Tegenprestatie in de praktijk

artikel - 26 november 2013
Afbeelding bij Tegenprestatie in de praktijk

'Ik vind het positief dat de bijstandsgerechtigde ook zelf ideeën aandraagt. Of dat de gemeenten keuzemogelijkheden bieden voor het verrichten van maatschappelijk nuttige activiteiten als tegenprestatie voor de uitkering.’ Zo presenteerde staatssecretaris Klijnsma het rapport 'Voor wat hoort wat’ aan de Tweede Kamer op 12 november 2013. Het onderzoeksrapport beschrijft  hoe gemeenten de tegenprestatie in de praktijk uitvoeren. Movisie ondersteunt de aanbeveling en pleit voor extra aandacht in begeleiding en waken voor sanctionering.

Ongeveer een kwart van de 148 onderzochte gemeenten is bezig de tegenprestatie toe te passen in de praktijk. Annemarie van Hinsberg van Movisie: 'Veel van wat Movisie in de praktijk tegen komt, zien we in het rapport terug. De gemeenten, vrijwilligerscentrales en maatschappelijke organisaties die we spreken, informeren of  trainen zitten op veel punten op dezelfde lijn. Vooral de keuze die bijstandsgerechtigden hebben vinden we belangrijk en zien we nu in de praktijk.'

Geen verplichting maar een keuze

Veel gemeenten geven namelijk aan dat de ’tegenpresteerders’ zelf invloed hebben op wat ze gaan doen. Plat gezegd: wie graag zorgt, gaat koffie schenken in het verpleeghuis en heb je groene vingers dan werk je in het plantsoen. Zo doen mensen iets wat helemaal bij hen past en waar ze plezier aan beleven of voldoening aan ontlenen. En zo staat vooral het meedoen in de samenleving centraal, en niet het ’verplicht’ iets terugdoen voor je uitkering. Waardoor sancties opleggen, voorkomen kan worden.

Mantelzorg als vrijstelling?

Overigens staat in het rapport dat mantelzorg in veel gemeenten een reden is tot vrijstelling. Het is misschien een nuanceverschil, maar Movisie pleit er voor om mantelzorg niet te zien als reden voor vrijstelling maar juist als een ínvulling van de tegenprestatie naar vermogen. De prestatie is er groot en zwaar genoeg voor en het geeft de mantelzorgers de erkenning en waardering die ze verdienen.

Begeleiding kan beter

’Zonder begeleiding werkt het niet’. Deze conclusie uit het rapport is ook de ervaring van Movisie. Van Hinsberg: 'Het rapport veronderstelt dat de organisaties waar de werkzaamheden worden uitgevoerd, zoals in zorg- en welzijnsorganisaties, de benodigde begeleiding wel kunnen leveren. In de praktijk zien we echter dat ze dat vaak wel willen, maar dat het minder makkelijk gaat dan het lijkt. Onder andere door de bezuinigingen en grote werkveranderingen waar de organisaties mee te maken hebben. Onze ervaring is dat vrijwilligerscentrales deze ondersteuning wel kunnen bieden. Zij hebben onder andere veel kennis en ervaring opgedaan met maatschappelijke stages. Ook daarbij was een andere begeleiding nodig en een spin in het web die verbindingen legt tussen organisaties, gemeenten, onderwijs en bijvoorbeeld bedrijven.' Centrales kunnen uitkeringsgerechtigden met een onderwijsachtergrond daarnaast inzetten als coach. Zo leveren deze mensen – zonder dat het veel tijd hoeft te kosten - een tegenprestatie door hun talenten in te zetten.

Opgepast

Movisie plaatst wel een kritische noot. De intentie van de Participatiewet -  waar de tegenprestatie onder valt -  is om zoveel mogelijk mensen mee te laten doen in de maatschappij... En dat kan werken als mensen maatschappelijke activiteiten kunnen doen die ze leuk vinden en daarin goed worden begeleid. Dat lukt minder wanneer gemeenten de nadruk gaan leggen op het verplicht leveren van een tegenprestatie. En dat lukt al helemaal niet als gemeenten de tegenprestatie gebruiken om mensen uit de uitkering te weren. Toch wordt dat volgens het rapport in voorkomende gevallen gedaan.

Hoe verder?

Een kwart van de gemeenten is actief aan de slag met de tegenprestatie naar vermogen en de eerste resultaten zijn bemoedigend. Wat Movisie betreft komt er extra aandacht voor de begeleiding en zetten we vooral in op het meedoen en niet op het sanctioneren of het weren uit de uitkering. Driekwart van de gemeenten gaat nog van start en heeft nog een aantal maanden voordat invoering verplicht is. Dat betekent dat er ruimte is om te leren wat wel en niet werkt en om plannen bij te stellen waar dat nodig is. Het is nu de tijd om tot een passende aanpak te komen.

Kamerbrief en rapport 'Voor wat hoort wat’ vindt u op de site van de Rijksoverheid.


Rapport over wederkerige vrijwillige inzet
Onlangs verscheen ook een ander rapport met dezelfde titel. Dit rapport, van het Verwey-Jonker Instituut, gaat over wederkerige vrijwillige inzet en niet over geleid vrijwilligerswerk. Bij geleid vrijwilligerswerk komt de dienst van een andere organisatie dan waarvoor de wederdienst gedaan wordt, terwijl bij wederkerigheid de dienst en de wederdienst van en voor dezelfde organisatie plaatsvinden. Lees ons artikel over Vrijwilligerswerk als wederdienst: een groeiende trend.


MOVISIE beschrijft goede praktijken van de tegenprestatie naar vermogen, verzorgt trainingen voor ambtenaren, vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke organisaties en begeleidt implementatietrajecten.