Omgaan met spanningen in de buurt

Hoe zorg je als ambtenaar of sociaal professional dat spanningen in een buurt niet escaleren? Margit van der Meulen en Joline Verloove van Movisie werken samen aan het project ‘Spanningen in de buurt’. Via interviews zoeken ze naar antwoorden. Met als doel: dat mensen na een incident weer op een goede manier met elkaar kunnen samenleven. Eind 2021 verschijnt hun publicatie.

Tussen groepen bewoners kunnen spanningen of conflicten ontstaan. Bij- voorbeeld als er een asielzoekerscentrum in de wijk komt, als er windmolens gebouwd worden of als er een ‘beschermd wonen’-voorziening komt. De meningen kunnen botsen en groepen bewoners kunnen tegenover elkaar komen te staan. Als dit uitgroeit tot hardnekkige tegenstellingen waarbij groepen mensen niet meer constructief met elkaar kunnen communiceren, spreken we van ongewenste polarisatie.

Vragen

Wat kun je hier als professional en vrijwilliger aan doen? In het algemeen kun je zeggen: spanningen vroegtijdig signaleren, zorgen dat spanningen afnemen en herhaling voorkomen. Maar hoe doe je dit? In het project ‘Spanningen in de buurt’ kijkt Movisie naar spanningen tussen bewoners met en zonder 'rugzak' (bijvoorbeeld mensen met psychosociale kwetsbaarheden) die veroorzaakt
worden door onbegrepen gedrag, weerstand of doordat mensen zich gestigmatiseerd voelen. Wat doen professionals in dit soort situaties? Wat werkt wel en wat niet? Welke professional zou iets kunnen doen? En welke instrumenten heb je als er spanningen zijn?

De hamvraag is natuurlijk: hoe doe je dit?

Voorbeeld

In een recreatiezaal voor buurtbewoners uit een wooncomplex verkoopt een aantal bewoners zelfgestookte drank om in de eigen alcoholbehoefte te voorzien. Dit leidt tot spanningen en een gevoel van sociale onveiligheid bij andere buurtbewoners. Movisie wil weten hoe zo’n situatie zich manifesteert. Hoe zorg je dat er geen verdere spanningen tussen buurtbewoners ontstaan? Hoe zorg je dat de recreatiezaal voor iedereen is? Hoe zorg je voor een goede sociale norm? Wie gaat het gesprek aan? En hoe doe je dat?

Aanpak project

Het project ‘Spanningen in de buurt’ is gestart met het bekijken van casuïstiek en het werven van casussen. Bij een casusbeschrijving worden verschillende betrokkenen geïnterviewd. Dat kan een sociaal werker zijn, een medewerker van een corporatie of de gemeente. Zo komen verschillende perspectieven in beeld. Het interview gaat over wat goed en wat niet goed werkte. Die ervaringen worden gekoppeld aan de bestaande kennis over de aanpak van spanningen. Bijvoorbeeld: het inzetten van verbindend contact om respectvol samenleven te bevorderen en het verminderen van vooroordelen. De beschrijvingen worden eind 2021 in artikelen gepubliceerd op Movisie.nl.

Auteur: Judith Snel