Professionele besluitvorming versterkt vakmanschap

Onlangs organiseerden Sociaal Werk Nederland en Movisie een verdiepingsbijeenkomst over het Kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk. Centraal stond de vraag hoe je als lerende organisatie vakmanschap kunt versterken door te investeren in professionele besluitvorming.

Belang van kwaliteit

Het belang om met elkaar de kwaliteit van het sociaal werk verder door te ontwikkelen is groot. De cruciale rol die sociaal werk vervult bij de aanpak van maatschappelijke vraagstukken betekent immers ook dat de kwaliteit van het sociaal werk helder en zichtbaar moet zijn. En het belang van kwaliteit wordt urgenter nu het ministerie van VWS binnen de Wmo haar rol in professionalisering wil nemen en gemeenten met het wegvallen van het EMVI-criterium (Economisch Meest Voordelige Inschrijving) bij aanbesteding meer ruimte krijgen voor een dialoog op basis van kwaliteit. Sociaal Werk Nederland heeft daarom een kwaliteitsvisie ontwikkeld, die vier samenhangende onderdelen bevat: een heldere maatschappelijke opdracht, een passende visie, missie en strategie, adequaat vakmanschap van de organisatie en goed inzicht in impact en resultaten. Een belangrijk instrument om kwaliteit te laten zien, is het Kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk.

Vakmanschap

Het vakmanschap van sociaal werkers staat centraal in het Kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk. Vakmanschap gaat onder meer over de afweging van sociaal werkers bij de inzet van interventies, het  werken aan vernieuwing en verbetering van de dienstverlening en het onderhouden van je vakbekwaamheid. Professionele besluitvorming kan hieraan een bijdrage leveren.

Professionele besluitvorming

Onder professionele besluitvorming verstaan we de wijze waarop sociaal werkers hun handelen inrichten, de keuzes die ze daarbij maken en hoe die keuzes tot stand komen (Spierts et al. 2017). Vaak moeten professionals besluiten nemen in complexe situaties. Bijvoorbeeld omdat nog niet alle informatie voor handen is, er meerdere problemen en vragen van mensen tegelijkertijd spelen en/of betrokkenen verschillende ideeën hebben over wat, hoe en in welke volgorde het moet gebeuren. Het vraagt dan vakmanschap om besluiten te kunnen nemen. Andersom is goede besluitvorming een teken van vakmanschap en draagt het bij aan het verder versterken van hiervan.

Lees verder op Sociaal Werk Nederland

Dit artikel is een verkorte versie van het artikel dat eerder op de website van Sociaal Werk Nederland verscheen.

Lees het volledige artikel