Met een Stadskamer Jobcoach stappen zetten richting een baan 

Sinds kort maakt Stadskamer onderdeel uit van het succesvolle Platform Werk Inclusief Beperking. De komende 1,5 jaar ontwikkelt de stichting de Stadskamer Jobcoach, waarbij Stadskamer samenwerkt met het participatiebedrijf Laborijn en de gemeente Doetinchem. Hoe wil Stadskamer de arbeidsmarkt voor mensen met een (psychische) kwetsbaarheid of verstandelijke uitdaging dichterbij brengen? Trijntje de Boer, beleidsmedewerker bij Stadskamer en Marjet van Houten, platformmanager Werk Inclusief Beperking, vertellen over hun plannen.  

Een deel van de mensen die bij Stadskamer komt, wil stappen zetten richting een baan. De stap naar werk met een externe jobcoach blijkt echter voor hen te groot. Trijntje de Boer: ‘Zij hebben behoefte aan ondersteuning vanuit de vertrouwde omgeving, zodat zij vanuit een veilige basis en persoonlijke kennis een duurzame stap naar werk kunnen zetten. En waarop zij kunnen terugvallen bij moeilijkheden of tegenslagen’. Binnen het Platform Werk Inclusief Beperking ontwikkelt Stadskamer een route van arbeidsmatige daginvulling, werkervaringsplekken en training(intern) naar werk bij een lokale werkgever, zodat deze manier van werken straks ook op andere plekken toegepast kan worden. 

Stadskamer 

Stadskamer is opgericht om mensen zoveel mogelijk en vooral zo normaal mogelijk mee te laten doen, met zo min mogelijk drempels en voorwaarden. Mensen die bij de Stadskamer komen hebben vaak een (psychische) kwetsbaarheid, een licht verstandelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel, verslavingsachtergrond of een combinatie hiervan. De organisatie is actief in vijf gemeentes en elf locaties in Oost-Nederland. Door vraaggericht te werken probeert de Stadskamer mensen in beweging te brengen en eigenaar te maken van hun eigen route naar een passende plek met passende activiteiten en/of werkzaamheden. Stadskamer is een voorliggende voorziening die arbeidsmatige daginvulling en stageplekken faciliteert. Wat mensen willen en welke doelen ze hebben, bepalen ze zelf. In de Stadswerkplaats kunnen mensen zich bijvoorbeeld ontwikkelen op het gebied van houtbewerking, elektronica, fietsenreparatie, assemblagewerk en tuin- en klussendienst.  

Simpel Switchen 

De arbeidsmarkt kent een grote afstand tot mensen met psychische of verstandelijke uitdagingen, zoals de deelnemers van de Stadskamer. Om de stap naar werk te verkleinen moeten mensen kunnen switchen tussen verschillende vormen van werk, zoals van arbeidsmatige daginvulling naar (beschut) werk, en andersom. Dit heet Simpel Switchen. Uit het onderzoek Simpel Switchen op de kaart blijkt dat goede ondersteuning vanuit nabijheid en vertrouwen nodig is om de switch te kunnen maken. Dit geldt zowel bij de overgang van de ene vorm van werk naar de andere, als bij die van arbeidsmatige daginvulling naar werk en bij een duurzame arbeidsperiode op de werkplek. Het onderzoek laat zien dat ondersteuning nodig is voor zowel de werkzoekende als de werkgever. Het ontwikkelen van routes tussen verschillende vormen van werk, moet in de praktijk gebeuren, zoals beschreven in de Voortgangsbrief Simpel Switchen in de Participatieketen. Zo kun je nagaan wat werkt, en wat beter moet. En dat is precies wat de Stadskamer Jobcoach wil doen. 

