Oudere is meer dan zorgklant, wil ook bijdragen aan de samenleving

Opinie Coalitieakkoord

De vergrijzing vraagt om veel meer actie dan de beoogde coalitiepartners voorstellen, schrijven Janny Bakker en Marcel Ham van Movisie, het kennisinstituut voor sociale vraagstukken.

Het aanstaande kabinet moet het volgens het akkoord aantrekkelijker maken om te gaan werken in de zorg. Dat zijn goede voornemens, maar volstrekt onvoldoende om de vergrijzing het hoofd te bieden. Gezien het gigantische vraagstuk van de vergrijzing doen wij graag een voorstel om de tien punten uit het hoofdlijnenakkoord uit te breiden. Punt 11: De ouder wordende samenleving.

De aanstaande financiële en arbeidstekorten in de zorg vragen echt een veel serieuzer antwoord dan ‘Hoop, lef en trots’ doet. Ook het behoud van de streekziekenhuizen, hoe belangrijk ook, is een uiterst mager antwoord op de ouder wordende samenleving.

Graag noemen wij voor een aanvullende paragraaf over een ouder wordende samenleving een paar onmisbare ingrediënten. Verschuif om te beginnen als aanstaand kabinet nog een miljard meer, en wel van zorg naar welzijn. Meer dan 100 miljard euro besteden we nu aan medisch-specialistische zorg en geneesmiddelen. Tegen een schamele 3 miljard euro aan sociaal werk en maatschappelijke opvang.

Investeer dat miljard in sociaal werkers die ouderen helpen zichzelf te ondersteunen. 

Investeer dat miljard in sociaal werkers die ouderen helpen zichzelf te ondersteunen. Dat zou nog eens getuigen van lef, hoop en trots. Zulke professionals dragen er aantoonbaar aan bij dat ouderen langer actief zijn, meer op elkaar letten en elkaar dan zo nodig bij de arm nemen. Zoals een oudere zelf zegt: 'Als je onderdeel bent, wil je ook bijdragen.'

Zorgzame gemeenschappen creëren

Stel van dat miljard ook een fonds in waarop actieve ouderen een beroep kunnen doen voor het oprichten van een zorgzame gemeenschap zoals die al her en der in het land bestaan, zoals in Austerlitz en Elsendorp. Dat zou van veel meer waardering getuigen voor wat ouderen zelf al doen dan investeren in ‘zorg- en verpleegplekken voor ouderen’, zoals in het akkoord staat.

Vervolgens is het belangrijk iets te doen aan een kwestie waar de vier partijen veel verstand van hebben: beeldvorming. We weten dat juist de stereotypering van ouderen enorm in de weg zit om mee te doen aan de samenleving. ‘Seniorisme’ en neerbuigend praten over ouderen is bepaald niet onschuldig, maar hakt in op de mentale gezondheid.

Lees verder op Trouw