Terugblik: Instrumenten voor wijkprofielen en buurtagenda’s

Tellen en vertellen; samen aan de slag

18 maart 2021

Platform31, Movisie, LSA bewoners, het LPB en ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hielden drie bijeenkomsten over instrumenten voor het maken van wijkprofielen en buurtagenda’s. Beleidsmakers, wijkprofessionals en bewoners schoven aan om inzicht te krijgen in wat er in een wijk of buurt speelt en ervaringen uit te wisselen.

Het afgelopen decennium is in het werken aan leefbare wijken in Nederlandse steden veel veranderd. Vanaf eind jaren negentig werkten Rijk en gemeenten op planmatige wijze aan wijkvernieuwing. Onder druk van economische crisis en een andere politieke wind kwam de wijkvernieuwing vanaf 2012 grotendeels tot stilstand. Steeds meer gemeenten herontdekken het wijkgericht werken. Bewoners voelen de urgentie om te investeren in kwetsbare gebieden al langer. Zij zien het aantal mensen met een zorgbehoefte groeien. Zo ook het aantal alleenstaanden en de verharding van sociaaleconomische scheidslijnen, bijvoorbeeld te zien aan de groei van officiële en inofficiële voedselbanken in de wijk. Ook het samenleven staat onder druk door de groeiende superdiversiteit.

Benieuwd? Kijk de sessies terug:

Zicht krijgen op wat er speelt in de wijk

Hoe krijg je zicht op de kwaliteiten, kansen, knelpunten en problemen in deze gebieden? En hoe vertaal je die in een gebiedsagenda waarin zowel beleidsmakers, wijkprofessionals als bewoners hun dromen en ambities herkennen? Gemeenten gebruiken vaak statistische gegevens om inzicht te krijgen wat er speelt in wijken, terwijl bewoners als geen ander weten wat er leeft in hun buurt. Vanuit beide kanten bestaan er methoden en instrumenten om wijken en buurten in kaart te brengen. Hoe verbind je deze werelden?

Het gebruik van instrumenten

In de drie sessies krijgen beleidsmakers, wijkprofessionals en bewoners methoden aangereikt om kansen en problemen van kwetsbare wijken in beeld te brengen. Daarnaast is er aandacht voor de leefwereld van bewoners en systeemwereld van beleidsmakers. Hoe breng je deze werelden samen in een gezamenlijke ambitie voor de buurt? Dit project is onderdeel van een leernetwerk dat binnen het Interbestuurlijk Programma Leefbaarheid en Veiligheid wordt opgezet voor gemeenten, lokale professionals en bewoners.

Kijk de sessies terug: