Participatiewet en de WWB maatregelen: een overzicht

Activering en participatiebevordering in een nieuw wettelijk kader
artikel - 4 juli 2016
Participatiewet en de nieuwe WWB maatregelen: een overzicht

Vanaf 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht geworden. De Wet maatregelen WWB is aangepast en maakt onderdeel uit van de Participatiewet.

We zetten hier de belangrijkste inhoudelijke wijzigingen van de wetten op een rijtje.

In de Participatiewet zijn drie oude wetten opgegaan:

  • De Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong)
  • Wet sociale werkvoorziening (Wsw)
  • Wet werk en bijstand (Wwb)

De participatiewet

Het doel van de participatiewet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen. De gemeente is verantwoordelijk geworden voor mensen met arbeidsvermogen die ondersteuning nodig hebben. De wet geeft de gemeenten een aantal instrumenten om te zorgen dat mensen met een arbeidsbeperking een plek op de arbeidsmarkt kunnen vinden. De belangrijkste zijn loonkostensubsidie en beschut werk. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over extra banen.

Gemeenten bepalen op basis van maatwerk wie voor welke vorm van ondersteuning in aanmerking komt.
De gemeente heeft voor de nieuwe doelgroep dezelfde taken als voor mensen met een bijstandsuitkering, namelijk om deze mensen ondersteuning te bieden gericht op arbeidsinschakeling en waar nodig, inkomensondersteuning. Gemeenten bepalen op basis van maatwerk wie voor welke vorm van ondersteuning in aanmerking komt.

Voor wie?

De doelgroep van de Participatiewet bestaat uit:

  • alle mensen die nu onder de Wwb vallen;
  • Wajongers die niet duurzaam 100% arbeidsongeschikt zijn;
  • Wsw doelgroep.

Voor mensen die door hun arbeidsbeperking enkel in een beschutte omgeving kunnen werken, was er in 2014 nog de Wsw. Vanaf 2015 is de Wsw afgesloten voor nieuwe instroom. Wsw-werknemers met een dienstbetrekking houden hun wettelijke rechten en plichten. Gedurende de komende decennia neemt het bestand van Wsw-werknemers door natuurlijk verloop geleidelijk af.

De Wajong is vanaf 1 januari 2015 alleen nog toegankelijk voor jonggehandicapten die duurzaam geen arbeidsvermogen hebben. UWV beoordeelt of iemand recht heeft op Wajong. Mensen die nu een Wajong-uitkering hebben, behouden deze uitkering. Wel zal iedereen met een Wajong-uitkering door UWV opnieuw worden beoordeeld op arbeidsvermogen. Alle huidige Wajongers blijven ook na deze beoordeling bij UWV. Er worden geen huidige Wajongers overgedragen naar gemeenten.

Loonkostensubsidie

Om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken iemand met een arbeidsbeperking in dienst te nemen, krijgt de gemeente de mogelijkheid om loonkostensubsidie te verstrekken. Loonkostensubsidie kan worden ingezet voor mensen die niet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. Het gaat dus om mensen die per uur niet volledig productief zijn. De loonkostensubsidie wordt verstrekt aan de werkgever en kan, waar nodig, structureel worden ingezet. Loonkostensubsidie kan ook worden ingezet voor werknemers die op een beschutte werkplek werken.

Beschut werk

Tegelijkertijd met het afsluiten van de Wsw is de opbouw van beschut werk begonnen. Wat is beschut werk? Beschut werk is bedoeld voor mensen die door hun lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking een zodanige mate van begeleiding en aanpassingen van de werkplek nodig hebben, dat niet van een reguliere werkgever mag worden verwacht dat hij deze mensen in dienst neemt. Met de voorziening beschut werk kan de gemeente deze mensen toch in een dienstbetrekking laten werken. Deze groep komt in dienst van de gemeente. De gemeente kan deze dienstbetrekking ook organiseren bij een reguliere werkgever die deze begeleiding en aanpassingen wel (met ondersteuning door een gemeente) kan aanbieden. In totaal gaat het om het creëren van 30.000 beschutte plekken. Eind 2015 hadden 1600 beschutte werkplekken gerealiseerd moeten zijn. Dit aantal is bij lange na niet gehaald  Bij het UWV zijn slechts 205 aanvragen gedaan. Staatssecretaris Klijnsma heeft aangekondigd met maatregelen te komen.

