Onderzoek naar zinvolle daginvulling en dagactiviteiten bij dementie

25 maart 2021

Op verzoek van het Ministerie van VWS doet Movisie onderzoek naar het huidige aanbod van ontmoetingsmogelijkheden en zinvolle dagactiviteiten voor mensen met dementie in Nederland.

Naar schatting hebben 280.000 mensen in ons land dementie. Van hen is vijf tot tien procent jonger dan 65 jaar. Door de vergrijzing zal het aantal mensen met dementie tussen 2015 en 2040 mogelijk verdubbelen. De overheid investeert daarom in goede dementiezorg en -ondersteuning, met als uitgangspunt dat mensen met dementie zo lang mogelijk thuis blijven wonen. 

Het onderzoek wordt uitgezet onder gemeenten in heel Nederland. In het onderzoek komt o.a. aan de orde: aard en omvang van aanwezige lokale voorzieningen op het vlak van ontmoeting en dagactiviteiten voor mensen met dementie en hun mantelzorgers; voorwaarden voor toegang tot deze voorzieningen; mate waarin vraag en aanbod op elkaar aansluiten en waar (door de gemeente) een eventuele mismatch ervaren wordt.

Belang van zinvolle daginvulling

Mensen met dementie geven aan dat hun kwaliteit van leven wordt verbeterd wanneer zij zich nuttig voelen, plezier beleven aan activiteiten en sociale contacten onderhouden. Sociale participatie kan hierbij leiden tot een hogere kwaliteit van leven. Het aanbieden van zinvolle activiteiten biedt een mogelijkheid tot deze sociale participatie voor mensen met dementie. 

Zinvolle dagbesteding en activiteiten hebben niet alleen een gunstig effect op de persoon zelf, maar ook op diens mantelzorger. Dit kan een vorm van respijt zijn, juist ook om het in de thuissituatie te kunnen volhouden. Belangrijk is dat dagbesteding en activiteiten op verschillende manieren toegankelijk zijn, wat betekent dat er heldere informatie beschikbaar is; beroepskrachten op de hoogte zijn en warm doorverwijzen; voorzieningen fysiek toegankelijk en betaalbaar zijn.

De resultaten van het onderzoek zijn hier te lezen.