Professionele moed en lef bij huiselijk geweld: wat helpt en wat niet?

De aanpak van huiselijk geweld is complex en kan snel tot een ongrijpbaar gevoel leiden voor sociaal professionals. Zij dragen een grote verantwoordelijkheid om een goede inschatting te maken van de veiligheid in een gezin, om beslissingen te nemen en te handelen om het geweld te stoppen. Het nemen van deze besluiten en verantwoordelijkheid is daarbij niet altijd gemakkelijk. Daar is professionele moed en lef voor nodig (Besouw en Dijkstra, 2018). Movisie onderzocht samen met sociaal professionals, ervaringsdeskundigen en onderzoekers hoe moed en lef zich in de praktijk manifesteren en wat helpt om moed en lef te versterken.

Professionele moed en lef is tot actie overgaan in werksituaties waarin je als professional ongemak ervaart. Dit ongemak kan komen door angst, onzekerheid, weerstand of zorgen (Tiber, 2021). Bijvoorbeeld angst voor mogelijke agressie, onzekerheid over jouw inschatting van de risico's voor de betrokken kinderen, of zorgen over het verslechteren van de relatie tussen jou en de betrokkenen.

Professionele moed is altijd verbonden met professionele waarden. Bij professionele moed en lef voel je angst en ongemak maar besluit je dat een hoger doel, bijvoorbeeld de veiligheid van de kinderen, belangrijker is (Edelbroek, 2017).

We hebben het specifiek over professionele moed omdat het gaat over de moed en lef die nodig is in werksituaties. Daarnaast vraagt professionele moed en lef kennis over verschillende vormen van geweld over acute en structurele onveiligheid. Deze kennis is nodig om moed te versterken.

De lerende omgeving

In vier gemeenten hebben leertafels over moed en lef bij huiselijk geweld plaatsgevonden. Voor elke leertafel werden vier bijeenkomsten georganiseerd verspreid over een half jaar. Aan de leertafels deden verschillende professionals mee: wijkteammedewerkers, maatschappelijk werkers, medewerkers van Veilig Thuis, sociaal werkers uit de maatschappelijke opvang (vrouwenopvang), maar ook wijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners, doktersassistenten en casemanagers dementie. Ervaringsdeskundigen vertegenwoordigden de leefwereld van de cliënten. Tijdens de bijeenkomsten hebben zij gezamenlijk onderzocht tijdens welke situaties zij ongemak en handelingsverlegenheid ervaren, wanneer zij wel en juist niet tot handelen over gingen en welke factoren daarop van invloed waren. Ook werd er kennis gedeeld over moed en lef bij huiselijk geweld.

Wat bevordert professionele moed en lef? 

Bewustwording van het ongemak dat je voelt 

Moed en lef is een abstract en ongrijpbaar begrip. Om dit concreet te maken helpt het om bewust stil te staan bij ongemak, angsten of twijfels. Het is belangrijk om de waan van de dag te doorbreken om in rust te kunnen reflecteren op dat ongemak (Tiber, 2021). Welk effect heeft het ongemak op het handelen? Professionals noemen verschillende situaties van ongemak, angsten en dilemma’s. Bijvoorbeeld wanneer je twijfelt of je moet ingrijpen of ‘op je handen moet blijven zitten’. Of bijvoorbeeld wanneer je plotseling geraakt wordt door het verhaal van anderen.

‘Wij zijn ook gewoon mensen die emoties hebben. Als we een casus binnenkrijgen overleggen we bijna altijd over hoe zwaar dit zou kunnen zijn.’

‘We hebben een casus waarbij een organisatie werkt aan traumabehandeling, terwijl thuis het trauma door huiselijk geweld in stand wordt gehouden. Dit hebben we gezegd tegen de regiebehandelaar. Nu zijn we bedankt voor het volgende gesprek. Het enge is om toch door te gaan. Je krijgt het gevoel dat ze niet met ons verder willen.’  

