Terugblik Webinar-weken zonder geweld

21 januari 2022

Wat doe jij als je te maken krijgt met vormen van geweld in je werk als (sociaal) professional? Van 25 november – de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen – tot en met 14 december organiseerde Movisie de Webinar-weken zonder geweld. In vijf webinars deelden we kennis over methodieken en praktische tips over hoe je als professional omgaat met vormen van geweld in je werk. Een terugblik op deze leerzame weken.

De Meldcode

We startten op 29 november met een webinar over de meldcode, gegeven door adviseur en projectleider Sociale veiligheid, Nelleke Westerveld. Om goed te kunnen werken met de meldcode is het belangrijk dat professionals over de benodigde kennis beschikken, zich kunnen verhouden tot het thema huiselijk geweld en (on-)veiligheid en vaardigheden ontwikkelen om in gesprek te zijn over huiselijk geweld en kindermishandeling. In het webinar besteedden we aandacht aan theorie over onder andere de meldcode, de werkwijze van Veilig Thuis en samenwerken in de ketenaanpak. Ook bespraken we handelingsverlegenheid van professionals en besteedden we aandacht aan ondersteunende materialen. Een ervaringsdeskundige vertelde wat hij belangrijk vindt vanuit cliëntperspectief en herstel in het werken met de meldcode.

Meer informatie over de meldcode

Taboes bespreekbaar maken

Op 2 december gingen we verder met een webinar over Doen wat werkt, hoe maak je taboes bespreekbaar? Gespreksleider was Hilde Bakker, adviseur Sociale veiligheid. Zij deelde kennis over twee methodieken om normen over man-vrouwongelijkheid, homo- en biseksualiteit en over huiselijk geweld te veranderen. De methodieken zijn vanuit de Alliantie Verandering van Binnenuit ontwikkeld en beschreven in twee boeken. Ahmet Azdural, directeur van het IOT (Inspraakorgaan Turken), vertelde over het werk en de doelen van de Alliantie. 

De methodiek Yeni Pencere werd gepresenteerd door Jale Simsek. Drie elementen staan centraal: intergenerationele overdracht van overtuigingen over man/vrouw en seksualiteit; bewustzijn bevorderen dat deze overtuigingen de basis vormen voor veel problemen, en: het taboe op bespreken van seksualiteit en genderrollen doorbreken. Zahra Naleie presenteerde de methodiek Jiheeye van FSAN, Federatie Somalische Associaties in Nederland. De gespreksleiders van FSAN gaan in bijeenkomsten met mannen, vrouwen en/of jongeren aan de slag met de thema’s zelfbeschikking, opvoeding, achterlating en seksuele diversiteit.

Ahmed Abdulwahab (FSAN) toonde een animatiefilmpje over achterlating van het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating. Hij legde een casus voor aan de deelnemers over een dreigende achterlating in Somalië door ouders van hun puberzoon, op advies uit eigen kring. 

Meer informatie over Verandering van binnenuit

Kompas

De tweede week van de Webinar-weken zonder geweld startten we op 7 december met een webinar over het Kompas, een ondersteuningsinstrument voor het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling. Annelies Kooiman, adviseur Integraal Werken in de Wijk, vertelde dat het Kompas niet diagnostisch is, maar bedoeld als handvat om als professional op basis van je vermoedens concreet te maken wat je ziet. Bij het Kompas begin je met aangeven welk soort mishandeling je vermoedelijk te maken hebt en die je nader wilt verkennen. Daarvan breng je dan systematisch signalen, risicofactoren en ook beschermende factoren in kaart.  Zo maak je je vermoedens concreet en beter bespreekbaar. Het Kompas volgt de stappen van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Caroline van den Brink van het wijkteam Amersfoort was nauw betrokken bij de ontwikkeling van het Kompas: ‘Wat je in het Kompas omschrijft, kun je zo overnemen en in het dossier plaatsen. Er staan hulpmiddelen in om het gesprek aan te gaan. Je kunt het gebruiken om nieuwe collega’s wegwijs te maken. En het is goed om het met collega’s die niet betrokken zijn bij de casus in te vullen, want dan krijg je een bredere blik.’

Meer informatie over het Kompas

RelatieWijs

Op donderdag 9 december gingen we door met het webinar over RelatieWijs. Wendela Wentzel, adviseur Sociale veiligheid en trainer en adviseur Marcel Vroomen deelden hun kennis. De methodiek helpt om geweld in (ex-)partnerrelaties te duiden, te signaleren en aan te pakken. Geweld in (ex-)partnerrelaties is een vorm van geweld die het meeste voorkomt. 

Relatiewijs kent diverse instrumenten: Zo leg je het gedrag van de (ex-)partners langs criteria, gebruik je richtvragen en scoor je de diverse aspecten van het gedrag. Met behulp van aanwijzingen breng je de aard, ernst, frequentie en duur van het gedrag in kaart. Om vervolgens tot een kleurkaart te komen, waarbij tips en suggesties horen om het gesprek aan te gaan. Deelnemers aan het webinar gingen, na de uitleg over de methodiek, zelf in groepen aan de slag met een aantal casussen. 

Meer informatie over RelatieWijs en de trainingen

LHBT en huiselijk geweld

Het webinar over LHBT en huiselijk geweld op 14 december sloot de Webinar-weken zonder geweld af. In het webinar, gegeven door adviseur Sociale veiligheid Nelleke Westerveld, is aandacht besteed aan basiskennis over LHBT. En is gekeken naar de prevalentie van huiselijk geweld bij LHBT. Het is belangrijk dat de reguliere hulpverlening deze doelgroep goed en adequaat hulp kan bieden. Dat betekent dat hulpverlening toegankelijk, geschikt en veilig moet zijn: inclusieve hulpverlening. Er is vervolgens gekeken naar wat inclusieve hulpverlening betekent vanuit de theorie én vanuit gesprekken met professionals en ervaringsdeskundigen/belangenorganisaties. Daarnaast was er een gesprek met de directeur van Transgender Netwerk Nederland, Elise van Alphen.

De handreiking LHBT en huiselijk geweld verschijnt binnenkort