Powered by Movisie: ‘De grote winst zat in de reflectie’

Het verhaal van Marja

Marja Comajta is beleidsmedewerker bij GGD Hollands Noorden. Daar is zij onder andere projectleider van het project ‘De Verbinding’. Een van de deelprojecten die onder het grote parapluproject ‘De Verbinding’ valt is Naar de Voorkant. De Verbinding heeft als stip op de horizon een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag. De versterking van preventie en vroegsignalering staan hierin centraal. Om van doelstelling naar resultaat te komen schakelde ze de hulp van Movisie in.

Jullie wilden met betrokken partijen preventie en vroeg signalering in de wijk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid verbeteren. Hoe zijn jullie te werk gegaan?  

marja-comajta-powered-by-voorwerp

‘Het gaat vaak om mensen die zorg nodig hebben, maar zelf niet naar de zorg toestappen. Het Vangnet en adviesteam van GGD Hollands Noorden werkt outreachend en benadert deze mensen om ze naar de reguliere zorg te leiden. Als mensen met een psychische kwetsbaarheid zelfstandig wonen, hebben hebben zij een goede ondersteuningsstructuur nodig. Om dit te bereiken is een goede samenwerking met partijen die ondersteuning kunnen bieden op alle levensterreinen noodzakelijk.  Dan gaat het zowel om formele als informele ondersteuning.  De uitdaging is algemene doelstellingen als ‘het verbeteren van de ondersteuningsstructuur’ om te zetten in meetbare resultaten. Welke concrete stappen zijn nodig om daar te komen? En hoe organiseer je dat met álle partijen? Movisie heeft ons geholpen in dit proces meer focus aan te brengen.'

Met welke partijen zijn jullie aan de slag gegaan?

'Om een sluitende aanpak te organiseren werken we samen met veel partijen. De vier gemeenten uit de Kop van Noord-Holland zitten aan tafel, daarnaast zijn het Vangnet en advies van de GGD, de politie, GGZ, Verslavingszorg,  maatschappelijk werk, aanbieders Beschermd wonen, ervaringsdeskundigen, Schuldhulpverlening, reclassering, alle welzijnspartners, cliëntenorganisaties, zorgaanbieders, de zorgverzekeraar, maar ook  organisaties  die begeleiden naar zinvol werk betrokken. Ook de sociale wijkteams zijn hierin belangrijk.'

'Ik wilde niet blijven hangen “in het praten over” maar de doelen omzetten naar resultaten'

Op welke manier heeft Movisie geholpen?

‘De samenwerking tussen alle partijen verliep vanaf de start al heel goed, maar ik wilde niet blijven hangen “in het praten over” maar de doelen omzetten naar resultaten. Movisie heeft ons daarin begeleid door het organiseren van twee reflectiebijeenkomsten. In deze bijeenkomsten legden we het plan onder de loep. Bij elk doel formuleerden we  subdoelstellingen. Daarbij zochten we antwoord op de vragen: met welke indicatoren meten we dit? Hoe kunnen dit monitoren? Welke activiteiten zijn er nodig om het doel te behalen? Welke afspraken maken we met elkaar?'

Welke inzichten leverde dit proces op?

‘We zijn al goed bezig, en we waren al goed bezig, maar het was handig wat hulp te krijgen bij het aanbrengen van de focus. Movisie heeft daarin geholpen door ons een spiegel voor te houden. De grote winst zat in deze reflectie. Maar bijkomend heeft het ook nog eens de samenwerking versterkt onder de meewerkende partijen.'

Powered By Movisie

Dit artikel maakt deel uit van de campagne Powered by Movisie. Hier lees je de verhalen van de mensen achter onze resultaten.
Bekijk alle verhalen.