Voor een positieve verandering

20 september 2018

Het gaat volgens het kabinet goed met Nederland. Bijna iedereen gaat er volgend jaar op vooruit. Maar voor wie geldt dat niet? Als landelijk kennisinstituut dragen we bij aan het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken.

Eén op de acht kinderen in Nederland groeit op in een gezin in armoede. Zo'n 80% van de cliënten van wijkteams heeft financiële problemen. Bijna 10% van de Nederlanders voelt zich ernstig eenzaam, waardoor hun zelfredzaamheid, gezondheid en kwaliteit van leven vermindert. Zo’n 2,5 miljoen volwassenen in Nederland heeft moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Volwaardig participeren aan de samenleving is voor een groot deel van de bevolking niet mogelijk, vaak vanwege een lichamelijke of psychische beperking.

Aanpak sociale vraagstukken

Voor het oplossen van de taaie vraagstukken en het realiseren van een inclusieve, innovatieve en veiliger samenleving is het nodig om kennis, ervaring en expertise van deelnemers uit verschillende organisaties met elkaar te combineren in een collectief leerproces. Dit type vraagstukken vergt een samenhangende, duurzame aanpak.

Movisie stimuleert en faciliteert het leerproces door te participeren in lerende praktijken, de benutting van beschikbare kennis te bevorderen en de lessen op te halen en die te combineren met het collectieve kennisbestand, zodat ook anderen daar weer van kunnen leren. We doen dit in een aantal programma’s:

Programma integraal (lokaal) sociaal domein

 • Thuis in de wijk
 • Integraal werken in de wijk
 • Inclusieve samenleving
 • Participeren naar vermogen
 • Integrale aanpak huiselijk en seksueel geweld

Programma Sociale basis

 • Versterken sociale basis
 • Mantelzorg en vrijwillige inzet
 • Burgerbetrokkenheid bij zorg en welzijn

Programma Professionaliteit en vakmanschap

 • Samen doen wat werkt
 • Kwaliteit en outcome

Programma Kennisinfrastructuur sociaal domein

 • Kennisplatforms
 • Transformatie kennisinfrastructuur

Onze rol in de programma’s is het inbrengen van kennis en het zorgen voor versnelling van lerende praktijken. En om te leren van die praktijken, zodat we die kennis kunnen verspreiden en ook anderen die op hun beurt kunnen benutten. Zo kunnen overheden, professionals en andere betrokkenen trefzeker komen tot zichtbare en blijvende verbeteringen van de kwaliteit van leven van mensen in een kwetsbare positie.

Meer informatie over onze diensten