Minister Bruins Slot: ‘Als overheid dienen wij gelijkheid te waarborgen en moeten en willen we vooroplopen in de strijd tegen discriminatie’

Op 21 maart 2023, de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie, vond een drukbezocht webinar plaats over de aanpak van racisme door gemeenten. Minister Hanke Bruins Slot opent de online bijeenkomst met meer dan 80 deelnemers: ‘We zijn het aan de Grondwet verplicht om discriminatie en racisme aan te pakken.’ Minister Bruins Slot benadrukt hoe belangrijk het is dat gemeenten antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s) financieren, omdat zij slachtoffers bijstaan en begeleiden om hun recht te halen. ‘Het is onze bedoeling dat de ADV’s sterke partners worden voor de gemeenten bij de aanpak en het voorkomen van discriminatie,’ stelt de minister.

Agenderen, faciliteren, regisseren

Het webinar vervolgt met een presentatie van Hanneke Felten (onderzoeker Movisie en Kennisplatform Inclusief Samenleven, KIS) over wat werkt in de aanpak van racisme. In de lezing komen de verschillende rollen aan de orde die de gemeente kan innemen in de aanpak van discriminatie en racisme. De gemeente kan:

  1. Discriminatie agenderen en een sociale norm stellen tegen discriminatie, zowel intern als extern.
  2. Organisaties uit bepaalde sectoren (bijvoorbeeld zorg, onderwijs, sport) ondersteunen en faciliteren om discriminatie effectief aan te pakken.
  3. De regie voeren: ga de vrijblijvendheid voorbij door middel van onder meer 'naming & faming' en het stellen van voorwaarden voor het geven van subsidies.

Felten benadrukt dat gemeenten vooral samen op moeten trekken met de antidiscriminatievoorzieningen. Daar zitten mensen met kennis over de lokale situatie.  

Bonding, briding en linking

Gemeente Leiden en gemeente Rotterdam presenteren hun ervaring met het opzetten van antiracismebeleid. Beide gemeenten zijn een goed voorbeeld als het gaat om het betrekken van maatschappelijke organisaties, sociaal werk en burgers bij het vormgeven van visie en beleid over dit onderwerp. Zo werkt Leiden met een serie ‘stadsgesprekken’ en Rotterdam met een serie bijeenkomsten gericht op bonding (onderlinge verbondenheid), bridging (verbinding tussen groepen in de samenleving) en linking (verbinding met het formele bestuur van de stad). In Rotterdam worden de gesprekken uitgevoerd door Radar, de antidiscriminatievoorziening.

De aanpak van discriminatie en racisme is niet van een werkgroep of afdeling, maar van de hele gemeente

De hele gemeente is verantwoordelijk

De deelnemers wisselen tips met elkaar uit. De rol van de burgemeester wordt bijvoorbeeld besproken. En meerdere deelnemers vertellen over hoe belangrijk het voor hen was om niet als ambtenaar diversiteit/inclusie de verantwoordelijkheid te nemen voor het beleid, maar dit te laten bij de ambtenaren en bestuurders die gaan over thema’s als onderwijs, wonen of werk en inkomen. De aanpak van discriminatie en racisme is niet van een werkgroep of afdeling, maar van de hele gemeente. Deelnemers willen ook kritisch durven te kijken naar de gemeente, zowel naar hoe het intern geregeld is als naar de dienstverlening aan burgers.