Het Participatie-inkomen als experiment

10 januari 2020

Het lijkt op een basisinkomen, maar dan met de eis dat de ontvanger wel íets doet voor de samenleving. Dat is het participatie-inkomen. Rebecca Belochi deed er internationaal onderzoek naar en gemeenten zoals Uden, Wageningen en Den Haag werken aan experimenten waarin bijstandsontvangers meer ruimte krijgen om hun eigen bijdrage te bepalen.

Op 20 december organiseerde Divosa, in afstemming met Movisie, deze bijeenkomst. Dit vormde tevens de opmaat voor een intensievere samenwerking tussen Movisie en Divosa op dit thema. Samen starten we in 2020 een ontwikkelgroep (zie hieronder). Our New Economy deed verslag van de bijeenkomst op 20 december.

Lees het verslag

Bouwstenen voor verandering en een nieuwe (in)richting

Op 15 januari gingen Movisie en Divosa van start met een ontwikkelgroep van 20 deelnemers/experts. Centraal staat het thema ‘Creëren van waardevol werken voor mensen die nu aan de kant staan’. De deelnemers komen van gemeenten, (sociale) werkgevers, (zorg)organisaties, informele netwerkers en andere initiatiefnemers. We gaan met de ontwikkelgroep aan de slag op het thema waardevol werken en een bredere inclusieve arbeidsmarkt en organiseren tot de zomer vier bijeenkomsten. We gaan verschillende onderdelen verder uitdiepen en opgedane ervaringen uit al lopende experimenten en aanpakken zichtbaar maken en versterken. We willen:

  • Laten zien wat er al gebeurt;
  • Aanbevelingen/knelpunten delen en opties en bouwstenen aanreiken voor verandering en een nieuwe (in)richting;
  • Impact maken, ook met het oog op de landelijke verkiezingen in 2021

We richten ons op mensen die niet aan de slag komen of niet bereikt worden. Zelfs niet onder de huidige economisch gunstige omstandigheden en groot tekort aan arbeidskrachten. En op ‘nieuw’ werk, duurzaam en structureel, dat misschien niet economisch rendabel is, maar wel een maatschappelijke waarde heeft.

Voor de bijeenkomsten hebben we een aantal focuspunten gekozen, thema’s die we volgens ons moeten uitdiepen om tot een ander (in)richting te komen:

  • Werk wordt nu vooral vanuit een economisch perspectief bekeken. Maar het heeft ook andere waarden. Wat zijn, naast de economische waarde, andere waarden die van betekenis zijn voor het individu en voor de maatschappij? Wat zijn andere perspectieven die je hier aan kunt verbinden? Hoe kan dit waardevol werk er uit zien?
  • Stabiel inkomen is voor een individu één van de belangrijkste voorwaarden om stappen te zetten. Meer dan een financiële prikkel/voordeel door werk, blijkt uit onderzoek. Het systeem is daar niet op ingericht. Hoe kunnen we hier anders naar kijken en (in)richting aan geven?
  • Hoe verhoudt waardevol werken zich tot de traditionele organisatie van werk en uitkerings(systeem) aan niet werkenden? Wat is er nodig aan organisatie en begeleiding om waardevol werken mogelijk te maken? Hoe richten we dit in?
  • Hoe zit het met de financiering en mogelijke verdeling van maatschappelijke kosten en baten? Kun je publieke middelen inzetten voor creëren (en betalen) van werk? En de baten vallen grotendeels bij andere partijen dan de kosten. Hoe kun je dat inzichtelijk maken en bij elkaar brengen?

We houden je regelmatig op de hoogte van de ontwikkelingen via deze website.

Meer informatie: Margriet Jongerius