Tegenprestatie in de praktijk

artikel - 26 november 2013
Afbeelding bij Tegenprestatie in de praktijk

'Ik vind het positief dat de bijstandsgerechtigde ook zelf ideeën aandraagt. Of dat de gemeenten keuzemogelijkheden bieden voor het verrichten van maatschappelijk nuttige activiteiten als tegenprestatie voor de uitkering.’ Zo presenteerde staatssecretaris Klijnsma het rapport 'Voor wat hoort wat’ aan de Tweede Kamer op 12 november 2013. Het onderzoeksrapport beschrijft  hoe gemeenten de tegenprestatie in de praktijk uitvoeren. Movisie ondersteunt de aanbeveling en pleit voor extra aandacht in begeleiding en waken voor sanctionering.

Ongeveer een kwart van de 148 onderzochte gemeenten is bezig de tegenprestatie toe te passen in de praktijk. Annemarie van Hinsberg van Movisie: 'Veel van wat Movisie in de praktijk tegen komt, zien we in het rapport terug. De gemeenten, vrijwilligerscentrales en maatschappelijke organisaties die we spreken, informeren of  trainen zitten op veel punten op dezelfde lijn. Vooral de keuze die bijstandsgerechtigden hebben vinden we belangrijk en zien we nu in de praktijk.'

Geen verplichting maar een keuze

Veel gemeenten geven namelijk aan dat de ’tegenpresteerders’ zelf invloed hebben op wat ze gaan doen. Plat gezegd: wie graag zorgt, gaat koffie schenken in het verpleeghuis en heb je groene vingers dan werk je in het plantsoen. Zo doen mensen iets wat helemaal bij hen past en waar ze plezier aan beleven of voldoening aan ontlenen. En zo staat vooral het meedoen in de samenleving centraal, en niet het ’verplicht’ iets terugdoen voor je uitkering. Waardoor sancties opleggen, voorkomen kan worden.

Mantelzorg als vrijstelling?

Overigens staat in het rapport dat mantelzorg in veel gemeenten een reden is tot vrijstelling. Het is misschien een nuanceverschil, maar Movisie pleit er voor om mantelzorg niet te zien als reden voor vrijstelling maar juist als een ínvulling van de tegenprestatie naar vermogen. De prestatie is er groot en zwaar genoeg voor en het geeft de mantelzorgers de erkenning en waardering die ze verdienen.

Begeleiding kan beter

’Zonder begeleiding werkt het niet’. Deze conclusie uit het rapport is ook de ervaring van Movisie. Van Hinsberg: 'Het rapport veronderstelt dat de organisaties waar de werkzaamheden worden uitgevoerd, zoals in zorg- en welzijnsorganisaties, de benodigde begeleiding wel kunnen leveren. In de praktijk zien we echter dat ze dat vaak wel willen, maar dat het minder makkelijk gaat dan het lijkt. Onder andere door de bezuinigingen en grote werkveranderingen waar de organisaties mee te maken hebben. Onze ervaring is dat vrijwilligerscentrales deze ondersteuning wel kunnen bieden. Zij hebben onder andere veel kennis en ervaring opgedaan met maatschappelijke stages. Ook daarbij was een andere begeleiding nodig en een spin in het web die verbindingen legt tussen organisaties, gemeenten, onderwijs en bijvoorbeeld bedrijven.' Centrales kunnen uitkeringsgerechtigden met een onderwijsachtergrond daarnaast inzetten als coach. Zo leveren deze mensen – zonder dat het veel tijd hoeft te kosten - een tegenprestatie door hun talenten in te zetten.

Opgepast

Movisie plaatst wel een kritische noot. De intentie van de Participatiewet -  waar de tegenprestatie onder valt -  is om zoveel mogelijk mensen mee te laten doen in de maatschappij... En dat kan werken als mensen maatschappelijke activiteiten kunnen doen die ze leuk vinden en daarin goed worden begeleid. Dat lukt minder wanneer gemeenten de nadruk gaan leggen op het verplicht leveren van een tegenprestatie. En dat lukt al helemaal niet als gemeenten de tegenprestatie gebruiken om mensen uit de uitkering te weren. Toch wordt dat volgens het rapport in voorkomende gevallen gedaan.

