Movisie ondersteunt gemeenten bij versterken sociale basis

‘Het is tijd om weer te investeren in het 'wij'’

18 maart 2020

Regie voeren over je eigen leven, je eigen welzijn versterken en problemen zo veel mogelijk in eigen kring oplossen. Het is sinds jaar en dag de inzet van sociaal beleid. Voor de meeste mensen werkt dit prima, maar voor een groeiende groep burgers in een kwetsbare positie schiet deze benadering tekort. Zij redden het niet alleen en hebben een sociale structuur nodig om op terug te vallen. Movisie ondersteunt gemeenten bij het versterken van de sociale basis voor iedereen.

Nederlanders zijn met een gemiddeld rapportcijfer 7,8 behoorlijk tevreden met het eigen leven. Deze tevredenheid laat over een periode van tien jaar weinig verandering zien, constateerde het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) vorig jaar in zijn rapport ‘De sociale staat van Nederland’. Tegelijk groeit het aantal mensen met een lage levensstandaard en zijn er grote verschillen in levenskwaliteit tussen bevolkingsgroepen, aldus hetzelfde SCP-rapport. ‘Dat laatste is zorgwekkend’, zegt Lou Repetur, programmaleider sociale basis van Movisie. ‘In sommige wijken en buurten is in toenemende mate sprake van eenzaamheid en bestaansonzekerheid. Onze samenleving is superdivers geworden en op veel plaatsen ontbreekt het aan familiariteit. Corporaties zien de leefomgeving verloederen en het aantal inwoners dat zorgbegeleiding nodig heeft groeien. Het betreft niet alleen kwetsbare ouderen maar bijvoorbeeld ook mensen met een verstandelijke of geestelijke beperking.’

Onze samenleving is superdivers geworden en op veel plaatsen ontbreekt het aan familiariteit

Wat is er mis gegaan?

‘Als gevolg van de kanteling naar een participatiesamenleving, de noodzaak om zorgkosten te verminderen en ondersteuning dichterbij te organiseren, moeten mensen in toenemende mate zorgen voor elkaar. Voor inwoners die een right to challenge aan willen gaan zijn dit mooie tijden. Maar wie in een kwetsbare positie verkeert en geen ondersteunend netwerk heeft, kan zich op zichzelf teruggeworpen en in de steek gelaten voelen.'

Hoe kunnen we daar verandering in brengen?

‘We staan voor de opdracht om de sociale basis te versterken. Álle inwoners moeten de mogelijkheid krijgen om in buurten en wijken sociale relaties aan te gaan, zodat hun welzijn verbetert en zij hun capaciteiten en talenten kunnen inzetten. Hiervoor gelden vier voorwaarden: sociale empowerment, investeren in de sociale cohesie, werken aan sociale inclusie en vergroten van de sociaaleconomische zekerheid. We moeten, anders gezegd, de sociale kwaliteit van álle groepen inwoners verhogen. Zodat de doe-kracht van inwoners wordt versterkt, mensen goed kunnen samenleven, een vangnet hebben en waar nodig door elkaar en/of professionals ondersteund worden.’

Welke bijdrage levert Movisie aan het versterken van de sociale basis?

‘Onze core business is kennis te ontwikkelen en te ontsluiten over wat werkt. In Nederland zijn tal van voorbeelden van bewoners die, al dan niet gefaciliteerd door de overheid en ondersteund door professionals, initiatieven en activiteiten ondernemen en verbanden met elkaar aangaan. Wij zoeken die initiatieven op, en werken en leren met de betrokkenen samen. De inzichten die dat oplevert, delen we via reflectiebijeenkomsten, rapporten en meer. Ook ondersteunen we gemeenten en maatschappelijke initiatieven om met elkaar te leren en verbeteren. Dat kan gericht zijn op de versterking van de sociale basis in brede zin, maar ook op een specifiek thema zoals werken aan sociale empowerment of sociale cohesie in een wijk, buurt of dorp.’

Kunnen gemeenten daarvoor bij Movisie aankloppen?

‘Zeker. Wij stellen de kennis die er is en die we met anderen ontwikkelen zo breed mogelijk beschikbaar. Gemeenten en maatschappelijke initiatieven kunnen contact met ons opnemen. Onze website Movisie.nl, geeft een goede indruk van wat wij doen op het terrein van de sociale basis. Zo maakten we er vorig jaar een mooie podcastserie over. Binnenkort komt het "Wat-werkt-dossier versterken sociale basis” uit. En onlangs publiceerden wij Wij in de wijk, een bundel met zeven initiatieven die gericht zijn op het versterken van de sociale basis. Inspirerende voorbeelden uit verschillende buurten en wijken, van Noord-Oost Friesland tot aan Den Bosch.’

Foto: Bert Spiertz