Signs of Safety: samenwerking met het gezin is essentieel

Werkwijze erkend als Goed onderbouwd

Signs of Safety beoogt een veilige (opvoed)situatie voor kinderen te creëren. Hulpverleners passen deze benaderingswijze toe in situaties waarin zij kindermishandeling vermoeden of signaleren. Signs of Safety is in maart 2017 erkend als Goed onderbouwd door de erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid. Wat houdt Signs of Safety in, en wat is de waarde van de erkenning voor de interventie-eigenaren en trainers?

Signs of Safety is een oplossingsgerichte benadering gericht op het creëren van veiligheid voor kinderen in situaties waar sprake is van (een vermoeden van) kindermishandeling. De benaderingswijze wordt gebruikt door medewerkers in de jeugdzorg en jeugdbescherming. In alle fasen van het traject werken zij samen met het gezin en de direct betrokkenen.

De professional brengt tijdens een netwerkbijeenkomst samen met de betrokkenen (waaronder professionals) de situatie gedetailleerd in kaart. Gezamenlijk maken zij een veiligheidsplan waarin SMART-geformuleerde veiligheidsdoelen staan en daaruit voortvloeiende afspraken, waarvoor alle betrokkenen verantwoordelijkheid nemen. Eén professional ziet met het netwerk toe op naleving van de afspraken. De samenwerkingsrelatie met het gezin en daarmee de basishouding van de professional is essentieel voor de aanpak.

Goed onderbouwd

De interventie Signs of Safety voldoet aan de criteria voor Goed Onderbouwd, dat wil zeggen dat in de onderbouwing de werkzaamheid van de interventie aannemelijk is gemaakt met theorieën en empirische kennis. Als sterke punten benoemt de erkenningscommissie het oplossingsgericht werken en de aansluiting bij de belevingswereld, met betrekken van het netwerk, gestoeld op theoretisch bewezen werkwijze. Veiligheid van het kind blijft de focus. Bovendien is er goed cursusmateriaal aanwezig en mooie ondersteuning door het praktijkboek, DVD en trainingen.

Lees meer over het erkenningstraject

Het belang van investeren in implementatie

Signs of Safety wordt al lange tijd en op veel plaatsen in Nederland gebruikt. Signs of Safety trainers en consultants Joke Wiggerink en Marieke Vogel*: ‘De erkenning betekent een bevestiging van het belang van het model Signs of Safety’. Daarnaast is de interventiebeschrijving volgens hen voor de Signs of Safety trainers en consultants, professionals en organisaties met een Nederlandse licentie een belangrijke bron van informatie om aan derden uitleg te geven over de meerwaarde van het werken met en het implementeren van Signs of Safety. ‘En kunnen we door de erkenning nu krachtiger onderbouwen wat het belang is van investeren in een meerjarenplan voor de borging en de implementatie’.

Continue werken aan kwaliteit

Signs of Safety is in Australië ontwikkeld en inmiddels in meerdere landen geïmplementeerd. Organisaties, consultants en trainers uit die verschillende landen werken samen aan het bewaken van de kwaliteit en aan continue doorontwikkeling van het model (zie www.signsofsafety.net). Er zijn inmiddels verschillende assessment tools ontwikkeld om te monitoren hoe het model wordt toegepast. ‘Wij hebben de collaboratieve case audit ontwikkeld. Een tool waarbij de uitvoerende professional samen met diens leidinggevende op een participatieve manier bekijkt hoe de professional heeft gewerkt en hoe er met Signs of Safety is gewerkt. Gezamenlijk reflecteren zij op de casus om ervan te leren en dat ook in andere casussen te kunnen toepassen’.

Signs of Safety in geïntegreerde aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Huiselijk geweld is divers en heeft veel vormen, maar overal waar geweld binnen het gezin speelt, zijn kinderen de dupe. Meerdere vormen van huiselijk geweld komen vaak samen voor én hangen onderling samen. Om geweldspatronen te doorbreken en geweld duurzaam te stoppen is samenwerking tussen professionals en samenwerking met het gezin nodig. Ouders zijn vaak wel aanspreekbaar op hun verantwoordelijkheid als ouder. Signs of Safety benadert de ouder als partner in de hulpverlening. De werkwijze stelt de familie en het netwerk in staat verantwoordelijkheid te nemen voor de kinderen en de situatie te veranderen. Door respect voor de ouders te verbinden met de focus op veiligheid opent Signs of Safety de weg om gezamenlijk te werken aan een veilig thuis.

Meer weten over Signs of Safety? Lees de beschrijving in de databank Effectieve sociale interventies.

*Marieke Vogel is Regional Director Europe & Signs of Safety trainer en Joke Wiggerink is Executive Director Signs of Safety international & Signs of Safety trainer en consultant