Platform Werk Inclusief Beperking krijgt vervolg 

Het Platform Werk Inclusief Beperking zet zich in voor een inclusieve arbeidsmarkt voor mensen met een psychische of verstandelijke kwetsbaarheid. Hoe goed het platform inmiddels functioneert bleek tijdens een platformmiddag op donderdag 23 maart 2023 waarbij tientallen mensen van initiatieven, partnerorganisaties en de denktank informeel kennis met elkaar uitwisselden en elkaar hielpen. De Goldschmeding Foundation ziet de meerwaarde van het platform en gaat het tot en met juni 2024 verder ondersteunen. 

Op de platformmiddag staan de vragen en de dilemma’s van de initiatieven centraal. De verschillende initiatieven blijken allemaal met eigen specifieke dilemma’s te zitten. Hoe stem je bij het coachen van jongeren af met alle hulpverleners? Hoe kun je als participatiebedrijf bestaan zonder dat je erkend wordt door de bestaande systemen? Hoe ga je om met de interesse van commerciële bedrijven? De verschillende initiatieven geven korte presentaties over hoe het met de ontwikkeling van de aanpak gaat en benoemen dan hun dilemma, waarna de leden van andere initiatieven en van de denktank verdiepende vragen stellen en meedenken over oplossingsrichtingen. 

Platform Werk Inclusief Beperking

Het Platform Werk Inclusief Beperking experimenteert met nieuwe routes naar werk voor mensen met een psychische of verstandelijke kwetsbaarheid. Deze routes noemen we ook wel initiatieven en worden in de praktijk ontwikkeld. Denktankleden van het platform denken met de initiatieven mee over mogelijkheden en verbindingen en het Verwey-Jonker Instituut onderzoekt of de route naar werk ook daadwerkelijk zo werkt als bedacht. Het Platform Werk Inclusief Beperking is één van de vier platforms die Goldschmeding Foundation samen met partners mogelijk maakt om het streven naar een inclusieve arbeidsmarkt dichterbij te brengen.

De initiatieven worden gedragen door intermediaire organisaties tussen potentiële werknemers, werkgevers en andere betrokkenen. Het Platform telt begin 2023 vijf intermediaire organisaties die ieder een eigen route naar werk in de praktijk ontwikkelen: FLOOR jongerencoaching met FLOOR en VSO-scholen, Werkdag BV met Praktijkleren Plus, Campus Woudhuis met Common Grounds, NVA met Werken met WerkWeb-Autisme en Stadskamer met Stadskamer Jobcoach. 

Bekijk in onderstaande video hoe Praktijkleren Plus door Werkdag BV ontwikkeld is en hoe de kandidaten deze vorm van leren ervaren. 
  

FLOOR jongerencoaching  

In 2015-2016 verlieten bijna 11.000 leerlingen het Voortgezet speciaal onderwijs (Vso). Bijna 60 procent van die jongeren belandde in een uitkering, terwijl deze jongeren tijdens hun opleiding juist werden voorbereid op de stap naar de arbeidsmarkt. FLOOR jongerencoaching laat die uitgestroomde jongeren stappen zetten naar passend werk. Met de coaches werken die jongeren aan hun eigen toekomstplannen en FLOOR werkt met de bewezen effectieve methode Persoonlijke Toekomstplanning. Carola Rothuizen, projectleider van FLOOR legt de anderen als dilemma voor hoe zij meer urgentie bij de VSO scholen krijgen voor het natraject. Het binnenkomen bij de scholen blijkt vaak een stroperig proces. Het regent tips. Aan het eind van de middag vertelt Carola Rothuizen wat zij daar onder meer van meeneemt: “Ga een verband aan met een club die wel goede relaties met VSO scholen heeft. Ga verbanden aan met ouders. En ik ga bomen met mensen bij de huidige scholen waarmee we samenwerken: wat waren jullie aanvankelijke aarzelingen en waar ging je juist op aan?” 

