Participatiewiel

artikel - 29 januari 2015

Het Participatiewiel van Movisie is een succesvol instrument voor integrale participatiebevordering. Het wiel biedt snel inzicht in hoe je het beschikbare aanbod en de participatiedoelen van mensen met elkaar verbindt. Vanuit het perspectief van de burger krijgen professionals, beleidsmakers en bestuurders een helder beeld van wat nodig is en waar samenwerking gewenst is. Alle leefgebieden, zoals gezondheid, sociale contacten, (betaald) werk en dagbesteding zijn in het wiel meegenomen.

In het Participatiewiel staat de leefwereld van mensen nadrukkelijk centraal. Met behulp van het wiel kun je werken vanuit wat mensen belangrijk vinden en wat hun doelen zijn, in plaats van te redeneren vanuit wetten en regels. Daarnaast laat het Participatiewiel de samenhang zien in activiteiten en wettelijke kaders die participatie bevorderen. Door die samenhang en door er gebruik van te maken, is meer ondersteuning op maat mogelijk voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben.

Participatiewiel en de 3D’s

1 januari 2015 zijn drie nieuwe wetten ingevoerd: de Participatiewet, de Wmo 2015 en de Jeugdwet. Het wettelijk kader dat gericht is op participatiebevordering is hierdoor veranderd. Daarnaast is meer nadruk komen te liggen op de inzet van het eigen netwerk van mensen. Dit moest een plek krijgen in het in 2010 door Movisie ontwikkelde Participatiewiel. Professionals en beleidsmakers hebben meegedacht over hoe het Participatiewiel 2015 eruit moest zien. Veel mensen gaven aan dat de rol van informele ondersteuning bij participatie in het nieuwe wiel terug moest komen. Het oude wiel was erg gericht op professionele ondersteuning. Dat is in het Participatiewiel 2015 meer in balans gebracht.

Internationaal gebruik

Het Participatiewiel werd al gebruikt door gemeentelijke beleidsambtenaren om een visie op participatie aan op te hangen. Welzijnsorganisaties gebruiken het Participatiewiel om hun focus te bepalen en cliënten om taal te geven aan hun doelen en de samenhang scherp te maken. Het Participatiewiel wordt inmiddels ook in het buitenland gebruikt. In Vlaanderen gebruikt de organisatie Levanto het wiel voor een methodiek ‘Activerende zorgcoaching'. Met het wiel kunnen cliënten en hulpverleners hun doelen bepalen, meten en stappen zetten richting verschillende vormen van werk. De methodiek is goed beschreven en te vinden op: www.activerendezorgcoaching.be.

Workshops en artikelen

Op 29 januari 2015 werd het vernieuwde Participatiewiel 2015 aangeboden aan Marijke Vos, voorzitter van de MOgroep tijdens de Participatieborrel, na afloop van de bijeenkomst ‘Iedereen aan de slag – Meedoen naar vermogen’ en de uitreiking van de Participatieprijs 2015. Movisie gaat het vernieuwde Participatiewiel gebruiken in workshops en artikelen, om met anderen na te denken in hoeverre mensen in hun denken centraal staan als het gaat om participatiebevordering of dat de systeemwereld overheerst.

Reacties

Wat jammer dat jullie de participerende medemens niet naar hun mening gevraagd hebben. Er wordt zo veel voor mensen ontwikkeld in plaats van met. Kunnen jullie me uitleggen waarom jullie juist als het gaat om participeren voor deze weg gekozen hebben. Alvast bedankt voor jullie reactie.
Freya Pijnenborg

Bedankt voor uw reactie. Cocreatie met de mensen om wie het gaat, vinden we erg belangrijk. Daarom heeft het wiel vanaf september op de site gestaan met de vraag om reactie en ideeën. Nog steeds staan we open voor aanvullingen, dus die horen we graag!

Mee eens.

Bedankt voor de reacties. De kop in de nieuwsbrief is inderdaad iets te scherp. Het gaat ons niet om het loslaten van wetten en regels. Het gaat erom dat we kijken vanuit de persoon in het midden en diens leefwereld. De wetten en de activiteiten moeten daaraan ten dienst staan. We hopen dat het wiel helpt bij die manier van kijken.

Waarschijnlijk wordt er bedoeld dat we de regels minder star moeten hanteren. Hierbij denk ik bijvoorbeeld aan welk vrijwilligerswerk wel en welk niet gedaan mag worden door een persoon die een bijstandsuitkering krijgt. Belangrijker moet zijn dat de persoon participeert in de samenleving om daardoor geen problemen te creëeren op het gebied van eenzaamheid of crimineel gedrag in de hand wordt gewerkt!

Deze regels staan waarschijnlijk niet zo in de wet.

Ik ben zeer teleurggstteld als de wet loslaten wordt ingevoerd.
Dan krijgen weer de werkgever alle macht, en kan de werkgelegenheid nog meer worden gefrustreerd.

Hoe goed bedoeld ook, maar de wet loslaten? Dan zijn we helemaal overgeleverd aan corrupte ambtenaren