Naar een betere regionale aanpak van seksueel geweld

Handleiding voor gemeenten en lokale/regionale hulpverleningsorganisaties
artikel - 20 december 2012
Afbeelding bij Naar een betere regionale aanpak van seksueel geweld

Het is bekend dat seksueel geweld een wijdverbreid probleem is met vaak ingrijpende gevolgen voor de slachtoffers en hun omgeving. Veel voorkomende gevolgen zijn: problemen met seksualiteit en relatieproblemen. Andere gevolgen zijn angsten, concentratiestoornissen of een stress-stoornis ten gevolge van traumatisch seksueel geweld. Minder bekend is dat seksueel geweld in Nederland nog steeds niet systematisch en integraal aangepakt wordt.

Van een sluitende ketenaanpak is nog geen sprake. Dit is deels een gevolg van veranderingen in politieke prioriteiten. In de jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw stond seksueel geweld hoog op de politieke agenda, vooral dankzij succesvolle agendering door de vrouwenbeweging. Maar voordat het uitgestippelde beleid goed tot uitvoering was gekomen, verschoof in de jaren negentig het accent naar de aanpak van huiselijk geweld, en dan met name naar fysiek huiselijk geweld zoals vrouwenmishandeling en kindermishandeling.

Toenemende aandacht

Sinds kort echter is er sprake van een toenemende beleidsmatige aandacht voor seksueel geweld en de aanpak ervan. Waarschijnlijk ‘geholpen’ door de grote seksueel misbruikzaken in de kinderopvang. jeugdzorg en kerkelijke internaten.

Handleiding

Omdat gemeenten en maatschappelijke organisaties zoals hulpverleningsinstellingen een cruciale rol hebben in de regionale ketenaanpak van seksueel geweld, is er een handleiding gemaakt.
De handleiding omvat acht documenten. De kern van de handleiding bestaat uit de drie onderdelen een quickscan maken, een actieplan maken, het actieplan uitvoeren. De andere documenten zijn ter nadere informatie of om concrete voorbeelden te geven.

Lokale en regionale organisaties

De handleiding is, zoals gezegd, in het bijzonder bedoeld voor gemeenten en andere lokale/regionale organisaties die voor elkaar willen krijgen dat slachtoffers van seksueel geweld weten waar ze terecht kunnen voor hulp en de hulp krijgen die ze nodig hebben. Dat daarbij ‘hulp’ breed opgevat moet worden (juridische hulp, medische hulp, psychologische of psychiatrische hulp, sociale hulp) en dat er ook iets moet gebeuren met de dader (juridische aanpak, hulp), spreekt vanzelf.

Aanleiding en inhoud

In opdracht van het landelijke Partnership Aanpak Seksueel Geweld heeft MOVISIE in 2010 en 2011 het Pilotproject Verbetering van de regionale ketenaanpak seksueel geweld uitgevoerd  in de regio’s Eindhoven en Utrecht. Het doel was tweeledig: middels het project te komen tot daadwerkelijke verbetering van de ketenaanpak seksueel geweld in de genoemde pilotregio’s; de werkwijze en ervaringen te bewerken tot een methode die ook elders ingezet kan worden voor verbetering van de regionale/lokale aanpak van seksueel geweld. Voor de werkwijze in deze digitale handleiding zijn de ervaringen in Eindhoven en Utrecht als uitgangspunt gebruikt.

De werkwijze omvat drie stappen:

  • Stap 1: een onderzoek, een quickscan, naar de huidige situatie, de knelpunten alsmede naar het draagvlak en de aanknopingspunten voor verbetering van de ketenaanpak van seksueel geweld in de regio. 
  • Stap 2: een actieplan met concrete verbeterpunten, op basis van de uitkomsten van de quickscan.
  • Stap 3: uitvoering van de verbeterpunten uit het actieplan.
DownloadsTypeGrootte
Bijlage 1 Een quickscan maken pdf138.83 KB
Bijlage 2 Actieplan maken pdf63.26 KB
Bijlage 3 Uitvoering Actieplan pdf85.68 KB
Bijlage 4 Verslag quickscan Eindhoven pdf143.12 KB
Bijlage 5 Verslag quickscan Utrecht pdf139.23 KB
Bijlage 6 Actieplan Eindhoven pdf94.18 KB
Bijlage 7 Actieplan Utrecht pdf97.05 KB
Bijlage 8 Lessons learned pdf91.27 KB
Kennisdossier

Reacties

Reageer op dit artikel

7 + 2 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.