Samenloop arbeidsmatige dagbesteding/beschut werk

Momenteel werken naar schatting tussen de 40-60.000 mensen op een plek die geduid wordt met de term 'arbeidsmatige dagbesteding'. De financiering van deze vorm van dagbesteding viel voorheen onder de functie begeleiding in de AWBZ. Deze is overgebracht naar de gemeente en opgenomen in de Wmo. Deze beide doelgroepen vertonen grote overeenkomsten. In de praktijk blijkt werk in de arbeidsmatige dagbesteding en de beschutte Wsw behoorlijk vergelijkbaar. Ook de profielen van de mensen vertonen grote overeenkomsten. Arrangementen die beide vormen combineren lijken dan ook voor de hand te liggen.

Extra banen

In het sociaal akkoord hebben werkgevers afgesproken dat er tot 2025 125.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking worden gerealiseerd; in totaal 100.000 banen in de marktsector en 25.000 bij de overheid. Deze baanafspraak staat los van de 30.000 beschutte werkplaatsen die in de komende jaren worden gecreëerd en los van de arbeidsplaatsen waarop nu Wajongers al werken. Als werkgevers de afgesproken extra banen onvoldoende realiseren, treedt een wettelijk quotum in werking. Het quotum houdt in dat op termijn elke werkgever met 25 en meer werknemers een formele verplichting krijgt arbeidsplaatsen open te stellen aan mensen met een arbeidsbeperking en moet betalen voor niet vervulde plekken.

Nieuwe maatregelen WWB

In de nieuwe maatregelen WWB worden een heel aantal zaken geregeld: uitbreiding inkomensondersteuningsmaatregelen, arbeids- en re-integratieverplichtingen en ook de tegenprestatie naar vermogen. 

Tegenprestatie naar vermogen

Een onderwerp dat in het kader van activering erg relevant is, is de tegenprestatie naar vermogen. De gemeente moet het aan bijstandsgerechtigden opdragen van een significante tegenprestatie regelen bij verordening. Dit biedt de gemeente de ruimte voor het leveren van individueel maatwerk. Het college is verplicht expliciet beleid te ontwikkelen betreffende de inhoud, omvang en duur van de tegenprestatie. In deze verordening kunnen gemeenten vervolgens o.a. opnemen dat vrijwilligerswerk van een bepaalde inhoud en omvang als tegenprestatie is te kwalificeren. Tevens kan de gemeenteraad in de verordening de bepaling opnemen dat, als de belanghebbende mantelzorg verricht, deze geen tegenprestatie wordt opgedragen, zolang hij mantelzorg verricht. De tegenprestatie mag het re-integratiebeleid niet doorkruisen. Het college voert dit beleid vervolgens uit. Verder is ook geregeld dat het college geen tegenprestatie oplegt aan alleenstaande ouders die de volledige zorg hebben voor een of kinderen tot vijf jaar.

Programmaraad

Gemeenten hebben in 2014 hard gewerkt om vanaf dit jaar de nieuwe doelgroep te kunnen ontvangen. Daarvoor hebben gemeenten lokaal beleid ontwikkeld, gemeentelijke verordeningen aangepast en (waar nodig) de organisatie aangepast. Ze deden dit samen met Programmaraad, een samenwerking tussen VNG, UWV, Divosa en Cedris. Ook was de Landelijke Cliëntenraad bij de voorbereiding en implementatie betrokken. Een model plan van aanpak voor de invoering van de Participatiewet en de WWB-maatregelen en tal van handreikingen zijn te vinden op de website samenvoordeklant.nl.

Aan de slag

Hoe kan het onoverzichtelijke en verkokerde veld van beschermd werk en arbeidsmatige dagbesteding tot een goed functionerend geheel worden gesmeed? In de publicatie Niet voor spek en bonen gaan we op zoek naar hoe dat het beste georganiseerd kan worden. Hoe kunnen gemeenten er in overleg met werkgevers, zorginstellingen, SW-bedrijven en andere betrokken partijen voor zorgen dat deze mensen écht mee kunnen doen als het gaat om werk?