Hoe verder?

Een kwart van de gemeenten is actief aan de slag met de tegenprestatie naar vermogen en de eerste resultaten zijn bemoedigend. Wat Movisie betreft komt er extra aandacht voor de begeleiding en zetten we vooral in op het meedoen en niet op het sanctioneren of het weren uit de uitkering. Driekwart van de gemeenten gaat nog van start en heeft nog een aantal maanden voordat invoering verplicht is. Dat betekent dat er ruimte is om te leren wat wel en niet werkt en om plannen bij te stellen waar dat nodig is. Het is nu de tijd om tot een passende aanpak te komen.

Kamerbrief en rapport 'Voor wat hoort wat’ vindt u op de site van de Rijksoverheid.


Rapport over wederkerige vrijwillige inzet
Onlangs verscheen ook een ander rapport met dezelfde titel. Dit rapport, van het Verwey-Jonker Instituut, gaat over wederkerige vrijwillige inzet en niet over geleid vrijwilligerswerk. Bij geleid vrijwilligerswerk komt de dienst van een andere organisatie dan waarvoor de wederdienst gedaan wordt, terwijl bij wederkerigheid de dienst en de wederdienst van en voor dezelfde organisatie plaatsvinden. Lees ons artikel over Vrijwilligerswerk als wederdienst: een groeiende trend.


MOVISIE beschrijft goede praktijken van de tegenprestatie naar vermogen, verzorgt trainingen voor ambtenaren, vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke organisaties en begeleidt implementatietrajecten.

 

Reacties

het debat is er nog niet geweest

Mensen zonder werk als een pingpong-bal die van links naar rechts en omhoog en omlaag wordt geslagen door de krankzinninge maatregelen van hoogopgeleide politici die geen flauwe notie hebben van wat er afspeelt aan de onderkant van de maatschappij.

Degenen die beter worden van deze werklozen die tegenprestaties moeten leveren zijn bedrijven die gratis arbeid krijgen en werkzoekenden die met behoud van uitkering een jaar mogen werken.
(Althans in de Amsterdamse situatie). Daarna vliegt diegene eruit en komt de volgende DWI-werkzoekende weer binnen. Degene die eruit is geschopt klopt dan weer bij DWI aan.
DWI en de Gemeente werken eraan mee om draai-deur-subsidie-ontvangers in stand te houden, ten koste van mensen die de grootste moeite hebben hun hoofd boven water te houden. De bedrijven die dit gratis werkvee (excuses voor de benaming) krijgen aangeboden, zijn er maar wat blij mee en houden uiteraard de carroussel draaiende. Dit grenst aan banditisme en aan slavenarbeid.

De hoogopgeleide beleidsmakers zitten in de politiek om alleen voor hun eigen club de regels zo gunstig te veranderen. Nogal logisch dat het aantal miljonairs per jaar stijgt en aan de onderkant v/d samenleving de voedselbanken de aanloop van mensen die in de armoede-val zijn terechtgekomen niet aankunnen.

Hun wachtgeld voor deze politici van honderduizenden euro's is VEILIG gesteld...
We nu leven in een land waarin de barbarij heerst.
Geen geld voor educatie, geen geld voor zorg (plak maar een houdbaar, maar du moment dat de banken er door slecht beheer een puinbak van hebben gemaakt en dreigen om te vallen, dan komt een magische toverhoed met miljarden aangevlogen.

NL wordt geregeerd door mensen met een defect empathie-gen.

