuwingen in wijken pakt het netwerk samen op, ook rondom verduurzaming en energietransitie, zoals de pilot een gasloze buurt. Met toestemming van bewoners komen zij samen achter de voordeur.  
  2. Stimuleren buurtinitiatieven. Inwoners weten het beste wat goed is voor hun buurt en voor het creëren van ontmoeting. Mijn Buurt Assen daagt inwoners uit om zelf in actie te komen. Er is hiervoor jaarlijks een gezamenlijk budget gereserveerd. Bewoners kunnen hier een aanvraag voor indienen. De eisen zijn simpel. De activiteiten zijn collectief van aard en maken een verbinding tussen fysiek en sociaal.  
  3. Samenwerken aan de leefbaarheid. Mijn Buurt Assen sluit met allerlei communicatie middelen en manieren aan bij inwoners via gesprekken ter plekken, door present te zijn in de buurt, via Buurt Info Centra (BIC), met inzet van social media en netwerken van sleutelfiguren. En er zijn wijkreporters (vrijwilligers) die verslagen van activiteiten uit de buurt op de website zetten.  

Op muurtjes zitten

Michelle Bieleveld is wijkcoördinator vanuit de gemeente Assen voor Mijn Buurt Assen. Ze noemt zichzelf een scharrelambtenaar die netjes buiten de lijntjes kleurt. Regelmatig fietst zij, met een voor inwoners herkenbare rugzak, door de wijk. Soms gaat ze ‘op een muurtje zitten’ of naar het BIC om aanwezig te zijn in een wijk: ‘Mijn Buurt Assen is de ingang voor inwoners met ideeën en wensen om de buurt nog prettiger te maken om in te leven. Zodra buurtbewoners een idee aandragen stelt Mijn Buurt Assen geld/mensen/ondersteunende middelen beschikbaar om het te laten slagen. Dit varieert van het opruimen van de buurt tot het organiseren van een buurtfeest.’

Robert van der Haar is de programmamanager van Mijn Buurt Assen vanuit de gemeente Assen: ‘Grote delen van Assen-Oost, De Lariks en de Oude Molenbuurt ondergaan een metamorfose. Woningcorporatie Actium investeert fors in kwaliteitsverbetering en verduurzaming van de huurwoningen door renovatie, sloop en nieuwbouw. De samenwerking in Mijn Buurt Assen maakt het makkelijker om de plannen van de diverse organisaties en bewoners voor een buurt te realiseren. Op deze manier kan de gemeente bijvoorbeeld meteen na sloop en nieuwbouw de straten, pleinen en het groen een upgrade geven. Mede bedacht door bewoners, want die worden vanaf het begin actief bij de plannen betrokken via bijeenkomsten. Het direct contact met en tussen inwoners, zorgt ervoor dat problemen gesignaleerd en aangepakt kunnen worden.’

Hoe ziet het betrekken van bewoners er precies uit bij jullie?

Robert van der Haar: ‘Bij de ambities van de gemeenten worden bewoners vooraf geconsulteerd. Maar het blijft aandacht vragen om te zorgen dat het niet praten over bewoners maar met bewoners is. Er zijn gebiedsopdrachten die geformuleerd worden met inwoners maar ook specifieke ideeën die uit de gemeenteraad of college komen. Bijvoorbeeld bij de keuze om te investeren in de vernieuwing van woningen.

Michelle Bieleveld: ‘Op dit moment zijn professionals de oren en ogen van de wijk. In de omgevingsvisie gaan we, met bewoners en professionals, verder in het vormgeven van goede samenwerking.  Een van onze collega’s begon met een experiment 'meer op muurtjes zitten'. Letterlijk in een wijk op een muurtje gaan zitten, blanco de buurt ingaan en gesprekken aanknopen met bewoners. Inmiddels doen meer collega’s dat en je raadt het al: het werkt. We horen, zien en weten meer van de behoeften en wensen van bewoners dan daarvoor. Zo simpel kan het soms zijn. In de winter organiseren we stamppotbijeenkomsten, in de zomer BBQ bijeenkomsten. Het blijkt een aantrekkelijke manier voor inwoners om te komen en om met ons in gesprek te gaan over de dingen die zij belangrijk vinden in hun buurt.

We merken daarnaast ook dat mensen onderling elkaar dan (beter) leren kennen. Het mooiste compliment dat we ooit kregen na deze sessies was van een inwoner die zei: 'vroeger woonde ik in een buurt; nu heb ik buren'.’

*De associate members maken onderdeel uit van een netwerk van ongeveer 65 koplopers uit het sociaal domein. Het zijn mensen uit beleid en praktijk: gemeentelijke professionals, ervaringsdeskundigen en sociaal professionals. Talentvolle mensen die zich op vernieuwende wijze hebben onderscheiden in het sociaal domein. Meer weten? www.mijnbuurtassen.nl