Reacties

Ik las net alle reactie van die ene George(van Surinaamse afkomst)
En wat ben ik verbaasd om zijn denkwijze. Een echte slaaf!!! Een ander woord kan ik niet vinden

Nederlandse vrouwen zijn verwende krengen. Ik heb een Poolse vriendin gehad.
Ze werkte als schoonmaakster in een hotel in Bremen. Ze maakt lange dagen en volle weken voor het minimum. Ze is alleenstaand en heeft 2 kinderen. Haar kinderen wonen bij de grootouders in Polen. Op haar vrije dagen moet ze 1600 km rijden om even haar kinderen te kunnen zien. Mijn buurvrouw zit al 25 jaar in de bijstand. Ze is alleenstaande en heeft geen kinderen. Ze heeft vroeger wel gewerkt maar de malle meid kreeg een burnout toen ze 24 was, want "ow ow wat had ze het zwaar". In die tijd deden ze niet zo moeilijk bij de bijstand "mevrouwtje blijf u maar mooi thuis hoor". En nu zijn we 25 jaar verder. Ik heb haar wel verteld over de Poolse vriendin. Haar antwoord: "pfff moet zij weten".

jij scheert alle vrouwen over een kam das lef hebben

Ben het gedeeltelijk wel met u eens, alleen in de bijstand zitten is echt geen pretje zoals u suggereert. En een burn out kan iemand lang uitschakelen. Als je dan weer gaat solliciteren is de afstand vaak te groot om nog werk te vinden. En wie gaat je nog aannemen ? En als je 1000 afwijzingen krijgt, is het dan zo raar dat je de moed in de schoenen zinkt ? Ik vind dat u beter moet nadenken voor dat u oordeelt.

Wat een geklaag!
Ben zelf alleenstaande moeder en vind dat mijn kinderen niet mijn enige doel zijn in het leven. Heb er zelf voor gekozen om te gaan werken zodat als de kinderen groot zijn ik ook een eigen carrière en ánder sociaal verkeer heb maar vooral als voorbeeldfunctie. Min ervaring is dat de werkconstructie bij stadswerkplaatsen heel soepel zijn en ze rekening houden met schooltijden.

Woensdags ben ik vrij en zorg dan voor de kinderen uit de buurt waar mijn kinderen door de weeks worden opgevangen; zorg voor een goed netwerk dus. Verder nam ik een student op kamers (gratis en niet ingeschreven), uitgezocht op hygiëne, kookkunst en kindvriendelijkheid met duidelijke zorgafspraken.

Ik wens alle alleenstaande ouders veel succes met hun eigen toekomst.

sorry, maar u geeft hier commentaar op anderen, terwijl de handelingen die u zelf omschrijft als zorgen voor uw eigen toekomst, onder de noemer fraude vallen.

U geeft namelijk aan dat u een student heeft laten inwonen, zonder zich te laten registreren als inwonende, terwijl u een bijstandsuitkering genoot. Dit kan vallen onder bijstandsfraude, heeft u wat dat betreft aan de inlichtingenplicht voldaan ? Daarnaast geeft u aan dat u op kinderen uit de buurt heeft gepast op woensdagen. Ook wel aan inlichtingenplicht voldaan neem ik aan ?

U woont misschien in een gemeente waar dit soort zaken soepel worden behandeld en toevallig de werkplaatsen goed functioneren en het daar prettig werken is.

Toch denk ik dat ook u meer baat had gehad bij een betaalde baan i.p.v. werken met behoud van uitkering.

Daarnaast is het in vele gemeenten ook niet goed geregeld. Misschien eerst eens nadenken wat u zegt.

En ja, ik ben voor participatie en het zorgen voor een goede toekomst d.m.v. stage werk e.d. is prima. Mits het met eerlijke voorwaarden gebeurd.

Beste Marthe,
Je leest niet goed. Ik werk betaald 32 uur per week en zorg dus zelfstandig voor mijn gezin. Heb dus helemaal geen uitkering. Om te compenseren dat ik vaak andere ouders in mijn netwerk belast, zorg ik altijd op woensdag voor hun kinderen. Die student had destijds een inwonende beurs dus officieel ingeschreven bij zijn ouders. Dit omdat ik niet het risico wil lopen eraan vast te zitten (huurrechten) Ook niets mis mee.
Mijn punt is dat alleenstaande ouders, mits ze daarnaast ook een netwerk opbouwen, prima volwaardig mee kunnen draaien in de maatschappij.
Als bijstandsouders eerst een training on the job nodig hebben in arbeidsvaardigheden is begeleid werken met behoud van uitkering een goede sociale oplossing. Meestal wordt werkloosheid doorgegeven aan de volgende generatie. Dat moeten we niet willen, dus is dit juist het beste voor hun kinderen.

