Odensehuis, inloopcentrum voor Amsterdammers met dementie

9 april 2018

Gemeenten en aanbieders van dagbesteding zijn in de praktijk op zoek naar nieuwe manieren van dagbesteding. Om hen te helpen bij deze zoektocht belichten wij regelmatig een inspirerend voorbeeld. Dit keer: Het Odensehuis, een open inloopcentrum voor mensen met dementie in Amsterdam.

Voor wie is dit project?

Het Odensehuis Amsterdam-Zuid is voor mensen met beginnende dementie en geheugenklachten, hun mantelzorgers, familie en vrienden en buurtgenoten. Per maand zijn er ongeveer 50 unieke deelnemers met dementie of geheugenklachten. Verder zijn er twintig mantelzorgers en twintig tot vijfentwintig vrijwilligers.

Het Odenshuis in het kort

Het Odensehuis streeft ernaar dat mensen met dementie zo lang mogelijk met ondersteuning van man-telzorgers, familie en vrienden zelfstandig kunnen functioneren en zoveel mogelijk op een plezierige manier kunnen deelnemen aan de samenleving.
Kwaliteit van leven en talenten van mensen staan hierbij centraal. Het Odensehuis werkt vanuit een aantal kernwaarden, zoals: laagdrempeligheid, van, voor en door deelnemers, eigen regie, vrijheid, autonomie, emancipatie en empowerment, verbinding met de buurt, vernieuwing en samenwerking.

Bij de kennismaking wordt aan deelnemers gevraagd wat hun talenten, interesses en wensen zijn. Iedereen die deelneemt (mensen met dementie, vrijwilligers, mantelzorgers, stagiairs) levert naar vermogen en interesse een bijdrage aan de dagelijkse organisatie van het huis.  Dagelijks is er één beroepskracht als coördinator aanwezig.  Voor specifieke activiteiten worden aanvullend zzp’ers ingehuurd, bijvoorbeeld een docent of kunstenaar. De vrijwilligers krijgen trainingen waarbij het accent ligt op het contact maken met en ondersteunen van mensen met dementie (en mantelzorgers).

Daarnaast is er een maandprogramma met diverse sportieve, culturele en creatieve activiteiten. Er wordt ook met elkaar gekookt en er worden activiteiten in de buurt ondernomen. Het Odensehuis Amsterdam-Zuid is een laagdrempelig inloopcentrum dat zes dagen per week geopend is.

Bekijk de publicatie Dagbesteding in Ontwikkeling

Waarom is dit vernieuwend?

  • Mensen kunnen laagdrempelig en vrijblijvend meedoen. Focus ligt op het vergroten van de talenten van deelnemers.   
  • Gericht op het vergroten van kwaliteit van leven van mensen.
  • Zelforganisatie staat centraal.
  • Werkend vanuit kernwaarden zoals autonomie, zelfregie en participatie.
  • Zowel gericht op mensen met (beginnende) dementie en geheugenklachten als hun mantelzorgers, familie en vrienden
  • Het Odensehuis zet actief in op verbinding met de buurt.
  • Inzet van mantelzorgers, vrijwilligers en stagiairs zorgt voor een groot en gevarieerd aanbod.

Goede ervaringen

Het ophalen van ervaringen van deelnemers gebeurt via periodieke gesprekken. Er zijn diverse overleggen, zoals het participantenoverleg waarin alle deelnemers met elkaar het programma en de ervaringen bespreken. Ook zijn er twee lotgenotengroepen: één voor deelnemers met dementie en één voor mantelzorgers. De deelnemers ervaren het Odensehuis als een veilige, plezierige plek waar ze elkaar kunnen ontmoeten. Het Odensehuis helpt hen zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen en biedt hen een zinvolle daginvulling.

Begin 2016 deed Movisie een inventarisatie bij 10 kleine en 25 middelgrote en grote gemeenten. Hieruit bleek dat er nog geen grote verschuivingen waren in de opzet van dagbesteding. De verwachtingen waren echter, dat het aanbod zou worden vernieuwd en dat de voorliggende voorzieningen zouden worden uitgebouwd. Zodat er een meer integraal aanbod en meer samenwerking tussen aanbieders zou ontstaan. Een jaar later bracht Movisie de publicatie Dagbesteding in ontwikkeling uit. Hierin worden de 45 projecten opnieuw tegen het licht gehouden. Hebben ze het gered? Zijn de verwachtingen uitgekomen en zijn er nieuwe stappen gezet? Daarnaast beschrijven we in deze publicatie 16 nieuwe praktijkvoorbeelden van projecten voor mensen met dementie en voor mensen met ggz-problematiek. Het Odensehuis is er één van.

Eerder verschenen artikelen in deze serie over de voorbeelden Amsterdams Ontmoetingscentrum de Pijp, Enik Recovery College, Dagcentrum Kraaipan. Flevo Fiets, De Gedachtenkamer. En het Kompas.

Lees ook het verslag van de Leerkring Zeist

Bekijk de Infographic Vernieuwing in Dagbesteding