Open Talent: een positieve investering in jongeren

artikel - 10 juli 2013
Afbeelding bij Open Talent: een positieve investering in jongeren

De Foyer Federation in London vond het hoog tijd voor een radicaal andere aanpak in het werken met zwerfjongeren. Onder de noemer ‘Advantaged Thinking’ runt zij een campagne waarin talentontwikkeling bij deze jongeren centraal staat. En met succes: deze aanpak leidt tot een radicaal andere aanpak voor en door jongeren. Op 30 mei 2013 inspireerde initiatiefnemer Colin Falconer en zijn team een Nederlandse delegatie die met jongeren zonder thuis werkt.  Met als resultaat een enthousiaste groep die de Nederlandse variant ‘Open Talent’ ook in Nederland wil lanceren. Een impressie.

De term zwerfjongeren gebruikt Colin Falconer bewust niet. ‘De term zwerfjongere drukt meteen een negatieve stempel op jongeren. Alleen al door deze term drukken we uit dat ze kansloos zijn. Wij spreken liever over jongeren die tegen moeilijkheden aanlopen. We willen ze uitdagen om al hun potentieel te benutten.’ Maar hoe haal je als organisatie het beste uit jongeren die tegen problemen aanlopen?

Waarom is talentontwikkeling nodig?

Te vaak gaan jeugdvoorzieningen uit van wat jongeren allemaal niet kunnen of hebben. Geen opleiding, geen baan, geen training. De nadruk ligt vaak op negatief gedrag zoals overlast, schooluitval, criminaliteit, drugs of alcoholmisbruik. We zijn gewend om te focussen op problemen. Vervolgens creëren we voorzieningen die er op gericht zijn dat jongeren ‘zichzelf kunnen redden’ in plaats van dat we ons bezig houden met het ontwikkelen van middelen en vaardigheden waarmee ze kunnen opbloeien. Deze voorzieningen zijn uitsluitend bedoeld om jongeren op te vangen na een crisis, ze te stabiliseren en ze zo snel mogelijk verder te sturen. Minimale overleving dus. Falconer schuwt niet om bestaande voorzieningen een spiegel voor te houden: ‘Welke boodschap geven we af aan jongeren door hen een overnachting aan te bieden in de nachtopvang? Durven we nog ambities te hebben voor deze jongeren?’ Het gaat erom de beweging met jongeren te maken van overleven naar successen behalen. Dat is nogal een verschil.

Investeren in talent

Open Talent werkt vanuit de principes van de positieve psychologie: denken in mogelijkheden in plaats van beperkingen. De positieve psychologie biedt een verklaring voor het gegeven dat mensen die zich concentreren op hun sterke kanten (talenten), tot bloei komen en gelukkig zijn. Open Talent is gebaseerd op de overtuiging dat jongeren door het koesteren van hun talent volwaardige en zelfstandige burgers kunnen worden die hun steentje aan de maatschappij bijdragen. De Foyer Federation in London vraagt daarom aan beleidsmakers, zorgverleners, bedrijven en burgers om mee te doen met de campagne door aandacht te vestigen op en te investeren in jong talent. Die focus heeft ertoe geleid dat ‘klassieke’ dagbestedingsprojecten omgezet zijn naar maatschappelijke stages waarin jongeren met hun dromen aan de slag gaan. Falconer: ‘Het aanboren van potentieel is vaak de oplossing voor het probleem.’

TalentS Journey

De Engelse aanpak bevat elementen die Nederland ook al kent: zelfregie, voor- en doormethoden, cliëntenparticipatie, inclusie en krachtgericht werken. Petra van Leeuwen, adviseur bij MOVISIE, raakte vooral geïnspireerd door het nog onbekende implementatietraject ‘TalentS Journey’. Dat daagt alle betrokkenen uit om uit de comfortzone te komen. Wat houdt het in? Een organisatie daagt alle stakeholders uit om in creatieve sessies ideeën te ontwikkelen die uitgaan van de talenten. Ze bekijken daarbij de locaties waar jongeren verblijven of actief worden (place) en hoe het personeel met de jongeren omgaan (people). Ook bekijken ze hoe ze de talenten en de ervaringskennis van de jongeren kunnen inzetten (opportunities), hoe de afspraken met de jongere echte ‘deals’ kunnen worden (deal). Tot slot bekijken ze het gezamenlijk kwartiermaken in de buitenwereld (campaign). 'TalentS Journey lijkt me voor de Nederlandse praktijk echt een noodzakelijke en welkome aanvulling. In Nederland zie ik dat er bijvoorbeeld wel geïnvesteerd wordt in het krachtgericht werken door professionals, maar dat de rest van de organisatie bij die slag achterblijft.’

Vernieuwing in denken

TalentS biedt een holistisch kader voor het werken met deze jongeren. Alles wat je aandacht geeft, groeit: het talent, maar ook de motivatie om dat talent nog verder te ontwikkelen. Colin Falconer: ‘Open Talent is geen methode of trucje, het is een benadering, een zienswijze op hoe mensen te ‘verleiden’ zijn om het beste van zichzelf te geven. Het is een totale vernieuwing in het denken. We zijn opgeleid in het denken vanuit de behoeftenpiramide van Maslov en investeren het minst in zelfontplooiing. Weg met die denkwijze, draai die piramide om!’ Onderdeel van de TalentS Journey is een test (360 graden spiegel): in hoeverre werken we echt vanuit talentontwikkeling? Centraal daarbij staan zeven reflectievragen die organisaties kunnen benutten om hun organisatie aan een positief kritische blik te onderwerpen. MOVISIE verkent momenteel de mogelijkheden om het model naar de Nederlandse situatie te vertalen.

7 vragen van de TalentS Journey

  1. Hoe spreken we over mensen?
  2. Hoe begrijpen we onze mensen?
  3. Hoe werken we met hen?
  4. Hoe investeren we in hen?
  5. Geloven we in hen?
  6. In hoeverre betrekken we hen in ons werk?
  7. Dagen we onszelf en hen uit?

Met dank aan Anna Kogut (Stichting Zwerjongeren Nederland) en Irma van Hoorik (www.idee-ja.nl). Lees meer informatie over Foyer Federation.

De foto is illustratief en model staat los van de inhoud.