Beste Marthe,
Je leest niet goed. Ik werk betaald 32 uur per week en zorg dus zelfstandig voor mijn gezin. Heb dus helemaal geen uitkering. Om te compenseren dat ik vaak andere ouders in mijn netwerk belast, zorg ik altijd op woensdag voor hun kinderen. Die student had destijds een inwonende beurs dus officieel ingeschreven bij zijn ouders. Dit omdat ik niet het risico wil lopen eraan vast te zitten (huurrechten) Ook niets mis mee.
Mijn punt is dat alleenstaande ouders, mits ze daarnaast ook een netwerk opbouwen, prima volwaardig mee kunnen draaien in de maatschappij.
Als bijstandsouders eerst een training on the job nodig hebben in arbeidsvaardigheden is begeleid werken met behoud van uitkering een goede sociale oplossing. Meestal wordt werkloosheid doorgegeven aan de volgende generatie. Dat moeten we niet willen, dus is dit juist het beste voor hun kinderen.

Ik Ben alleenstaande Moeder van 2 kinderen: Docher van 7 jaar en zon van 1,5 . Ben gedwongen om stadswerkplaats te gaan doen i.v.m participatiewet . En omdat ik dat weiger heb ik geen uitkering meer al 4 maand. Maar jah mij kleine wil absoluut niet naar kinderopvang ( naar aantal pogingen om hem daar te laten ik zag gelijk dat het wordt niks ) dus ik ben die gene die zorgt nu voor mijn Zoontje. Maar gemeente interesseer niks!!!!! Ze zeggen ga naar stadswerkplaats , en vind een oppas !!!!!!

Goeiendag....Als je goed leest hier boven ben jij niet verplicht om tegenprestatie te accepteren,dat mogen ze jou niet eens aan bieden,want jou zoontje is nog geen 5jaar.Er staat namelijk het volgende.....De tegenprestatie mag het re-integratiebeleid niet doorkruisen. Het college voert dit beleid vervolgens uit. Verder is ook geregeld dat het college geen tegenprestatie oplegt aan alleenstaande ouders die de volledige zorg hebben voor een of kinderen tot vijf jaar

Hallo Eva
Kan het helemaal inkomen jou gevoel hierin. Vele onder ons die bijvoorbeeld alleenstaande moeder zijn om wat voor reden dan ook. Wordt het je ontnomen moeder te kunnen en mogen zijn. Als je wel in de positie verkeerd dat je een relatie hebt mag je gewoon moeder zijn en huisvrouw. Zoniet dan stop je je kind maar in zo'n opvang. Wij hebben geen keuzes in ons geval. Dus eigenlijk discriminatie: Geen relatie dan gevangen in het systeem van deze kromme wet. Heb zelf nog 1 thuiswonend studerende zoon. Zodra hij zijn diploma heeft moet hij bwv mij zowat gaan onderhouden. Ze korten ons ivm de nieuwe participatie wet om mensen zo te prikkelen dan maar aan het werk te gaan ben 56 nu. En overal waar je solliciteer 0 op rekest. Met als gevolg dat je eigen kind jou zometeen moet onderhouden dat ontneem je kind om aan zijn eigen toekomst te kunnen werken daar hij belast wordt om voor zijn ouder te zorgen. Waarom mogen ouders die alleen zijn niet gewoon ouder zijn .

Eva.Wat maakt jouw kinderen zo speciaal dat ze niet naar de opvang hoeven?

Er zijn er miljoenen die schreeuwen en huilen. Jouw kind is daar echt niet speciaal in . En als je daar toch het gevoel hebt dat jouw kind speciaal is dan heb je ook geen recht op een uitkering.

Wat mij betreft heeft de gemeente je terecht geweerd met het weigeren van je uitkering.

Gebruik je kind niet om je (on)gelijk te halen, en ga werken ofzo.