Een tegenprestatie voor een uitkering waar al jarenlang nauwelijks meer van te leven valt! Een lachertje, als het niet zo in- en in triest zou zijn. De meeste mensen met een bijstandsuitkering zijn slachtoffer van de neo liberale wind die al 30 jaar lang bezuinigt door arbeid over de kling te jagen en mensen baan- en brodeloos te maken. Resultaat van deze roofbouw op mens en maatschappij: groei van het aantal en het vermogen van de toch al walgelijk rijken. Deze ware uitbuites wordt overigens nooit gevraagd een tegenprestatie te leveren voor oa. De tiental duizenden euro's hypotheekrente teruggave die ze jaarlijks ook nog eens mogen cashen! Nee, mensen -veelal met goede opleidingen waar ze jarenlang voor krom hebben gelegen- die door verlies van baan al het slachtoffer zijn geworden van de rampzalige kapitalistische uitbuitingsmaatschappij, moeten nu ook nog eens onbetaald aan het werk worden gezet, waardoor weer anderen ook nog eens hun baan verliezen. De PVDA toont zijn ware gezicht en helpt met CDA terminologie de rijken zich verrijken en de arbeiders de goot in! Onbekwaam zooitje bestuurders!

Dank voor uw kritische reacties. Op basis daarvan hebben wij het artikel genuanceerd op een aantal punten. Aanvullend daarop plaatsen we deze reactie ter verheldering van onze visie.

Wij zien dat de tegenprestatie naar vermogen mensen die geen uitzicht hebben op betaald werk op een andere manier kan stimuleren en mogelijkheden biedt om mee te doen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om mensen met beperkingen, mensen die onvoldoende kennis van de Nederlandse taal hebben of voor wie geen passend werk beschikbaar is. Vaak gaat het om mensen aan wie al lang geen aandacht meer is besteed.

Voorwaarde is wel dat gekeken wordt naar de individuele situatie van de persoon, wat de eigen motivatie van iemand is en wat belemmeringen zijn. Ofwel maatwerk. In het verleden zijn hiermee ook veel goede ervaringen opgedaan en hebben mensen daarvan ook echt profijt gehad.

De angel lijkt vooral te zitten in de verplichting. En ook de term ‘tegenprestatie’ roept veel discussie op. Daar komt bij dat er momenteel veel maatregelen aangekondigd worden in de nieuwe WWB, waarvan een aantal inderdaad een behoorlijk stringent beleid voorstaan.

Daarom is het belangrijk dat organisaties als FNV, Divosa of de Doorbraak beleidsplannen en de uitvoering daarvan kritisch volgen en misstanden blijven aankaarten, bespreekbaar maken en in de toekomst helpen voorkomen.

Movisie is een kennisinstituut. Op basis van de goede én slechte praktijkvoorbeelden adviseren wij gemeenten en maatschappelijke organisaties hoe zij binnen de kaders van de wet de tegenprestatie in de praktijk voor de betrokkenen zo goed mogelijk kunnen organiseren. Hierover zijn ook eerdere artikelen op onze website te vinden.

Het is bemoedigend dat veel gemeenten nu zoeken hoe zij de tegenprestatie zo kunnen inzetten dat mensen zelf en ook de samenleving er iets aan hebben, rekening houdend met ‘naar vermogen’ en persoonlijke omstandigheden. In plaats van een tegenprestatie te eisen zonder aandacht te hebben voor wat iemand zelf kan en wil.

Wij hopen dat ook andere gemeenten hier snel mee aan de slag gaan. Vóórdat de invoering verplicht is. Nu is er ruimte om te leren wat wel en niet werkt en plannen bij te stellen waar nodig. Nu is het de tijd dat gemeenten, maatschappelijke organisaties én de mensen zelf ervaringen hiermee kunnen delen om in gesprek met elkaar tot een passende aanpak te komen.

Gemeenten bepalen natuurlijk zelf hoe zij hiermee omgaan. De politieke kleur van die gemeente en voorkeuren van wethouders zijn daarin heel bepalend.

Movisie brengt zoveel mogelijk in beeld wat wél werkt. We willen daarmee zoveel mogelijk maatschappelijke organisaties en gemeenten helpen om de tegenprestatie zo te organiseren dat alle betrokkenen er beter van worden.

