De sociaal-maatschappelijke kant van dementie

Drie actuele projecten in vogelvlucht

13 november 2017

Het aantal mensen in Nederland met dementie zal de komende jaren explosief toenemen. Waar nu al 270.000 mensen gediagnosticeerd zijn met dementie, wordt verwacht dat dit aantal in 2040 is gestegen tot een half miljoen (Alzheimer Nederland). Naast het belang van een medische benadering, groeit de aandacht voor het gegeven dat dementie ook een sociaal-maatschappelijke vraagstuk betreft.

Nu mensen met dementie met een complexe zorgvraag steeds langer thuis blijven wonen, neemt de druk op hun sociale netwerk en de samenleving als geheel toe. Juist deze beweging is voor Movisie reden om aandacht te schenken aan de sociaal-maatschappelijke kant van dementie. Movisie werkt in verschillende projecten samen aan het verbeteren van zorg en ondersteuning van de dagelijkse praktijk van mensen met dementie en hun naasten. Wat doet Movisie precies? Hieronder bespreken we drie actuele projecten in vogelvlucht.  

1. Dementiezorg voor Elkaar

Het vierjarige project Dementiezorg voor Elkaar maakt onderdeel uit van het Deltaplan Dementie, een nationale aanpak van de onbeheersbare toename van zorgproblemen door dementie. Binnen Dementiezorg voor Elkaar werkt Movisie samen met de partners Nivel, Pharos, Trimbos-instituut en Vilans aan het verbeteren van de zorg en ondersteuning van mensen met dementie. Omdat mensen met dementie langer thuis blijven wonen, ligt de focus op structurele verbetering van het sociale netwerk en het creëren van ruimte voor dementiezorg. Knelpunten uit de praktijk worden direct opgepakt door korte of lange adviestrajecten, bijeenkomsten en leergemeenschappen. Daarnaast wordt een kennisnetwerk opgericht om (lokale) goede voorbeelden landelijk te verspreiden.

2. Co-Train

Binnen het Ambient Assisted Living (AAL) programma werkt Movisie met een internationaal consortium aan het driejarige Co-Train project. AAL is een Europees samenwerkingsprogramma om ICT oplossingen te stimuleren die bijdragen aan vraagstukken rondom vergrijzing, eenzaamheid onder ouderen, stijgende zorgkosten en personeelstekorten.

Het doel van het Co-Train project is een applicatie ontwikkelen die dementerende ouderen stimuleert en helpt bij meer bewegen. Uit onderzoek blijkt immers de kwetsbaarheid van deze groep die resulteert in een snellere afname van hun fysieke gestel. Enerzijds beperken de gevolgen van dementie de mogelijkheden voor fysieke activiteiten, anderzijds leidt inactiviteit tot een snellere achteruitgang van de hersenen. Om deze vicieuze cirkel te doorbreken helpt Movisie met het ontwikkelen van een coachingssysteem die inspeelt op de specifieke wensen en behoeften van mensen met dementie. Op een bijkomend online coachingsportaal kan men elkaar virtueel ontmoeten en samen sporten, zowel met mantelzorgers als mensen met dementie onderling. Daarnaast stellen coaches via dit portaal specifieke trainingsprogramma’s op om maatwerk te leveren naar de mogelijkheden van iemand met dementie. Met de Co-Train app leren mensen met dementie om te werken aan hun gezondheid en sociale netwerk. 

3. DayGuide

Net als het hiervoor besproken Co-Train project, valt ook het driejarige DayGuide project binnen het AAL programma. DayGuide is een intelligent servicesysteem die mensen met dementie helpt met het structureren van alledaagse handelingen in huis. Het systeem stuurt automatisch herinneringen en gidst mensen met dementie door de dag wanneer specifieke locaties in huis worden betreden. Op deze manier kunnen mensen met (milde) dementie langer zelfstandig thuis blijven wonen. Daarnaast biedt DayGuide handige ondersteuningsmogelijkheden door bijvoorbeeld via een tool de hulp van externen in te roepen en hen digitaal via hun telefoon toegang tot het huis te verlenen.  

En verder?

Samen met Vilans heeft Movisie het platform BeterOud  ontwikkeld. De ambitie van BeterOud is de levenskwaliteit van ouderen verbeteren door hun in staat te stellen hun eigen unieke leven voort te zetten ondanks de beperkingen van ouder worden. Met verschillende partners deelt BeterOud daarom ideeën, initiatieven en projecten om van elkaar te leren.

De Dementievriendelijke samenleving is een van de pijlers van het Deltaplan Dementie. Binnen deze pijler wordt bewustwording gecreëerd en kennis vergroot over de omgang van mensen met dementie. Movisie heeft daarvoor een aantal gemeenten geadviseerd om dit, in samenwerking met lokale partijen, te bereiken. Daarnaast werkt Movisie zelf ook aan een dementievriendelijke organisatie. Binnenkort hopen we het certificaat ‘dementievriendelijke organisatie’ te ontvangen.

Het Deltaplan Dementie steunt op de pijlers onderzoek, zorgverbetering en de dementievriendelijke samenleving. Deze pijlers worden ingevuld door drie programma’s, respectievelijk Memorabel, Dementiezorg voor elkaar en Samen dementievriendelijk. 

Als mantelzorger omgaan met sociale netwerken van mensen met dementie
De afgelopen jaren op de website van Movisie verschillende artikelen verschenen over de sociale netwerken van mensen met dementie en hoe je daar als mantelzorgen mee om kunt gaan. Tevens heeft Movisie meerdere lokale initiatieven op de website een podium geboden zodat anderen daarvan kunnen leren.