Aan het werk

Werken aan relaties 

Werken vanuit de relationele benadering is een van de uitgangspunten van het Platform Werk Inclusief Beperking. Marjet van Houten, platformmanager: ‘We zien het inclusie-tekort in de huidige arbeidsmarkt als een relationeel probleem. De  Stadskamer Jobcoach richt zich op het verbeteren van de relatie tussen de potentiële werknemers, toekomstige werkgever, re-integratiebedrijven en gemeente. Dit is een van de redenen dat we inzetten op het ontwikkelen van deze aanpak’. Trijntje de Boer: ‘Een Stadskamer Jobcoach is voor de werkzoekende een vertrouwd gezicht. Die creëert openheid en rust  om de stap van arbeidsmatige daginvulling naar werk te kunnen maken. Vanuit de persoonlijke aanpak kan de jobcoach een brug vormen tussen werkzoekende en werkgever. Je leert elkaar  zo kennen en onderzoekt en realiseert samen de mogelijkheden voor het duurzaam werken’. ‘Ook kunnen de jobcoaches als gidsen dienen om alle partijen te helpen de mogelijkheden te gebruiken die in de wet- en regelgeving (verstopt) zitten. Dat is in ieder geval onze aanname, gebaseerd op de Theory of Change van het platform’, vult Van Houten aan. Het Verwey Jonker Instituut onderzoekt tijdens de ontwikkeling van de Stadskamer Jobcoach-aanpak of deze aannames ook echt gerealiseerd worden. 

Versterking van het Platform 

De Stadskamer is onderdeel van een grotere beweging: de herstelgerichte aanpak. Deelnemers van de Stadskamer krijgen vanuit de methodische werkwijze ‘Route van de vraag’ ondersteuning van een beroepskracht. De kernwaarden van de Stadskamer zijn eigenheid, eigenaarschap, gezamenlijkheid en groei & ontwikkeling. Zij geven sturing aan de gehele, interne werkwijze  en aan de samenwerking met partners. Bij de Stadskamer ontwikkelen mensen zich op het gebied van sociaal participeren, maatschappelijk participeren en ontwikkelen & groei. Marjet van Houten is enthousiast over de aanpak: ‘De herstelgerichte werkwijze blijkt erg succesvol voor de deelnemers in het maken van hun ontwikkeling, en is daarom versterking van het Platform Werk Inclusief Beperking’. 

Op afspraak verzorgt het tuin- en klusteam werkzaamheden bij mensen thuis

Verbinding 

De Stadskamer is goed ingebed in de lokale infrastructuur, zowel financieel als relationeel. De samenwerking tussen gemeenten, re-integratie-organisaties en Stadskamer is structureel en goed. Enkele deelnemers van de Stadskamer komen al vanuit Laborijn, de uitvoeringsorganisatie van de Participatiewet en Wsw. Dit is een deel van een goede samenwerking tussen de domeinen van Wmo (Stadskamer) en Werk & Inkomen (zoals Laborijn) op uitvoeringsniveau. De verbinding in beleid en uitvoering vormgeven is een belangrijke succesfactor in het realiseren van simpel switchen, en die in veel andere regio’s juist ontbreekt.   

Marjet van Houten: ‘De inzet van een Stadskamer Jobcoach vanuit een stevige organisatie die vanuit eigen regie en ontwikkeling werkt, in een context van verbinding tussen Wmo en Werk & Inkomen maakt de beoogde werkwijze potentieel succesvol’. Het verder uitwerken van een groeistrategie (naar ondersteuning van meer verschillende deelnemers) is onderdeel van de ontwikkeling de komende 1,5 jaar. 

Platform Werk Inclusief Beperking 

Hoe realiseer je een echt inclusieve arbeidsmarkt? Het Platform Werk Inclusief Beperking ondersteunt innovatieve organisaties die daarvoor oplossingen in de praktijk ontwikkelen. Welke routes naar werk zijn er voor mensen met een psychische of verstandelijk kwetsbaarheid? Movisie brengt die routes in kaart en in verbinding en het Verwey Jonker Instituut evalueert de (door)ontwikkeling van die routes. Zo willen we uitkomen op meer bewezen effectieve aanpakken om werk inclusief beperking overal mogelijk te maken. Het platform brengt organisaties, gemeenten, werkgevers, ondersteuners en andere  betrokkenen samen om deze verandering naar een inclusieve arbeidsmarkt duurzaam te maken. 

Het Platform Werk Inclusief Beperking is een samenwerking tussen Movisie en het Verwey-Jonker Instituut. Het is één van de vier platforms (naast jongeren, nieuwkomers en vijftigplussers) die de Goldschmeding Foundation samen met partners mogelijk maakt om het streven naar een inclusieve arbeidsmarkt dichterbij te brengen.