Participatiewet: mensen met een beperking werken vaker bij reguliere werkgever

15 juli 2016

Werkgevers nemen steeds vaker mensen met een beperking op in hun bedrijf. De afspraken uit het sociaal akkoord lijken dus ruimschoots te zijn gehaald. Op 14 juli stuurde staatssecretaris Jetta Klijnsma een brief naar de Tweede Kamer met de laatste cijfers van het UWV.

Voor 2015 moesten de werkgevers zorgen voor zesduizend banen. Dat zijn er 15.604 geworden. De doelstelling van het aantal banen bij de overheid lag op drieduizend banen. Uiteindelijk zijn daar 5.453 banen gerealiseerd. Bijna een verdubbeling dus.

Stok achter de deur

De quotumwet, die gold als stok achter de deur voor werkgevers, is daarmee voorlopig van tafel. Jetta Klijnsma: 'De cijfers laten zien dat we op de goede weg zijn. Tegelijkertijd is de uitdaging voor de komende jaren groot. Het aantal banen zal ten opzichte van de nulmeting jaarlijks moeten blijven toenemen tot 125.000 in 2025'.

Meting

Het totale aantal van 21.057 banen staat echter niet gelijk aan het aantal mensen dat aan een baan is geholpen. Een deel van de mensen met een arbeidsbeperking die al werkten bij een bedrijf of bij de overheid, is meer uren gaan werken. Dit is in de meting meegeteld als een nieuwe baan.  Een deel van de banen is ingenomen door mensen die van de sociale werkplaats afkomstig zijn. Hoeveel mensen er precies aan een nieuwe baan zijn geholpen, is niet bekend. Ook gaat het bij de overheidsbanen vooral om uitzendkrachten en detacheringen. Het is de vraag of deze groep over langere tijd nog een baan heeft. Ook staatssecretaris Klijnsma erkent dit probleem en vraagt aan gemeenten, provincies en het Rijk om te kijken hoe zij deze arbeidsgehandicapten meer perspectief kunnen bieden.

Beschutte werkplekken

Een zorgpunt blijft het realiseren van 30.000 beschutte werkplekken door gemeenten voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Dit loopt nog ver achter op schema. De staatssecretaris gaat nu per gemeente opleggen hoeveel beschutte werkplekken die moeten realiseren.

Integrale benadering

Participeren naar vermogen is één van de thema’s waarop Movisie zich richt. Daarbij staat een integrale benadering en de leefwereld van mensen centraal. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar participatie in de vorm van betaalde arbeid, maar ook andere vormen, zoals dagbesteding en vrijwilligerswerk als zinvolle participatie.   

Gemeente Smallingerland
De gemeente Smallingerland heeft Movisie onlangs gevraagd bij het ondersteunen van een project rondom de garantiebanen dat aan het college voorgelegd kan worden. Hierbij worden verschillende partijen betrokken: gemeente, bedrijfsleven, onderwijs én mensen met een arbeidsbeperking zelf. in werksessies. Movisie werkt aan de hand van de Appreciative Inquiry methode, door te focussen op bestaande positieve ervaringen, wensen en verwachtingen. Movisie geeft aan welke aanknopingspunten er zijn om invulling te geven aan de banenafspraak en welke samenwerking er mogelijk en nodig is. In sessies werken de partijen met een doel, vanuit een gedeelde ambitie, namelijk: een inclusieve en toegankelijke arbeidsmarkt. Ook doet Movisie aanbevelingen voor wat er verder nodig is om banen te realiseren die bijdragen aan een inclusieve arbeidsmarkt. Op basis van de uitkomsten van de werksessies bepalen Movisie en de gemeente wat er nodig is om een plan van aanpak uit te werken en waar de behoefte ligt.

De Participatiewet en de Wet banenafspraak

Het doel van de Participatiewet en de Wet banenafspraak was om de mensen met een beperking meer kansen te geven en zo te komen tot een inclusieve arbeidsmarkt. In het sociaal akkoord dat hieruit voortvloeide is afgesproken dat zowel publieke als private partijen voor 2026 stapsgewijs 125.000 extra banen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. De markt moet voor 100.000 banen zorgen en overheid neemt 25.000 banen voor haar rekening.