LFB 

Veel praktijksuggesties worden gedaan door de aanwezige leden van de landelijke belangenvereniging dóór en vóór mensen met een verstandelijke beperking, de LFB. Alle activiteiten worden door mensen met een verstandelijke beperking zélf georganiseerd. Bij de LFB werken ervaringsdeskundigen en coaches samen en maken gebruik van elkaars kwaliteiten. Over het hele land verspreid heeft de LFB leer-werkplekken waar mensen met een verstandelijke beperking opgeleid worden tot ervaringsdeskundige. De opleiding heet STERK en de LFB is een nieuwe loot aan het bloeiende platform. 

Wat zijn de doelen van de initiatieven en van het Platform Werk Inclusief Beperking 

  • Mensen met een arbeidsbeperking krijgen meer zelfvertrouwen, leren hun competenties beter kennen en toepassen en ontwikkelen zich zo tot iemand die deelneemt aan de arbeidsmarkt. Dit doen ze door de toepassing van effectieve ondersteuning. 
  • Werkplekken worden (door)ontwikkeld die passen bij de vraag en mogelijkheden van mensen met een arbeidsbeperking. Werkgevers hebben de flexibiliteit om met die vraag mee te bewegen. 
  • Ondersteuners (formeel of informeel) doen de juiste dingen die nodig zijn om mensen aan het werk te helpen en te houden. De ondersteuning is duurzaam. 
  • Werken is duurzaam en zorgt voor voldoende bestaanszekerheid. Om dit te bereiken worden randvoorwaarden samen met (lokale) overheden georganiseerd. 
  • Huidige kennis en inzichten worden verder gebracht door voortdurend te monitoren en evalueren wat er binnen de initiatieven en het platform gebeurt. 

Werkdag BV  

Het bedrijf Werkdag BV (onderdeel van Buurts, Haarlem) zoekt naar een vorm van leren voor schoolverlaters die deelkwalificaties nodig hebben. Je hebt natuurlijk het praktijkleren binnen het mbo maar Werkdag BV wil door intensieve coaching het verschil maken: Praktijkleren Plus. Wat is het verschil met gewone leren? Een van de kandidaten van Werkdag BV, Willeke, legt het uit. Het lukte Willeke nooit om uit een boek te leren en zo haar mbo te halen. Dankzij de extra coaching bij Werkdag BV lukt het haar toch om diverse benodigde mbo Praktijkverklaringen te halen door in de praktijk te leren. Dit gebeurt in samenwerking met het NOVA college (mbo opleiding). Willekes passie qua werk ligt bij administratie. Door het Praktijkleren Plus bij Werkdag komt dat doel nu binnen Willekes bereik.  
 
De vraag is hoe werkgevers echt open kunnen gaan staan voor deze kandidaten en het werkproces aan deze groep aan gaan passen. Hubert Jan de With: “Werkgevers verlangen toch vaak van mensen dat zij door het ringetje springen en mensen doen dat dan ook vaak. Dit is het lijstje waaraan je moet voldoen en anders hoef je niet te schrijven. Maar dan komen zij vaak weer teleurgesteld of oververmoeid terug bij Werkdag waar ze een time-out krijgen. Bedrijven gaan er vaak niet vanuit dat mensen anders kunnen leren. Maar die werkgever zelf krijgt geen time-out. Hoe zorg je voor goed werkgeverschap?” 

