Samenwerken met vrijwilligers in de zorg: 9 tips

In de zorg en ondersteuning zullen beroepskrachten en vrijwilligers steeds meer met elkaar te maken krijgen. Negen tips om de samenwerking soepel te laten verlopen.

1.    Begin met een visie

Beschrijf hoe vrijwilligers kunnen bijdragen aan het welbevinden van de cliënt. Dit geeft een duidelijk kader voor iedereen, ook de beroepskrachten. Betrek cliënten, familie en vrijwilligers bij het formuleren van de visie en maakt die onderdeel van het beleid.

2.    Heb aandacht voor cultuurverandering

Het samenspel tussen beroepskrachten en vrijwilligers gaat niet altijd vanzelf. De cultuurverandering vraagt aandacht. Maak er bijvoorbeeld een vast agendapunt van op vergaderingen van zorgteams en in de nieuwsbrief.

3.    Betrek iedereen erbij

Veel mensen in uw organisatie kunnen te maken krijgen met vrijwilligers. Bespreek met hen hoe zij oog kunnen hebben voor vrijwilligers, zodat die zich niet alleen voelen staan en daardoor wellicht afhaken.

4.    Organiseer en coördineer

Een belangrijke taak van de coördinator vrijwilligers. Het gaat om het regelen van de voorwaarden die nodig zijn voor het vrijwilligerswerk, zoals de werving en de interne begeleiding, de vrijwilligersovereenkomst, onkostenvergoeding en WA en ongevallenverzekering, het regelen van medezeggenschap

5.    Bepaal grenzen

Voorkom grensoverschrijdend gedrag en maak vrijwilligers bewust  van hun eigen grenzen. Leg richtlijnen voor gedrag vast, net als een klachtenreglement en afspraken over privacy. Vraag nieuwe vrijwilligers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en leg alles vast in een vrijwilligersovereenkomst.

6.    Heb oog voor diversiteit

Er zijn net zoveel vrijwilligers als er mensen zijn: oud, jong, man, vrouw, autochtoon of allochtoon, verschillende leeftijden of levensfasen. Richt u dus niet op één groep vrijwilligers. Voorbeelden van diverse groepen zijn maatschappelijke stagiaires via scholen, werknemersvrijwilligers via speciale makelaars en vrijwilligers met een beperking. Zorg voor werving en begeleiding die bij de diverse groepen aansluit.

7.    Vermeld vrijwilligers in het Zorgleefplan

In het Zorgleefplan staan de persoonlijke behoeften, wensen, mogelijkheden en beperkingen van cliënten. Ook vrijwilligers en hun werkzaamheden kunnen hier deel van uitmaken.

8.    Geef juiste instructies

Scholing en deskundigheidsbevordering passen in de huidige tijd van kwaliteitseisen, leveren van verantwoorde zorg en klanttevredenheid. Wat nodig is, verschilt per taak van de vrijwilliger en de eigen wensen en behoeften van een vrijwilliger. Zorg voor een passend aanbod, zowel een scholingsaanbod als ‘training on the job’.

9.    Meet tevredenheid

Een vrijwilliger die niet tevreden is met zijn taken, is vaak snel weer weg. Meet dus regelmatig hoe tevreden uw vrijwilligers zijn, bij voorbeeld via een enquête.

Dit artikel verscheen eerder in Skipr Magazine

Meer lezen?