Feest...

http://jakobjava.blogspot.nl/2013/11/een-eerlijk-verhaal_17.html?spref=tw

Makkelijk lullen.

Ik lees net dat per 1 januari mijn uitkering met nog eens 65 eypo wordt gekort.

Feest.

Mafkees.

Correctie: 75 eypo.

Wellicht dat uw wollige misstanden verbergende welzijnswerkerstaal wat verandert als u dit rapport leest dat een geheel ander beeld van de situatie geeft.

http://dwangarbeidnee.blogspot.nl/2013/11/dwangarbeid-in-amsterdam-nog-e...

Over 10 jaar spreekt men niet meer over een tegenprestatie voor een uitkering maar over een tegenprestatie voor loon. Geen (arbeids)rechten voor deze arme sloebers, maar wel de mensen vast houden in een streng bijstandsregime ondanks dat men zich inzet naar het idee 'tegenprestatie' van de politiek en de gemeenten? Nederland is diep aan het wegzakken want wat is de tegenprestatie die de overheid levert? Banen hoeven ze niet meer te creëren voor de laagopgeleide want de gemeente hebben voldoende werkplekken. Er valt ook helemaal niks te kiezen straks. De wet zegt straks u mag door rood rijden maar door rood rijden levert wel een boete van 3 maanden rij-ontzegging op! Wie kan er nu nu zo'n wet bedenken? De VVD en de PvdA dus.........

Zelfs verhuizen mag je niet meer naar een andere gemeente als je in de biijstand zit. Arbeidsslaven zijn het geworden en de politiek geniet ervan. Het moet toch echt niet gekker worden in dit land.

En hoeveel duizenden euro's probeert u op deze manier uit de subsidiepot te graaien. Een goed adviesburo wint advies in bij alle betrokkenen, blijkbaar was dat te veel moeite. Politici naroeptoeren is natuurlijk veel gemakkelijker en kost ook minder. Bah, schaam je. Een ervaringsdeskundige.

En hoeveel euro's subsidie probeert u als zogenaamd adviesburo binnen te harken over de rug van de mensen die even geen werk hebben. Alleen politici naroeptoeteren kan iedereen. Een goed adviesburo wint bij alle betrokkenen advies is, voordat ze een goed advies kunnen geven. Dit is hier duidelijk niet het geval. En ik als ervaringsdeskundige kan het weten.

Voor echte inspirerende ideeen en echte verhalen kunt u beter eens luisteren naar ervarings deskundigen.
Veel mensen die in trajecten worden geplaatst worden een klein beetje moe van al deze positieve verzinsels van de alsmaar groter wordende groep geld verslindende buros met hun goeroe taal.
Misschien moet er een profeet langskomen die u duidelijk maakt dat u en de overheid niet zomaar banen kunt scheppen.
En de mensen die bij u komen weten dat ook allang.Wil u weten wat er speelt bij de mensen kijk eens op https://www.facebook.com/groups/177207305762866/ meld u aan en praat gerust mee gelooft u ons maar ,daar leert u meer in 1 dag dan achter uw buro in tien jaar. Oke zien jullie daar.

Het is jammer dat jullie voorbij gaan aan het feit dat de realiteit voor de meeste werkzoekenden exact het tegenovergestelde is. Ik vind het stuitend dat jullie als advies bureau geen oog hebben voor wat mensen dagelijks aan horror meemaken . Wegkijken is ook een kunst zullen we maar zeggen. Jullie zijn welkom om met ons meldpunt misstanden uitkering, inmiddels 1200 leden eens om tafel te gaan zitten voor een bijscholingscursus empathie en gezond verstand. Je hebt mijn email . Tot snel.

inderdaad een herkenning. gemiddeld 16 uur per week en langer dan een half jaar lang "tegenpresteren"verschilt weinig van het werken met behoud van uitkering, behalve dan dat het zich
misschien minder in de commerciele sector afspeelt. Herkenning ja, feest nee.

Reageer op dit artikel

6 + 2 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.