Regie en zeggenschap van inwoners: wat weten we?

25 maart 2021

Wat is reeds bekend over regie en zeggenschap van inwoners over de zorg en ondersteuning die zij ontvangen? Hoe houdt de inwoner (zoveel als mogelijk) regie over zijn eigen leven en dus ook over de ondersteunende dienstverlening die nodig is? Hoe kunnen de wensen en de ideeën van de cliënten het uitgangspunt zijn voor het vaststellen van de doelen om de situatie te verbeteren? In dit kennisdossier worden publicaties die hier over gaan verzameld.

Minicursus: Werken vanuit zelfregie

In deze minicursus leer je wat zelfregie is en hoe je als professional meer kunt werken vanuit zelfregie.
💡 Deze cursus is interessant voor sociaal professionals.

Bramtool

De Bramtool biedt ondersteuning aan jeugdprofessionals met als doel om transparant en onderbouwd het gesprek met ouders en jeugdigen aan te gaan, om samen tot passende keuzes rondom jeugdhulp te komen (ontwikkeld door Avans, Tranzo en MOSQUITO).
💡 Deze tool is interessant voor sociaal professionals.

Samen1Plan

Samen1Plan is een hulpverleningsplan voor zorgtrajecten waarbij meerdere hulpverleners betrokken zijn. Professionals, dienstverleners en vrijwilligers die bij het gezin zijn betrokken vormen één team. Dit team werkt samen met de gezinsleden aan het “herstel van het gewone leven”. Kerndoel is daarbij dat de kinderen in het gezin zich (weer) zonder belemmering of bedreiging kunnen ontwikkelen.
💡 Dit instrument is interessant voor sociaal professionals en inwoners.

Werkzame elementen integraal werken in de wijk

In het onderzoek 'Cliënt en professional: in vertrouwen samenwerken aan een oplossing' naar werkzame elementen staat centraal waarmee de cliënt of het huishouden het meest geholpen is om tot oplossingen te komen. De regisserende professional is daarin een onmisbare schakel. Lees de voorwaarden voor een goede interactie tussen cliënt en professional in het onderzoeksrapport.
💡 Dit rapport is interessant voor sociaal professionals en inwoners.

Wat werkt bij multiprobleemgezinnen?

Onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut naar de ondersteuning van multiprobleemgezinnen in Rotterdam en wat de beste aanpak is bij deze gezinnen (volgens de betrokken gezinnen en hulpverleners). Steketee et al. (2015) beschrijven dat de wensen en ideeën van de cliënten het uitgangspunt moeten zijn voor het vaststellen van de doelen om de situatie te verbeteren. Het stellen van doelen is alleen zinvol, wanneer gezinsleden vinden dat dit de juiste doelen zijn om de gewenste verandering tot stand te brengen.
💡 Dit rapport is interessant voor sociaal professionals.