Moedercentra zijn uitkomst voor gemeenten

artikel - 25 april 2014
Afbeelding bij Moedercentra zijn uitkomst voor gemeenten

Wilt u als gemeente kwetsbare en geïsoleerde burgers actief krijgen? Start een moeder- of vadercentrum. De centra blijken een succesvolle opstap naar vrijwilligerswerk en betaald werk. De toolkit ‘Moeder- en vadercentra’ van Movisie is gratis te downloaden.

'Moeder- en vadercentra zijn een eerste opstap naar werk. Hier komen mensen die niet of nauwelijks participeren in de samenleving en een laag opleidingsniveau hebben”, vertelt Jamila Achahchah van Movisie. In Nederland zijn 59 moeder- en vadercentra, die overigens niet allemaal deze naam dragen. “Gemeenten willen alle burgers laten meedoen, liefst in hun eigen buurt. De moeder- en vadercentra doen dit al jaren. De bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor het centrum en participeren als vanzelf. Dit is een heel geschikte methodiek anno 2014.'

Formule

Een moeder- of vadercentrum is een voorziening in de buurt. Zelfbeheer is een belangrijk principe in het centrum. De bezoekers kunnen deelnemen aan activiteiten of actief meehelpen, ze kunnen vrijwilligerswerk doen of coördinator van het centrum worden, aangestuurd door een sociaal professional. De centra worden bezocht door mensen uit de wijk die vaak niet worden bereikt door reguliere instanties. De eigen kracht van mannen en vrouwen staat centraal. Jamila Achahchah vertelt: 'Bezoekers maken in het centrum een proces door. Uitgangspunt is dat iedereen wel ergens goed in is. Ze worden zich bewust van hun talenten, gaan die verder ontwikkelen en brengen vervolgens hun talenten en kennis over op anderen.'

Werk

Binnen het centrum kan iemand doorgroeien naar vrijwilligerswerk. 'Doel van het centrum is dat kansarme en kwetsbare mensen structureel gaan deelnemen aan de samenleving', vertelt Jamila.  'In het centrum kunnen mensen meedoen aan allerlei cursussen, bijvoorbeeld over geld, werkervaring, gezondheid, integratie en de buurt. Er zijn ook taallessen en computercursussen. Wat er in een centrum precies gebeurt, bepalen de bezoekers zelf. Maar in de praktijk zie je vaak dat deelnemers uiteindelijk ook zelf cursussen gaan geven.'

Mannen en vrouwen

De methodiek maakt onderscheid tussen vrouwen en mannen. Wat is het verschil? 'Moedercentra zijn er voor vrouwen en vadercentra zijn er voor mannen. Alleen al dit principe zorgt voor laagdrempeligheid en veiligheid. Verder verschilt de focus enigszins. Vrouwen leren om verantwoordelijkheid te nemen, leiding nemen en leiding delen. Vaders leren meer over de opvoeding van hun kinderen. Hierdoor komen hun kinderen steviger in hun schoenen te staan. Ze leren zorgen voor elkaar en voor hun kinderen en brengen dat wat zij leren in het vadercentrum over op hun kinderen.'

Onderzoek naar praktijkervaring

Uit de zes belangrijkste onderzoeken naar de praktijkervaringen met de interventie komt naar voren dat het interculturele karakter, de laagdrempeligheid en de veilige omgeving belangrijke succesfactoren zijn. Bezoekers groeien van consument naar producent. Zij worden zich bewust van hun kwaliteiten en kunnen die vervolgens ook in hun privé-situatie inzetten. Nieuwe vaardigheden leren ze door deel te nemen aan cursussen en door te leren van elkaar. Als het vrijwilligersbeleid goed geregeld is in de centra, is er meer sprake van ontwikkeling van de bezoekers.

Welzijnsorganisatie

Jamila Achahchah raadt gemeenten aan om gebruik te maken van deze methodiek. 'Een moeder- of vadercentrum kan zelfstandig zijn of onderdeel van een welzijnsinstelling. Ook als het centrum onderdeel is van een welzijnsinstelling, blijft het uitgangspunt dat het centrum door de bezoekers zelf beheerd wordt. De coördinator van het centrum verantwoordt in dat geval aan zijn leidinggevende van de welzijnsinstelling. Het is ook mogelijk om te starten als onderdeel van een welzijnsorganisatie en daarna te verzelfstandigen. Reken op ongeveer twee jaar vanaf het idee tot de opening van het centrum. '

Werkzame elementen

Van Moeder- en vadercentra is een interventiebeschrijving voor de databank Effectieve sociale interventies ontwikkeld. Hierin staat alle beschikbare informatie over Moeder- en vadercentra bij elkaar. De onderdelen van de aanpak die bijdragen aan de werkzaamheid van Moeder- en vadercentra zijn:

  • Door het principe van zelfbeheer en meebeslissen leren de bezoekers verantwoordelijkheid nemen en leiding geven en wordt hun motivatie aangewakkerd.
  • Bezoekers maken een proces door van bewustwording van de eigen talenten, het inzetten van deze talenten, het leren van nieuwe kennis en het overbrengen van de talenten en kennis naar anderen.
  • Bezoekers en vrijwilligers ontwikkelen meer zelfvertrouwen en leren beter voor zichzelf op te komen, doordat ze gewaardeerd worden voor het werk dat ze doen en doordat ze leiding nemen.
  • Het werk dat de bezoekers en vrijwilligers doen en de zorg die ze geven, wordt beloond.
  • Bezoekers leren omgaan met diversiteit; door de samenwerking met mensen van diverse achtergronden leren ze hiervoor open te staan en elkaar te begrijpen.
  • Doordat bezoekers anderen ontmoeten, bouwen ze een netwerk op,  wordt hun eenzaamheid doorbroken en benutten ze elkaars talenten.
  • De centra zijn laagdrempelig doordat kinderen mee mogen, activiteiten goed aansluiten op de behoefte, activiteiten vrij toegankelijk zijn en zowel de mensen als de locatie gastvrijheid uitstralen.

Download de Toolbox Moeder- en vadercentra, lees het stappenplan voor het versterken van zelforganisaties en bezoek de interventiebeschrijving in de databank Effectieve sociale interventies.