Start onderzoek naar sociaal werk op alle niveaus

Op 1 mei 2019 starten de HAN, Movisie, Ons Welzijn, Synthese, buurtteam Venlo en Buurtplein samen aan de uitvoering van een ontwerpgericht onderzoek. Centraal in het onderzoek staat de vraag: ‘Wat biedt sociaal werkers houvast bij het besluiten welke interventies zij op welk niveau gaan inzetten en bij het verantwoorden van deze keuze?’

Het doel van het onderzoek is kennis en tools te ontwikkelen voor de praktijk en het onderwijs van het sociaal werk, om (toekomstige) sociaal werkers ondersteunen bij het besluiten welke interventies zij op welke niveaus gaan inzetten. Voor het onderzoek is een RAAK-publiek subsidie toegekend.

Interventies op drie niveaus

Sociaal werkers houden zich bezig met het versterken van sociaal functioneren van mensen en de sociale kwaliteit van de samenleving rond maatschappelijke kwesties als eenzaamheid, armoede en schulden. Zij zijn daarbij gericht op het realiseren van belangrijke waarden als sociale rechtvaardigheid, gelijkheid, solidariteit en menselijke waardigheid. 

Sociaal werkers interveniëren op drie niveaus: 

  • individuen/ huishoudens (microniveau)
  • het collectief: groepen, wijken, gemeenschappen (mesoniveau)
  • organisaties en beleid (macroniveau).

Nog te veel interventies op microniveau

Uit de landelijke peiling ‘Sociale wijkteams opnieuw uitgelicht’ (zomer 2017),  en ander onderzoek blijkt echter dat de praktijk en de methodiekontwikkeling van het sociaal werk zich vooral toespitsen op het interveniëren op microniveau. Collectieve arrangementen (mesoniveau) en het signaleren en agenderen van structurele oorzaken waardoor mensen in de problemen komen (macroniveau) krijgen minder aandacht, terwijl die ook van groot belang zijn voor de aanpak van sociale kwesties.

Dit werd bevestigd in een focusgroep met sociaal werkers uit verschillende organisaties, die ter voorbereiding op het onderzoek gehouden is. Individueel georiënteerde sociaal werkers geven aan het moeilijk te vinden om de mogelijkheden op meso- en macroniveau te zien. Sociaal werkers die meer op collectieve arrangementen gericht zijn, vinden het lastig hun werk goed te verwoorden en te verantwoorden. En beide type sociaal werkers erkennen dat zij signalen op macroniveau wel opvangen, maar handelingsverlegenheid ervaren om daar vervolgens voldoende werk van maken. 

Analyseren van besluiten

Vanaf 1 mei 2019 start de eerste fase van het onderzoek. Een belangrijk onderdeel daarvan zijn casuïstiekbesprekingen in teams van Ons Welzijn, Synthese en buurtteam Venlo, waarvoor de sociaal werkers zelf casussen inbrengen. Aan de hand van het model van professionele besluitvorming van Movisie, analyseren sociaal werkers in de teams welke besluiten zij waarom in eigen casussen genomen hebben. Daarbij wordt ook gekeken welke factoren van invloed zijn geweest op hun keuze(s) voor een bepaald niveau van interveniëren. De eerste tussentijdse resultaten van het onderzoek worden begin 2020 verwacht.

Bekijk de aankondiging
 

Neem voor meer informatie contact op met Lisbeth Verharen van de HAN (024 - 3530 369) of met Mariël van Pelt van Movisie (06 - 5544 0638).