Rotterdams Platform Cultuur en Welzijn aan de slag met: kunst en cultuur in zorg en welzijn

12 december 2017

Tijdens de eerste inspiratiebijeenkomst van het Platform Cultuur en Welzijn in Rotterdam leidde de workshop van Dance for Health direct tot veel belangstelling en afspraken met partners in zorg, welzijn, kunst, cultuur én overheid. Een veelbelovende opbrengst!

In juni vond deze inspiratiebijeenkomst van het Rotterdamse Platform Cultuur en Welzijn plaats. Georganiseerd door de Rotterdamse organisatie voor cultuur in de wijken (en initiatiefnemer van het Platform) Cultuur Concreet in samenwerking met Theater Babel Rotterdam.

Cross-sectorale samenwerking

Het platform is eind 2016 opgericht door bijna 20 kleine en grote culturele instellingen. Aanleiding was de vaststelling van het Nieuw Rotterdams Welzijnsbeleid, waarin geen rol voor kunst en cultuur leek weggelegd. Het Platform heeft als uitgangspunt dat de culturele sector als strategische partner voor zorg en welzijn duidelijker erkend en gewaardeerd moet worden en dat door cross-sectorale samenwerking de meerwaarde van kunst en cultuur in zorg- en welzijnsvraagstukken beter kan worden benut. De instellingen die zich hiervoor inzetten hebben actieve deelname en samenwerking opgenomen in hun meerjarenbeleidsplan 2017 – 2020.

Geïnspireerd door de Transformatieagenda

De landelijke Transformatieagenda Kunst en cultuur met zorg en welzijn van Movisie, Actiz, Viatore, HKU en vele partners (januari 2017) plaatste de Rotterdamse ambities van het Platform in landelijk perspectief. De initiatiefnemers herkenden zich duidelijk in de opgaven met betrekking tot gedeeld eigenaarschap, maatschappelijke impact, cross-sectorale samenwerking, voorwaarden voor duurzame financiering en faciliterend beleid. De eerste stap van het nieuwe Rotterdamse platform was de uitbreiding met partners van zorg- en welzijnsinstellingen. Door aan het begin de samenwerking op te zoeken kan er op een gelijkwaardige manier worden gewerkt aan de doelen en ambities van het Platform Cultuur en Welzijn. In deze beginperiode hielp de heldere opbouw van de Transformatieagenda de partners, uit de beide sectoren, om vorm te geven aan de samenwerking en de eerste gezamenlijke Inspiratiebijeenkomst in juni 2017.

Inspiratie en uitwisseling

Tijdens de eerste Inspiratiebijeenkomst stonden elf projecten en programma’s van partners van het Platform centraal, variërend van een Pop-up theater voor kinderen in de wijken van Rotterdam tot een programma dat ouderen uitdaagt om zelf actief aan kunstbeoefening te doen. Samenwerking tussen kunst, cultuur en zorg en welzijn (of de intentie hiertoe) was steeds het uitgangspunt. Aan de hand van pitches en met een actieve bijdrage van de deelnemers werden de plannen en projecten versterkt op inhoud, eigenaarschap, maatschappelijke impact, mogelijkheden voor duurzame financiering en beleid dat ondersteunt. Uiteraard zorgden ze ook voor inspiratie en uitwisseling tussen de ruim zestig deelnemers, waarmee zowel kunst en cultuur, zorg en welzijn en de gemeente Rotterdam goed waren vertegenwoordigd.

Mirjam Andries van Movisie was ook aanwezig: ‘Erg inspirerend hoe de samenwerking tussen de verschillende partijen tot stand komt. Mooi om te zien dat de partijen op zoek gaan naar een gezamenlijke taal en ambitie. En dat ze elkaar vinden in de wil om bij te dragen aan de oplossing van sociale vraagstukken in de (Rotterdamse) samenleving; ieder vanuit zijn eigen expertise en blik.' Mirjam vertelt: 'Het is belangrijk om binnen deze samenwerking ook aansluiting te zoeken bij de gemeente: wat signaleren zij als knelpunten en waarin zijn zij bereid te investeren. Dat versterkt elkaar nog meer.’

Voorbeeld: Dance for Health
Eén van de voorbeelden was Dance for Health (opgericht door Marc Vlemmix en balletmeester Andrew Greenwood). Zij gaven een interactieve sessie waarin de deelnemers zelf konden ervaren wat de methode inhoudt en betekent voor mensen en organisaties. Dance for Health heeft een dansmethode ontwikkeld voor mensen met Parkinson, Reuma of MS. De dansmethode zorgt er voor dat door middel van dans, muziek en verbeeldingskracht wordt gewerkt aan balans, flexibiliteit, kracht, coördinatie en houding. Dit maakte veel los: naar aanleiding van deze workshop wordt in Rotterdam Noord nu bekeken hoe Dance for Health kan worden opgenomen in programma’s voor eenzame ouderen in de Huizen voor de Wijk. Initiatiefnemers van Theater Babel Rotterdam maken afspraken met Dance for Health om wekelijks een les te verzorgen in hun theater. Met de Gemeente Rotterdam wordt onderzocht hoe het cultuuraanbod, specifiek gericht op mensen met chronische bewegingsbeperkingen, op termijn ook in het zorgverzekeringspakket kan worden opgenomen.

Meer informatie

Als vervolg op de Inspiratiebijeenkomst worden deelnemers en andere belangstellenden in Rotterdam uitgenodigd zich aan te melden als lid van het Platform. Begin volgend jaar stelt het platform gezamenlijk de agenda vast voor 2018. Wilt u meer weten over het Platform Cultuur en Welzijn, neem dan contact op met Cultuur Concreet: Sanne Nelissen, platformcw@cultuurconcreet.nl of tel. 010-4141700.

Dit artikel is mede tot stand gekomen door Sanne Nelissen & Marjan van Gerwen - Cultuur Concreet, Rotterdam

Meer lezen over kunst in zorg en welzijn? Op deze pagina vindt u actuele informatie en inspiratie: artikelen, bijeenkomsten, praktijkvoorbeelden, tools en publicaties over waarde en kracht van sociaal-artistieke projecten.