Jij spoort echt niet met zo'n idiote uitspraak.
Zeker je zaakjes goed voor elkaar .
Wacht maar tot het jezelf overkomt.
Kijken of je dan nog zo'n grote mond hebt.
Deze wet schiet zijn doel helemaal voorbij.
Wie ben jij om te bepalen of iemands kind wel of niet naar de opvang gaat

Je hebt tot 2 keer de keuze gemaakt om een kind te nemen. Neem je verantwoording dan ook .
Zitten klagen over de regels is zo kansloos en ronduit zielig. En met zielig zijn en in een slachtoffer rol schieten heeft niemand baat bij. Er zitten zat kinderen op de opvang en als je ze eraf haalt worden het net zulke klagers als de moeder in kwestie. Je verpest een generatie met je betutteling en zorgt voor een nieuwe lichting bijstand trekkers.
De wet is er voor dat sommige profiteurs en stakkers worden gescheiden van de mensen die werkelijk willen werken. ( de mensen die hun kind te goed vinden voor een dagopvang bv. ) Groet en succes met je missie.

Beste George,

Per toeval op deze site terecht gekomen en de reacties gelezen hebbende, heb ik één vraag die u naar eer en geweten mag beantwoorden.

Zijn wij Nederlanders per wet gedegradeerd tot slaven en slavernij???

Anders kan ik uw bijdrage nier verklaren inzake wet is wet, tijden terug was dit al eens aan de orde, niet nog eens van datzelfde.

groetend,
johan

Hallo Johan Vrielink. Dat zult misschien aan de echte nederlanders kunnen vragen. Ik ben een nederlander van surinaamse afkomst. Ik leef in de toekomst en niet in het verleden, misschien zou u dat ook kunnen doen...

enig idee hoe duur opvang is? 3 volle dagen is ruim 1000 euro per maand! het schiet zijn doel in elk opzicht dan ook voorbij die participatiewet! waar een bijstandsuitkering 917 euro is op dit moment, kost zon 5 daagse opvang zon 1600 a 1800 euro! per maand! en wie betaald dat? 3x raden.
dus laat de moeders lekker thuis zitten want zodra die gratis werk gaan doen kosten ze, bij 1 kind en 5 dagen werken, al het 3 dubbele van een bijstandsuitkering! moet je nagaan als dit 2 of zelfs 3 kinderen zijn. de moeder is immers de goedkoopste opvang ;)

en dan de opvang haters (zo een was ik ook), er is geen betere en leukere plaats voor je kind om te zijn. ze spelen met andere kinderen en ontwikkelen zich. mijn kind vind het prachtig om daar 2 dagen in de week daar te mogen zijn. het is beter dan de hele dag bij mama om te hangen en/of tv te kijken.

Voor de kosten van de kinderopvang kan toeslag worden aangevraagd. Er blijft dan nog een inkomensafhankelijke eigen bijdrage over. Mocht u een inkomen hebben tot 10% boven bijstandsnorm, dan kunt u bij uw gemeente toevoeging aanvragen. De gemeente betaald dan uw eigen bijdrage. U heeft dan geen kosten wat betreft kinderopvang.

Praat niet me je ik ben niet degene die de post heeft geplaats maar iemand die reageert op jou idiote uitspraak.
En al zou ze 2 x de beslissing hebben genomen om een kind te nemen , was dat voor deze asociale wet werd aan genomen.
Je oordeelt over mensen zonder dat je hun situatie weet .
En waarom zou ze niet mogen klagen over de regels die aan gepast worden .
Zou jij niet gaan klagen als de hypotheekaftrek afgeschaft word .
Of jou salaris gehalveerd word .
Of al je belastingen verdubbeld worden .
Denk na voor je iemand probeert een hoek in te trappen , zoals ik al schreef zaakjes zeker voor elkaar he
Dat maakt je nog dommer dan de overheid die dat wel weet .

je reageert alleen maar.
Idioot is om niet voor je eigen kinderen kunnen zorgen en daar een andere partij de schuld van geven, de slachtofferrol spelen en daar je kinderen ook mee opzadelen.
Hypotheekrente aftrek afschaffen is wel zo eerlijk.
Als me salaris gehalveerd zou worden dan zou ik al te veel verdienen....
de belastingen die verdubbeld word kun je weer via een andere constructie terugvragen.
Als je al kinderen moet opvoeden met behulp van de staat , dan moet je niet klagen als dezelfde staat je regels oplegt. En als mensen dat niet zint dan moeten ze niet aan kinderen beginnen.
Stukje zelfstandigheid dat elk persoon met gezond verstand bezit.

Tjongejonge ,
Zoals jij het schets heeft deze mevrouw net als vele met haar doel bewust gekozen om alleenstaande moeder te zijn met en lekker met een uitkering thuis op de bank te gaan zitten en haar handje op te houden .
Er zal hoogst waarschijnlijk ook een vader in het spel zijn , die of overleden kan zijn , of ervandoor is gegaan , of haar en of haar kinderen mishandelde waardoor ze zelf weg is gegaan .
Kan hier nog wel legio redenen opnoemen waardoor ze in deze situatie terecht is gekomen.
Dus dat ze niet voor haar kinderen zou kunnen zorgen is bullshit.
Ik en mijn vrouw hebben voor de geboorte al besloten dat ons kind niet naar de kinder opvang gaat omdat we dat simpel weg niet willen.
Tot de eerste 8 jaar hoort er gewoon een van de ouders er te zijn voor de kinderen.
Al die kinderen met ouders die alleen maar bezig zijn net hun zelf en tegenwoordig niet eens meer de eerste stapjes van hun kind meemaken om dat ze al op de opvang zitten te zit voor woorden gewoon.
En het gaat hier om een wet die men zo nodig moest door voeren .
Waar vele mensen onterecht het slachtoffer van zijn geworden.

dat is makkelijk! lekker doorfokken en vervolgens je handje ophouden bij de maatschappij. Zelf kinderen krijgen en vervolgens verwachten dat andere mensen jou geld geven zodat jij de hele dat 'voor je kind kan zorgen'. Sommige mensen...

Tja, dat is het beleid van de gemeente tegenwoordig.
Bij sociaalverhaal com kan u misschien geholpen worden.

Beste Eva,

ik snap je frustratie, en ben het er mee eens dat de ouders bij het kind horen. Ik vind het ook afschuwelijk dat ik moet werken voor mijn geld, en als je gelijk krijgt en thuis mag blijven, laat het dan hier ook even weten, want dan stop ik ook meteen met werken. Ik denk dat er dan een heleboel ouders kunnen stoppen met dat vreselijke werken, en lekker elke dag bij de kinderen kunnen blijven, zoals de natuur het bedoelt heeft. Dan is ook meteen de werkloosheid opgelost, want als er opeens een miljoen ouders lekker betaald thuis kunnen blijven, dan zijn die banen weer beschikbaar voor mensen die geen kinderen hebben etc.

werken voor je geld is niet fijn, maar zonder dat je iets mankeert geld krijgen om niet te hoeven werken is natuurlijk nog veel erger.

ik ben het hier helemaal mee eens, ook ik ben alleenstaande moeder al 24 jaar en 18 jaar maar heb altijd gewerkt, het is te makkelijk om te zeggen mijn kind wil niet naar de opvang dus ga ik maar niet werken, veel mensen vinden het wel best lekker thuis zitten en geld ontvangen, wat is er zo erg aan om gewoon te werken waardoor je ook meer inkomsten zult ontvangen wil je niet het beste voor je kinderen ze kunnen geven wat je met een uitkering amper kan. een kind wend van zelf wel!!
ook kinderen die beide ouders hebben die werken zijn niet dood gegaan aan opvang,
sommige alleenstaande moeders hebben gewoon geen zin om te werken waarom zouden ze als ze thuis zitten en toch geld ontvangen!!
heb je een gehandicapt kind hebt die 24 uur zorg nodig heeft dan zeg ik lekker bij je kind blijven. maar omdat je kind niet naar de opvang wil sorry maar dat gaat er bij mij ook niet in.

