Movisie in de Media: februari 2023

Mogen we uw artikel, infographic of blog overnemen? We krijgen bij Movisie deze vraag steeds vaker. En ja, met bronvermelding en zonder wijzigingen mag dat. Zo werden afgelopen maand weer Movisie-artikelen overgenomen door diverse mediakanalen.

Door de Europese Commissie maar ook door belangenbehartiger Roze 50+. Ook de nieuwsquotes die collega’s schrijven voor het ANP Expertnetwerk worden door steeds meer media overgenomen, zoals de recente quote van Mariël van Pelt, ‘Overheid moet bij aanpak regeldruk zorg ook welzijn meenemen’. Een greep uit wat er verder in de media verscheen.

Toekomst langdurige zorg ligt in de buurt

‘Er is in de samenleving genoeg energie en wil om zorgzame gemeenschappen in te richten. Alleen zit het systeem de initiatieven voortdurend in de weg’, schrijft hoogleraar gezondheidseconomie Marcel Canoy op 17 februari 2023 in een opinie in NRC Handelsblad. Canoy: ‘Vergelijk de langdurige zorg met het klimaat- en het energieprobleem. We weten niet precies wat we daaraan moeten doen en we zijn afhankelijk van landen die niet zo hard lopen of het niet nauw nemen met democratische beginselen. In de langdurige zorg weten we wel wat we moeten doen, staat iedereen te popelen om de handen uit de mouwen te steken en zijn we niet afhankelijk van het buitenland. Laten we dat dan gaan regelen.’ Canoy nam het initiatief tot een manifest op socialevraagstukken.nl waarin de bewindslieden Conny Helder, Karien van Gennip, en Hugo de Jonge worden opgeroepen hier werk van te maken. Het manifest is inmiddels al ondertekend door een zeer brede coalitie van zorgvernieuwers, bestuurders, wethouders, burgerinitiatieven, toezichthouders, woningcorporaties, adviesraden, patiëntvertegenwoordigers en hoogleraren. Ondertekenen kan nog.

Honingraatflats en straattaal: stigmatiseert de film ‘De Tatta’s’ de Bijlmer alsnog?

Na kritiek werden de opnames van ‘De Tatta’s’ verplaatst van Zuidoost naar Noord en expliciete verwijzingen naar de Bijlmer zijn vermeden. Maar als Paroolverslaggever Tahrim Ramdjan de film kijkt, voelt hij weer waarom hij zich ooit schaamde voor de wijk waar hij geboren is. In zijn artikel in Het Parool (25 februari 2023) beschrijft hij hoe bij makers, onder meer door de zwartepietendiscussie, het besef is ingedaald dat stereotyperingen doorwerken op de beleving van niet-westerse Nederlanders en daadwerkelijk tot discriminatie kunnen leiden. ‘Hanneke Felten doet daar bij Movisie onderzoek naar. Zij legt uit dat het brein vatbaar is voor stereotyperingen. “Je brein kan lastig onderscheiden of associaties uit de media komen, of uit het echte leven.” Stereotyperingen uit de media werken dus door in het echte leven.’

‘Kabinet, voorkom dat mensen ziek worden door armoede’

Iedereen in Nederland moet een gelijke kans hebben op een zo gezond mogelijk leven. Om dat te bereiken moet de ‘bestaanszekerheid’ worden gegarandeerd: een stabiel en voldoende besteedbaar inkomen en de mogelijkheid tot gezond eten, onderwijs en veilig werken en wonen. Dit is een van de kernpunten van de open brief aan het kabinet van artsenfederatie KNMG en ruim zeventig organisaties, waaronder Movisie. De brief is onder meer gepubliceerd op 20 februari 2023 op Sociale Vraagstukken.