Waarderende omgeving

Een waarderende omgeving is een voorwaarde voor professionele moed en lef (Edelbroek, 2017) Het is een omgeving waar vertrouwen is, waarin ruimte is om te leren en waarin professionals kwetsbaar mogen zijn. Angsten en onzekerheden zijn als vanzelfsprekend aanwezig in teams. Het management en bestuurders geven het goede voorbeeld en er is professionele ruimte. Het betekent ook dat collega’s elkaar steunen en samenwerken, zowel in de eigen organisatie als met externe hulpverleners. Want verantwoordelijkheid moet je niet alleen dragen, maar juist samen.

Bij ons in het team zeggen we altijd: maak het breed. Dus ik heb standaard een belmoment met mijn duo partner om de week te bespreken of terug te kijken op een casus.’

Ethisch klimaat

Een ethisch klimaat is een klimaat waarin duidelijke gezamenlijke waarden en normen zijn, die besproken worden en waar naar gehandeld wordt (Edelbroek, 2017). Denk hierbij aan de visie op de doelgroep, de uitgangspunten op grensoverschrijdend gedrag, de beschreven en ongeschreven cultuur met betrekking tot ‘doen wat nodig is’ (maatwerk), het vakmanschap en de omgangsnormen. Een goed ethisch klimaat stimuleert professionals om net wél die spannende zet te zetten en buiten de kaders te handelen als daarmee het hogere doel bereikt wordt.

Kennis, attitude en vaardigheden 

Ook kennis, attitude en vaardigheden stimuleren en bevorderen professionele moed en lef (Besouw en Dijkstra, 2018). Het gaat hierbij over het beschikken over vakkennis en over praktijkervaring bij de aanpak van huiselijk geweld. We hebben het dan bijvoorbeeld over kennis van de meldcode, de beroepscode, (theoretische) kennis over verschillende vormen van) huiselijk geweld, het herkennen van signalen, over attitude – hoe verhoud jij je tot geweld - én over vaardigheden – hoe praat je met slachtoffers en plegers over huiselijk geweld.  Ervaring en vlieguren zijn helpend: de confrontatie met een (angstige) situatie maakt dat je weer nieuwe kennis en ervaring op doet en dit versterkt moed en lef bij een volgende situatie. Ervaringskennis valt hier ook onder. Het betrekken van ervaringsdeskundigen die vanuit cliëntperspectief meedenken helpt om doordrongen te zijn van een bepaalde actie die nodig is.

‘Door de inbreng van ervaringskennis weet ik nu hoe belangrijk en fijn moed en lef kan zijn voor de cliënten.’

Voorbeeldgedrag; modelling 

Goede voorbeelden zijn helpend (Edelbroek, 2017). Die worden zichtbaar door ervaringen te delen en door moed en lef in de praktijk te zien bij collega’s. Bijvoorbeeld een collega die overal op afstapt. Ervaringen geven zicht op risico’s en kansen. Het maakt het wikken en wegen veel concreter en tastbaarder. En het geeft direct een referentiekader en houvast: als jij het zo hebt gedaan en dat ging goed, dan doe ik dat ook.

Gebruik maken van ervaringskennis en de inzet van ervaringsdeskundigen

Betrokkenheid en kennis van ervaringsdeskundigen bij het bespreken van moed en lef helpen om  nog meer doordrongen te zijn van het belang van de client. Ervaringsdeskundigen benoemen bijvoorbeeld dat het  belangrijk is om ‘van hart-tot-hart’ te werken en menselijkheid te laten zien. Dat zal op zijn beurt weer een impuls geven aan meer professionele moed.

‘Ik heb heel vaak meegemaakt dat er vanuit de professional niks kwam. Het was eenrichtingsverkeer. Haal het bureau ertussen uit. Laat ook iets zien waarmee je worstelt. Dat is moed.’ (ervaringsdeskundige)

Meer lezen: ervaringsdeskundigen over moed en lef

Wat is volgens ervaringsdeskundigen huiselijk geweld het belang van professionele moed en lef? In dit artikel kijkt Nelleke Westerveld, projectleider huiselijk geweld bij Movisie, met vier ervaringsdeskundigen naar de wereld van sociaal professionals. 'Toon professionele moed en wees present bij huiselijk geweld'

Reflectie  en intervisie

Intervisie is een effectieve manier om, op een methodisch manier, vraagstukken uit de praktijk met elkaar te bespreken. Vraagstukken voor intervisie kunnen ook over het eigen ongemak gaan. Reflecteren op het eigen ongemak zorgt ervoor dat professionals het ongemak niet vermijden, maar juist door reflectie ombuigen naar bewust handelen (Edelbroek, 2017, Tiber 2021).