Werkweb-Autisme 

Een ander initiatief is het WerkWeb-Autisme, een eHealth methodiek om normaal- tot hoogbegaafde mensen met autisme vanaf 15 jaar te ondersteunen bij studie en werk. Caroline Verkerk, directeur van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) vertelt dat veel meer mensen de website intussen gevonden hebben en dat de NVA bezig is met het 10.000 banenplan. Haar vraag is: we bieden nu mensen een e-tool aan, voor zowel werknemer als werkgever, maar hoe ga je verder? Er zijn nu commerciële en niet-commerciële bedrijven nodig. Veel commerciële bedrijven tonen interesse. Maar hoe ga je daarmee om? Hoe gaan we jongeren matchen met bemiddelaars (jobcoaches) en werkgevers? Zijn er landelijke organisaties die die tool willen omarmen? Uit de vele reacties blijkt de kracht van het Platform. Diverse handige netwerken van inclusieve werkgevers worden genoemd. Het netwerk van De Normaalste Zaak bijvoorbeeld en Diversiteit in Bedrijf. Maar denk ook aan de netwerken van ondernemersverenigingen. Ook de mogelijke koppeling van de vrijwillige coaches van FLOOR jongerencoaching die samen met jongeren een persoonlijk toekomstplan maken, aan WerkWeb-Autisme, laat de kracht van het platform zien.  

Campus Woudhuis  

Campus Woudhuis, net buiten Apeldoorn, geeft mensen met een beperking de mogelijkheid een bijdrage te leveren en zich te ontwikkelen.’ Initiatiefnemer van dit leerwerkbedrijf, Jaap Berends, brengt met diverse partners op het landgoed het inclusief werkgeverschap in praktijk: ‘onze droom is een plek op een gewone werkvloer voor iedereen die kan en wil werken. Samen met o.a. Natuurmonumenten en lokale bedrijven hebben we gemeenschappelijke werkvloeren als werkervaringsplaatsen. Een aantal mensen is al doorgestroomd en werkt daar nu. Vanuit FLOOR jongerencoaching worden enkele werknemers van Campus Woudhuis gecoacht. Deze verbinding is door het platform tot stand gekomen. We willen nu graag opschalen zodat het project volume krijgt. We moeten nu flink wat ervaringsplekken creëren, maar we zijn zelf soms te remmend, te beschermend. Hoe komen we deze fase door?’ Een belangrijke tip die aan Campus Woudhuis wordt gegeven: Wees niet bang! Straal bij de volgende stappen hetzelfde zelfvertrouwen uit als dat van je kandidaten. Zorg voor meer kandidaten op de campus, want de vraag is er. 

Nieuw: De Stadskamer

Sinds kort is het initiatief de Stadskamer Jobcoach van de Stadskamer in Doetinchem de nieuwste loot van het platform. De Stadskamer is er voor iedereen die aan de slag wil op het gebied van activering en participatie. Mensen die de Stadskamer bezoeken, hebben vaak een achtergrond in de GGZ of verslavingszorg. Het project bestaat uit Stadskamer Portaal, Stadskamer Winkel en Stadskamer Bedrijf. De filosofie achter de Stadskamer is dat iedereen behoefte heeft om zijn eigen leven in te richten. Iedereen kan een bijdrage leveren en daardoor groeien. Sommige mensen komen binnen als deelnemer, worden cursusleider en gaan als ervaringsdeskundige aan de slag. Vernieuwend aan de Stadskamer is het ontbreken van doelgroepenbeleid, waardoor iedereen er terecht kan. Ook de samenwerking tussen burgers met een participatievraag en aanbieders uit welzijn, zorg, Wsw en bedrijfsleven is vernieuwend.

Niet iedereen hoeft 100 of 200% te zijn

Hubert-Jan de With (Werkdag BV) concludeert aan het eind van de bijeenkomst: ‘Werkervaringsplekken zijn handig, maar blijf het gesprek met werkgevers over de kandidaten voeren: wat gaat wel goed of niet? Dan kantelt het beeld vaak. Niet iedereen hoeft 100 of 200% te zijn. 80% is ook goed. We zijn allemaal mensen en we zijn allemaal een doelgroep, maar kijk buiten die classificering en kijk vooral ook vanuit jezelf. Wat is de daadwerkelijke behoefte van die twee mensen? Soms is er consensus en soms niet. Dat maakt ons mens.’ Ook voor Willeke was het een geslaagde middag: ‘Er werd echt naar me geluisterd en wat ik zei werd gewaardeerd. Dat deed me goed.’

Logo Platform Werk Inclusief Beperking