In de schaduw van Marga Klompé

‘Lukt het minister Schouten om het geloof te laten terugkeren dat de overheid bijstandsgerechtigden een menswaardig bestaan kan bieden?’, schrijft Radboud Engbersen, programmaleider sociale basis bij Movisie, op 9 februari 2023 op BinnenlandsBestuur.nl. ‘Minister Carola Schouten herijkt momenteel de Participatiewet. De huidige wet biedt burgers te weinig bescherming tegen armoede. Het is daarom interessant terug te blikken op de eerste voorganger van de Participatiewet: de Algemene Bijstandswet (ABW).’ ‘De invoering van de ABW is nauw verbonden met de figuur van minister Marga Klompé. Zij belichaamde als geen ander in het debat de geest van de ABW. De cliënt zou voortaan waardig en respectvol bejegend worden en met opgeheven hoofd bijstand kunnen ontvangen. En zij benadrukte het belang van maatwerk. De bijstandsambtenaar zou per geval heel zorgvuldig moeten kijken wat iemand nodig heeft voor “de noodzakelijke kosten van het bestaan”.’

Movisie juicht inzet sensitivity readers voor schoolboeken toe

'Uitgeverij Malmberg laat gevoeligheidslezers kritisch kijken naar al haar bestaande schoolboeken en naar nog uit te geven lesmateriaal. Doel is discriminerende woorden en passages te schrappen en inclusiviteit en diversiteit in de schoolboeken te laten zien. Gevoeligheidslezers kijken onder meer of er wel voorbeelden zijn van stellen van hetzelfde geslacht, mensen met verschillende huidskleuren en mensen met een beperking. Caroline Harnacke van kennisinstituut Movisie juicht dit toe. “Uit onderzoek weten wij dat stereotypen een belangrijke voorspeller zijn voor discriminatie. In lesboeken komen soms onbedoeld stereotypen voor.”' Dat stond 25 februari in een artikel van Trouw.

Ook door VOS/ABB, de vereniging voor bestuur, management en medezeggenschap in het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs in Nederland, werd de reactie van Caroline Harnacke opgepikt: ‘Schoolboeken die een divers wereldbeeld laten zien, kunnen leerlingen stimuleren om flexibel en creatief te denken. Daarom is het goed als educatieve uitgeverijen sensitivity readers inzetten, benadrukt kennisinstituut Movisie dat zich richt op sociale vraagstukken. Onderzoeker Caroline Harnacke van Movisie. “Hier hebben niet alleen de kinderen baat bij die zich nu wel in de schoolboeken kunnen herkennen, maar alle kinderen.”’ En de quote van Caroline op het ANP Expert Support leidde tot een telefoontje van Radio NPO 1.

Eenzaamheid Boven Water

Voor de Koepel Adviesraden Sociaal Domein schreef Movisie-onderzoeker Maryse den Hollander een blog (9 februari 2023): ‘Ik had laatst mijn moeder meegenomen naar een bijeenkomst over eenzaamheid in de gemeente waar zij woont. Dat is ook een van de gemeenten waarvan ik adviseur ben vanuit het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid. Twee vliegen in een klap dus. Theater Boven Water speelde verhalen uit het publiek na. Mijn moeder had geen idee waar ze naartoe ging maar had alle vertrouwen dat het goed zou komen. Ze is 83, stokdoof en heeft een cochleair implantaat.’ De blog riep veel reacties op, onder meer van de 90-jarige Dick van Heum: ‘Ik lees zojuist uw verslag omtrent de doofheid van uw moeder en dat je haar meeneemt naar een bijeenkomst en wat er verder volgt. Schitterend om te lezen. Zelf ben ik enigszins doof en heb hoorapparaten. Als ik mensen ontmoet 1 op 1 kan ik het nog steeds goed volgen, maar in gezelschap is het niet te doen. Dus heb ik voor een cliëntenraad van een verzorgingshuis waar ik enige jaren lid ben, bedankt, het was slecht te volgen. Schitterend zoals uw moeder dat heeft opgelost. En ja, je wordt dan ook wel creatief.’