Beste Eva ik begrijp jou standpunt helemaal wat betreft de zorg van jou kinderen maar sinds de ingang van de participatie wet is niets meer hetzelfde je wordt gedwongen om verplicht de een na de andere reïntegratie trajecten te doen zonder uitzicht op een reguliere baan en de meeste zogenaamde stageplaatsen waar je wordt geplaatst zijn bij noodlijdende bedrijven die wegens de crisis geen personeel kunnen betalen dus je maak vrijwel geen kans op een baan en waarom zouden ze ook mensen met een uitkering in dienst nemen die krijgen ze toch gratis

Re-integratietrajecten zijn er juist voor bedoeld om mensen naar echt werk te begeleiden. Nu de economie weer aantrekt krijgen diegenen die laten zien dat ze echt willen werken de kans. Je kunt wel beweren dat bedrijven op die manier geen personeel in dienst nemen, maar dat klopt niet. Ze mogen er maar een paar maanden blijven en het mag geen regulier werk zijn (geen verdringing). Dus ze moeten iemand eerst het werk leren en als diegene het weet dan zijn ze al weer weg. Ik ben ook op die manier (met mijn 51 jaar) aan een baan gekomen. Door mijn enthousiasme te laten zien en mijn wil om te werken. En ja ook met kleine kinderen heb ik gewerkt. Met buurvrouwen een poule opgericht, zodat ze niet naar de creche hoefden. Alleen als ik het echt nodig heb hou ik mijn hand op, maar niet omdat ik er "recht" op heb of omdat mijn kind jengelt!

Beste Eva,

Dan moet u dus bezwaar maken op de beslissing om u te werk stellen bij de stadswerkplaats.
Mocht u geen beslissing (document met WAAROM u SPECIFIEK bij de stadswerkplaats moet werken) ontvangen hebben. Dan kan u vragen deze beslissing alsnog te ontvangen van de gemeente! U zou mogelijk ook een contract wat u had moeten tekenen als besluit kunnen gebruiken als daar in beslist werd dat u specifiek voor die stadswerkplaats moest werken!

4 maanden geen uitkering betekent dat u eigenlijk ook allang al een bezwaar had moeten indienen op het stopzetten van uw uitkering! Mocht u geen bezwaar meer kunnen maken. Dan kan u naar de ombudsman gaan. Zij kunnen nog een uitspraak doen op toepassing van het beleid. Ook als de bezwaartermijnen verlopen zijn, moet u wel binnen een jaar doen na verloop van bezwaartermijn.

Om aan alle tegenstelling van regelgeving binnen de Participatiewet en WWB te ontkomen moet je tegenwoordig aardig juridisch onderlegd zijn.

Beste Novardi ,

Daar ben ik achter gekomen , mijn moeder en ik vallen onder deze wet , alhoewel ik voor 100% afgekeurd ben op de laatste werkpolis , en ook geen sollicitatieplicht heb bij het UWV , met behoud van mijn reeds gekorte WWB uitkering , word mijn ma nu 300,- gekort op haar AOI omdat ik inwoon , ik lees namelijk net dat je wel inzetbaar moet zijn , mantelzorgers er niet bij zouden horen en worden ontzien , mag ik zo brutaal zijn om te vragen of jij een goede tip voor me hebt , want sociale zaken speelt een vies spelletje , ik ben dinsdag naar rechtshulp geweest maar krijg het idee dat ze niet begrijpen wat ik bedoel , ik betaal namelijk helemaal niets mee aan woonkosten betaal 200,- euro leefgeld meer niet , heb mijn eigen rekeningen ook en 532,- is geen echte vet pot , zo een heel verhaal maar misschien weet jij een oplossing of een goed onderlegd plan , bij voorbaat mijn dank Anita

wat zijn de gevolgen van het kindgebonden budget voor alimentatie betalingen?

Beste Ate, zo'n specifieke vraag kunt u beter voorleggen aan een sociaal raadsman/vrouw.

Enerzijds wordt WsW afgesloten terwijl anderzijds beschut werk moet worden aangeboden door de gemeente. Ik kan me voorstellen dat de huidige organisatie van WsW bijvoorbeeld stichting, een vorm van beschutwerk aanbiedt (en arbeidsmatige dagbesteding) als oplossing van de opdracht aan de gemeente(n). In die zin is het denkbaar dat de WsW in een andere juridische(?) constructie wordt voortgezet. Ook is denkbaar dat een ondernemer in het "gat" stapt en zoiets - gesubsidieerd door gemeente- aan biedt; zijn inkomsten zijn dan subsidie en omzet/winst uit opdrachten van reguliere bedrijven.

Reageer op dit artikel

3 + 2 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.