Simpel Switchen: durven om die stap te zetten

25 april 2019

Het project Simpel Switchen in de Participatieketen waarmee staatssecretaris Tamara van Ark van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in december vorig jaar naar buiten kwam, bracht een enorme boost en omwenteling teweeg. Voor het eerst is (arbeidsmatige) dagbesteding officieel opgenomen in de participatieketen én wordt er gekeken hoe switchen makkelijker kan als het even wat minder gaat.

Judith Helmons (Projectleider) en Simon Heeremans (senior Beleidsmedewerker) van SZW zijn de drijvende krachten achter Simpel Switchen.

Judith Helmons: ‘Met Simpel Switchen willen we dat mensen zich durven te ontwikkelen en zich veilig genoeg voelen om de stappen die ze kunnen maken ook daadwerkelijk te gaan maken. Mensen die in de bijstand zitten of een Wajonguitkering hebben, vinden het vaak moeilijk om de stap naar (betaald) werk te maken. Stel dat het niet lukt, wat dan? Verlies ik mijn uitkering? Dan kun je er misschien maar beter in blijven, is dan vaak de gedachte’. 

Simon Heeremans: ‘Die onzekerheid geldt voor vrijwel iedereen, maar al helemaal voor deze doelgroep. We moesten die bedreigingen wegnemen. En wat helpt is om inzicht te geven in de gevolgen van die stappen’.

Judith Helmons en Simon Heeremans

Judith Helmons: ‘Het momentum was daar. Staatssecretaris Tamara van Ark had tijdens de Cedris-lezing (febr. 2018, red) aangegeven graag te willen kijken naar de overgangen in de hele keten van (arbeidsmatige) dagbesteding naar regulier werk. Wat is er nodig in de regelgeving en de uitvoering om dat soepeler te laten lopen?’

Beiden organiseerden in het afgelopen jaar een serie bijeenkomsten met koepelorganisaties zoals Cedris, Divosa, VNG, onderwijs, werkgevers, gemeenten, zorginstellingen en ervaringsdeskundigen. Judith Helmons: ‘We zijn er met open vizier ingegaan. Vertel maar. Hoe kunnen we de drempels voor mensen om werk te aanvaarden wegnemen en de overgangen tussen dagbesteding, beschut werk, banenafspraak en een reguliere baan versoepelen, ook in de weg terug als het even tegen zit? Wat kunnen we samen doen? Bovendien, een nieuwe staatssecretaris helpt ook wel mee bij de vernieuwing’. 

De volgende uitgangspunten werden geformuleerd: 

  • Mensen moeten makkelijker vanuit de uitkering kunnen gaan werken en weer terug kunnen vallen als het werken toch (even) niet lukt.
  • Beter inzicht in financiële gevolgen van aan het werk gaan.
  • Meedoen op de best passende plek.
  • Continuïteit in begeleiding en meer integrale ondersteuning.

Simon Heeremans: ‘De oogst was niet mis: ruim 150 knelpunten werden er genoemd, maar ook veel ideeën over hoe het verder zou moeten. Veel knelpunten blijken in de uitvoering en de onderlinge samenwerking te zitten, slechts een klein deel in de wetten. Dat geeft ook gelijk aan dat er veel meer ruimte is dan wat mensen vaak denken. Dat zie ik trouwens ook terug bij de Transitiearena van Movisie. Zoek de ruimte, want wat houdt je tegen? Niet veel hoor’.

Judith Helmons: ‘We hebben in korte tijd veel voor elkaar gekregen en er staat nog veel op stapel. Zo is er een wetsvoorstel in voorbereiding waarmee Wajongers altijd kunnen terugvallen op de Wajong. De staatssecretaris stuurt dit nog voor de zomer naar de Tweede Kamer. Er komt een handreiking met voorbeelden van gemeenten hoe zij hun processen hebben ingericht als het gaat om een soepele overgang en indien nodig terugval van (beschut) werk naar dagbesteding. Ook komt er een onderzoek naar mogelijke knelpunten in wet- en regelgeving en de uitvoering, als het gaat om deze doorstroming. Maar persoonlijk vind ik het ook grote winst dat we dit samen doen met betrokken partijen en de beweging echt in gang is gezet’.

Visual over de participatiewet