Resultaten OGGZ-inventarisatie 24 centrumgemeenten

artikel - 29 mei 2013
Afbeelding bij Resultaten OGGZ-inventarisatie 24 centrumgemeenten

Met de drie transities als katalysator zoeken centrumgemeenten de verbinding tussen de aanpak van dakloosheid en het brede sociale domein. MOVISIE heeft een inventarisatie gemaakt van initiatieven en plannen in de diverse centrumgemeenten om gebiedsgericht tot één aanpak te komen, waarin diverse ketens en benaderingen worden verbonden en waarin mensen met multiproblematiek (ook) tot de doelgroep behoren. In de rapportage ‘Overzicht OGGZ-inventarisatie leest u de uitkomsten van de inventarisatie.

Bij de inventarisatie stonden twee vragen centraal:

  • Sluit de aanpak van dakloosheid van de centrumgemeenten beleidsmatig al voldoende aan op gebiedsgerichte brede aanpakken, zeker waar het gaat om preventie en nazorg?
  • Zijn er in de gemeente/regio al praktijkvoorbeelden waarin de aanpak dakloosheid gekoppeld wordt aan of zelfs geïntegreerd is met een (gebiedsgerichte) integrale aanpak voor de hele bevolking? Of zijn hierover plannen in de maak?

In samenwerking met VNG hield MOVISIE in de periode juni tot november 2012 telefonische interviews met beleidsambtenaren van de centrumgemeenten.

Wat is er nodig voor een goede aanpak?

Er moet samenhang komen tussen de wijkgerichte aanpak van lichtere problematiek en een overstijgende integrale aanpak van zware problematiek. Een gebiedsgerichte aanpak van problemen staat vrijwel overal voorop.

Hoe doen gemeenten dit?

Het rapport laat verschillende manieren zien. Eén centrale toegang of juist niet. Samenwerking van sociale wijkteams met FACT- en/of bemoeizorgteams. Soms is er al sprake van een maatschappelijke steunsysteem dat goed functioneert. Sommige gemeenten betrekken ook niet-professionele organisaties, ervaringsdeskundigen en het bedrijfsleven bij de aanpak.

Hoe ver zijn de gemeenten nu?

  • Een groep gemeenten heeft de OGGZ-keten redelijk op orde, inclusief de afstemming met AWBZ-zorg, veiligheid, werk en inkomen en nu actief werk maakt van de verbinding tussen deze keten en de gewenste integrale aanpak van het sociaal domein; deze verbinding is nog in ontwikkeling, er zijn pilots.
  • Een vrij grote middengroep is nog actief bezig met verbeteringen in de OGGZ-keten, startend met de integrale aanpak van het sociaal domein (in pilots) en wel ambities heeft voor verbindingen tussen beide in de toekomst, maar daarin nog geen concrete stappen gezet heeft.
  • Een groep worstelt met de OGGZ-keten en is zoekend waar het de transities betreft, waarbij het zicht op de grote lijnen en de stip op de horizon nog lijken te ontbreken.

Wat werkt?

  • Een duidelijke gemeentelijke regie, waarbij de gemeente zowel bestuurlijk als ambtelijk agendasettend en stimulerend aanwezig is. Belangrijk is dat het veld (aanbieders en profijtgroepen) actief betrokken wordt om tot gezamenlijke visievorming en uitwerking te komen. Zowel in het veld als in de beleidsontwikkeling is brede samenwerking gewenst. Alleen als alle neuzen dezelfde kant op komen is de transformatie mogelijk die de transities tot succes kunnen maken.
  • Een uitvoeringspraktijk waarin op zijn minst al in pilots ervaring wordt opgedaan met de in de visie uitgewerkte aanpak en die ruimte biedt aan de uitvoerenden voor het realiseren van eigen oplossingen. Aandacht voor de verbinding van gespecialiseerde OGGZ en wijkaanpak is daarin van het begin af aan gewenst. Systematische reflectie, het leren van de praktijk, is een belangrijk instrument om sturing te blijven geven aan deze praktijkontwikkeling.
  • Een financiering die zowel resultaatgerichtheid als samenwerking stimuleert en ruimte biedt om vernieuwende aanpakken te ontwikkelen.

Meer informatie

In 2013 worden een aantal interessante praktijken nader verkend en uitgebreid als praktijkvoorbeeld beschreven. U kunt het 'Overzicht OGGZ-inventarisatie' hieronder downloaden.

Downloads
Overzicht OGGZ-inventarisatie