Digitale Beleidshulp Dementie voor gemeenten

Op weg naar betere zorg en ondersteuning voor thuiswonende mensen met dementie

Gemeenten spelen een grote rol bij de ondersteuning van mensen met dementie in de thuissituatie. Om gemeenten hierbij te ondersteunen, ontwikkelden Movisie en Vilans een digitale Beleidshulp Dementie voor gemeenten. De Beleidshulp bevat vele inspirerende tools en voorbeelden uit de praktijk om tot een betere aanpak te komen.

De impact van dementie is groot. Mensen krijgen moeite met hun dagelijkse handelingen thuis en hun sociale omgeving. Naast de medische opgave, is het vooral een sociale opgave. Relaties en sociale contacten komen onder de druk te staan, met mogelijk sociaal isolement tot gevolg. Dit heeft invloed op hoe we met elkaar samenleven in de wijk. Hoe kunnen mensen met dementie zo lang mogelijk meedoen en hun leven leiden zoals zij wensen? Hoe kunnen we mantelzorgers hierin ondersteunen?

Gemeenten spelen hierbij een belangrijke rol door: het vergroten van bewustwording en voorlichting geven over dementie en het organiseren van passende persoonlijke ondersteuning voor mensen met dementie en hun mantelzorgers.

Download de beleidshulp (pdf) 

Fasen van beleid

De Beleidshulp volgt de beleidsfasen zoals gebruikelijk bij gemeenten: inventarisatie, visieontwikkeling, aan de slag, evaluatie en monitoring. 

  • Om beleid te kunnen maken is het nodig inzicht te hebben in de huidige situatie. Zo helpt de Beleidshulp gemeenten een beeld te krijgen van welke organisaties en aanbieders contact hebben met of ondersteuning bieden aan mensen met dementie, wat de succesvolle initiatieven binnen jouw gemeente zijn en waar nog kansen liggen.
  • Om bewustwording binnen de gemeente te vergroten én mensen met dementie en hun naasten passend naar hun behoeften te kunnen ondersteunen, is het van belang dat je als gemeente een visie ontwikkelt waarin je beschrijft wat je verstaat onder goede dementiezorg en -ondersteuning, met wie je samenwerkt en aan welke doelen je met elkaar werkt. Een visie biedt een eenduidig verhaal wat (in)formele zorg en ondersteuning inhoudt en wat je hiermee wilt als gemeente.
  • Goede dementiezorg en -ondersteuning vindt in de praktijk plaats. Bij het realiseren van het beleid ten aanzien van goede dementiezorg komen veel aspecten om de hoek kijken: inkoop, kwaliteit, uitwisseling, samenhang. Als beleidsadviseur heb je een spilfunctie naar activiteiten op strategisch vlak, maar ook op tactisch niveau om samen met de partners in het netwerk te monitoren: doen we het juiste met elkaar? Tot slot houd je vinger aan de pols bij de uitvoering van de activiteiten en passende ondersteuning.
  • De Beleidshulp bevat tips en tricks om onderdelen van je dementiebeleid en activiteiten te monitoren en te evalueren. Meten is zinvol als je er met elkaar van leert én bereid bent de opbrengst om te zetten in gedrag en actie.

Over de beleidshulp

De beleidshulp biedt praktische tips, inspirerende voorbeelden en tools die je kunt benutten in jouw gemeente. Je kan de beleidshulp als stappenplan toepassen in zijn geheel of delen gebruiken die je aanspreken of voor jouw specifieke gemeente van toepassing zijn. 

  • Informatie 
  • Handige tools 
  • Inspirerende praktijkvoorbeelden

Deze beleidshulp is ontwikkeld door Movisie en Vilans in opdracht van het Deltaplan Dementie.