Met je team in gesprek over moed en lef

Ben je geïnspireerd en wil je intervisie organiseren over moed en lef bij huiselijk geweld? Movisie ontwikkelde een intervisiebord dat jou en je collega’s begeleidt in de verschillende stappen van intervisie. Tussendoor krijg je extra kennis en informatie aangereikt over huiselijk geweld, het belang van moed en lef en factoren die moed en lef kunnen versterken (Edelbroek, 2017).

Wat belemmert professionele moed en lef?

Belemmerende factoren zijn factoren die je tegenhouden om iets te doen. Dan wegen angsten, onzekerheden en dilemma’s zwaarder dan het hogere doel dat je wilt bereiken. De volgende factoren haalden we op. 

 • Er is geen waarderende omgeving, of juist sprake van een beheers- en afrekencultuur.
 • Het ethisch klimaat is niet leidend: er zijn geen gedeelde waarden en normen of er wordt niet gehandeld naar die normen.
 • Kennis, attitude en vaardigheden ontbreken. Het is een stuk moeilijker om verantwoordelijkheid te nemen en besluiten te maken als je je niet deskundig genoeg voelt.
 • Professionele autonomie ontbreekt. Protocollen zijn strikt en leidend en er is onvoldoende ruimte voor vakmanschap en doen wat nodig is.
 • Niemand heeft het over professionele moed en lef. Als niemand onzekerheden, angsten of dilemma’s deelt, als risicomijdend gedrag de norm is, dan stimuleert dat niet om je eigen ongemak en angsten te overwinnen.
 • Er is geen reflectie & intervisie. Als er geen ruimte of tijd is voor reflectie op professionele moed en lef, is het lastig te versterken.

De praktijk van moed en lef bij huiselijk geweld is weerbarstig. De leertafels bevestigden dat professionele moed en lef niet heldhaftig ‘zo maar doen’ is. Professionele moed en lef bestaat uit een afweging tot actie en daadwerkelijk handelen als je ongemak of angst ervaart. De belemmerende en stimulerende facturen uit het onderzoek zijn aanknopingspunten bij het versterken van moed en lef.

Geraadpleegde literatuur

 • Edelbroek, E. (2017). Lef kun je leren. Een onderzoek naar de determinanten van lef en een methode voor lef ontwikkeling in organisaties. Nijmegen: Radboud Universiteit Nijmegen
 • Vuijsje H. (2016). Manifest Kring van Veiligheid. Huiselijk geweld te lijf.  Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut en Movisie. 
 • Besouw, Ch., & Dijkstra, S. (2018). Erop af en dan? Een ontwikkelingsgericht verkennend vooronderzoek naar de aanpak van huiselijk geweld in de Utrechtse buurtteams Sociaal in de periode van september 2015 tot september 2017. Utrecht: Hogeschool Utrecht, Kenniscentrum Sociale Innovatie. 
 • Tiber, J. (2021) Moed in het onderwijs: oncomfortabel, maar noodzakelijk. Een kwalitatief onderzoek naar professionele moed bij het signaleren en bespreekbaar maken van kindermishandeling in het basisonderwijs in ZuidOost Brabant. Eindhoven: Fontys Hogeschool Eindhoven, pedagogiek
 • Swinkels, J. (2020). Een ongehoorde uitdaging. Dilemma's van professionals in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Helmond: Regionale aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling ZuidOost Brabant
 • Klaasse, F. (2017) Professionele moed in het sociaal werk. Over sociale rechtvaardigheid, agogisch vakmanschap en het parrèsiastisch êthos. Delft: Uitgeverij Eburon. 

Verder geraadpleegd: 
•    www.moedigemensen.nl 
•    Professionele besluitvorming