Participatiewiel

artikel - 29 januari 2015

Het Participatiewiel van Movisie is een succesvol instrument voor integrale participatiebevordering. Het wiel biedt snel inzicht in hoe je het beschikbare aanbod en de participatiedoelen van mensen met elkaar verbindt. Vanuit het perspectief van de burger krijgen professionals, beleidsmakers en bestuurders een helder beeld van wat nodig is en waar samenwerking gewenst is. Alle leefgebieden, zoals gezondheid, sociale contacten, (betaald) werk en dagbesteding zijn in het wiel meegenomen.

In het Participatiewiel staat de leefwereld van mensen nadrukkelijk centraal. Met behulp van het wiel kun je werken vanuit wat mensen belangrijk vinden en wat hun doelen zijn, in plaats van te redeneren vanuit wetten en regels. Daarnaast laat het Participatiewiel de samenhang zien in activiteiten en wettelijke kaders die participatie bevorderen. Door die samenhang en door er gebruik van te maken, is meer ondersteuning op maat mogelijk voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben.

Participatiewiel en de 3D’s

1 januari 2015 zijn drie nieuwe wetten ingevoerd: de Participatiewet, de Wmo 2015 en de Jeugdwet. Het wettelijk kader dat gericht is op participatiebevordering is hierdoor veranderd. Daarnaast is meer nadruk komen te liggen op de inzet van het eigen netwerk van mensen. Dit moest een plek krijgen in het in 2010 door Movisie ontwikkelde Participatiewiel. Professionals en beleidsmakers hebben meegedacht over hoe het Participatiewiel 2015 eruit moest zien. Veel mensen gaven aan dat de rol van informele ondersteuning bij participatie in het nieuwe wiel terug moest komen. Het oude wiel was erg gericht op professionele ondersteuning. Dat is in het Participatiewiel 2015 meer in balans gebracht.

Internationaal gebruik

Het Participatiewiel werd al gebruikt door gemeentelijke beleidsambtenaren om een visie op participatie aan op te hangen. Welzijnsorganisaties gebruiken het Participatiewiel om hun focus te bepalen en cliënten om taal te geven aan hun doelen en de samenhang scherp te maken. Het Participatiewiel wordt inmiddels ook in het buitenland gebruikt. In Vlaanderen gebruikt de organisatie Levanto het wiel voor een methodiek ‘Activerende zorgcoaching'. Met het wiel kunnen cliënten en hulpverleners hun doelen bepalen, meten en stappen zetten richting verschillende vormen van werk. De methodiek is goed beschreven en te vinden op: www.activerendezorgcoaching.be.