Stel de kwetsbare burger centraal

Column Wouter Rust, MOVISIE
artikel - 26 januari 2012
Afbeelding bij Stel de kwetsbare burger centraal

Gemeenten staan voor een enorme uitdaging: de extramurale AWBZ-begeleiding wordt vanaf 2013 gedecentraliseerd en valt dan onder de compensatieplicht van de Wmo. Een van de belangrijkste dingen die gemeenten moeten doen, is zich verdiepen in de doelgroep en proberen vast te stellen wat hun behoefte aan ondersteuning is.

Dat is niet eenvoudig. Want het gaat om bijna 200.000 mensen met een matige of ernstige problematiek die onderling sterk verschillen. Het enige dat deze mensen gemeenschappelijk hebben, is hun grote kwetsbaarheid.

Hoe kun je als gemeente de ondersteuningsbehoefte van deze mensen vastleggen? Dit zal per doelgroep of soms zelfs per geval moeten gebeuren. Een alleenstaande man van tachtig jaar met longproblemen, een hartkwaal en nagenoeg geen sociaal netwerk heeft een andere ondersteuningsbehoefte dan een jonge vrouw van dertig met een syndroom van Down of iemand met een niet aangeboren hersenletsel. En kinderen met een verstandelijke handicap hebben een andere vorm van ondersteuning nodig dan een volwassene met een psychiatrische stoornis.

Wat een gemeente in ieder geval niet moet doen: het eigen beleid leidend laten zijn bij het bepalen van de behoefte aan ondersteuning. Wijkgericht werken bijvoorbeeld kan heel waardevol zijn, maar is geen panacee voor alle klachten. De ondersteuningsbehoefte van een paar duizend mensen met een zintuiglijke handicap, die ook nog eens onderscheidende cliëntkenmerken hebben, is niet gebaat bij wijkgericht werken maar bij een bovenregionale of zelf landelijke voorziening. En het is maar zeer de vraag of het gemeentelijk inkoopbeleid - ingericht op de inkoop van kantoorartikelen of de catering van de bedrijfskantine - ook adequaat is voor de inkoop van ondersteuning voor kinderen met een meervoudige complexe handicap. Daarom is mijn boodschap aan iedere gemeente: stel de ondersteuningsbehoefte van de kwetsbare burger centraal.

Dit artikel is afkomstig uit MOVISIES 13, relatiekrant van MOVISIE, met als thema de drie decentralisaties: AWBZ, WWNV en Jeugdzorg.