Sociale wijkteams: ga de meldcode gebruiken!

De meldcode is een handig stappenplan
artikel - 10 april 2015

Wat betekent de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de sociale wijkteams? Op 16 maart 2015 organiseerde Movisie hierover een kenniscafé. Conclusie: de meldcode is niet alleen verplicht, het is vooral een handig stappenplan voor wijkteams die bezig zijn met veiligheid achter de voordeur.

Welke meldcode moeten we gebruiken?

Ina van Beek van Movisie: ‘Dat is een veel gestelde vraag van sociale wijkteams. Niet dat er verschillende meldcodes in omloop zijn. Er is één basismodel met de vijf stappen. Maar elke organisatie heeft het basismodel aangepast aan de eigen situatie. Ook sociale wijkteams doen er goed aan om zelf een meldcode op basis van het basismodel te maken. Dan sluit de meldcode aan op de werkwijze van het team. Een andere mogelijkheid is dat sociale wijkteams aansluiten bij een meldcode van een van de instellingen die in het wijkteam zitten. Dan kun je de meldcode aanpassen aan de feitelijke werkwijze: wie mogen een melding doen, is er een aandachtsfunctionaris et cetera.‘

Wie doet de melding?

‘Wie er meldt, is iets dat binnen het team wordt afgesproken. Of je als wijkteam nu een eigen meldcode maakt of aansluit bij die van een instelling, in beide gevallen is het de professional die de melding doet. De professional die bij de casus betrokken is, heeft de verantwoordelijkheid tot handelen. De professional besluit op basis van signalen en de bespreking daarvan met teamleden en betrokkenen of hij al dan niet een melding doet.’

Wat is een kindcheck?

‘Movisie biedt trainingen speciaal voor sociale wijkteams. Het vraagt deskundigheid om signalen op te vangen, te overleggen met betrokkenen en te beslissen over wel of niet melden.

'Eigen meldcode wijkteams is kwaliteitsborging.'

Bovendien vragen sommige vormen van geweld, zoals eergerelateerd geweld, om consultatie van een specialist. Verder moet je weten wanneer je de ‘kindcheck’ doet. De kindcheck houdt in dat je in je contacten met volwassenen nagaat of er kinderen zijn en zo ja, of die veilig zijn. Je doet dit bijvoorbeeld bij volwassen cliënten met ernstige psychische problemen of drugs- of alcoholverslaving.’

Waarom is de meldcode handig voor wijkteams?

‘De meldcode is verplicht. Maar dat is niet de enige reden. Er komt veel af op sociale wijkteams. Ze moeten de oren en ogen van een wijk zijn. Als het om veiligheid gaat, is er gelukkig al veel. In de praktijk blijkt de meldcode een goede leidraad voor het handelen, ook als het gaat om andere zaken dan geweld. Het gaat niet per se om melden, maar om het voorkomen dat signalen wel ontvangen worden, maar dat er niet op gereageerd wordt. Dat iedereen verwacht dat een ander dat doet. Ook de stap om het gesprek met betrokkenen aan te gaan, is er een die je ook bij andere problemen moet zetten.‘


De Meldcode in 5 stappen

 

Stap 1 - In kaart brengen van signalen.

Basisdeskundigheid voor alle leden van het wijkteam:
* Wat is signaleren? Hoe objectiveer je wat je ziet? Hoe ga je om met je eigen gekleurde bril?
* Huiselijk geweld: wat zijn signalen?
* Kindermishandeling: wat zijn signalen?
* Vormen en mechanismes van huiselijk geweld.

Stap 2 - Overleggen met een collega. En eventueel raadplegen van Veilig Thuis of een deskundige op het gebied van letselduiding.

Wat is er nodig in het wijkteam?
* Eén collega die meer kennis in huis heeft en dit op peil houdt, waarmee overleg kan plaatsvinden.
* Contactpersoon Veilig Thuis kennen.
* Deskundige op het gebied van letselduiding kennen.

Stap 3 - Gesprek met de betrokkene(n).

Basisdeskundigheid voor alle leden van het wijkteam:
* Wat is een taboe en hoe stel ik dat aan de orde? Hoe ga ik een moeilijk gesprek aan?
* Wanneer neem ik een collega mee?
* Wanneer moet ik niet met betrokkenen in gesprek?

Stap 4 - Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. En bij twijfel altijd Veilig Thuis raadplegen.

Wat is er nodig in het sociaal wijkteam?
Bepalen wie op welke manier weegt.

Stap 5 - Beslissen over zelf hulp organiseren of melden.

Wat is er nodig in het sociaal wijkteam?
Afspraken met Veilig Thuis over wanneer gemeld wordt en wanneer zelf hulp geboden wordt. Bron: Factor Veiligheid. movisie.nl/publicaties Bepalen wie meldt vanuit het sociale wijkteam.

 


Website wijkteamswerken.nl

Movisie heeft de website wijkteamswerken.nl ontwikkeld voor professionals die werken in een wijkteam. Deze website bundelt alle kennis die zij nodig hebben om te werken in een wijkteam. De kennis is geordend rond vijf thema’s: klaar voor de start, samenwerken, vragen van burgers, actief burgerschap en achter de schermen. Daarbinnen komt een keur van onderwerpen aan bod, van gebiedsanalyse tot de rol van de kwartiermaker, van samenwerken in de wijk tot integraal werken. U vindt bij elk onderwerp een korte en puntige introductie. Voor degenen die meer willen weten of lezen, zijn er links naar instrumenten, methoden (waaronder Levenskracht), filmpjes en achtergrondartikelen.