Terugkijken: webinar Bestaanszekerheid met Marjet van Houten

Een startpakket voor gemeenteraadsleden met kennis over het sociaal domein

De financiële bestaanszekerheid van mensen staat onder druk. Een miljoen Nederlanders leven in armoede of kampen met schulden, waaronder een forse groep werkende armen. Een grote groep van ruim een miljoen mensen is uitgesloten van arbeid. Mensen hebben werk, een goede dag-invulling, een fatsoenlijk inkomen en een dak boven hun hoofd nodig. Ze hebben bestaanszekerheid nodig. Op 21 april 2022 was het tweede webinar in de reeks voor nieuwe gemeenteraadsleden. Het thema was Bestaanszekerheid. In dit webinar spreken Marjet van Houten en Marc Mulder met gespreksleider Paul van Yperen.

Kijk het webinar terug

Wat is bestaanszekerheid?

Artikel 25 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens formuleert het recht op bestaanszekerheid als volgt: ‘Een ieder heeft recht op een levensstandaard die hoog genoeg is voor de gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn gezin, waaronder inbegrepen voeding, kleding, huisvesting en geneeskundige verzorging en de noodzakelijke sociale diensten, alsmede het recht op voorziening in geval van werkloosheid, ziekte, invaliditeit, overlijden van de echtgenoot, ouderdom of een ander gemis aan bestaansmiddelen’. Deze invulling van Bestaanszekerheid vormt een belangrijk aspect van de menselijke waardigheid (College voor de Rechten van de Mens, 2016, blz. 8). Mensen hebben in toenemende mate moeite om een stabiele en veilige woonplek te realiseren. Zeker voor jongeren is het enorm moeilijk om een (eigen) dak boven hun hoofd te krijgen.

In deze korte informatievideo zie je wat bestaanszekerheid inhoudt en wat Movisie op het gebied van bestaanszekerheid doet.

Wat willen gemeenten hieraan doen?

In de propositie De winst van het sociale domein vragen de gemeenten aan het rijk om de basisvoorwaarden op orde te brengen door zekerheid te bieden. De zekerheid van voldoende en voorspelbaar inkomen, de zekerheid van werk en van mee kunnen doen in de samenleving en de zekerheid van een dak boven je hoofd in een geschikte en betaalbare woning. In deze propositie vragen de gemeenten de rijksoverheid op de terreinen van werk, inkomen en wonen om een aantal concrete maatregelen. Ook in een door Movisie gepubliceerde longread wordt in een breder perspectief naar oplossingen gezocht. De bredere aanpak van bestaansonzekerheid gaat echter nog niet ver genoeg. Een door Movisie uitgevoerde literatuurstudie laat zien dat de impact van bestaansonzekerheid zich niet alleen beperkt tot de terreinen van werk, inkomen en wonen.

Hoe helpt het programma bestaanszekerheid en waardevol werken hierbij?

Vanuit het programma Bestaanszekerheid en Waardevol werken helpt Movisie gemeenten door middel van kennis en aanpakken om de participatie van die grote groep mensen die buiten de boot (dreigen te) vallen te realiseren. Het realiseren van bestaanszekerheid vraagt om een integrale blik en aanpak. Movisie kijkt naar bestaanszekerheid in de breedte: hoe komt het dat inwoners een wankel bestaan hebben? Bij het beantwoorden van die vraag nemen we de oorzaken van de non-participatie op de arbeidsmarkt- en woningmarkt, zoals discriminatie en uitsluiting mee.  Hoe kun je die het beste tegen gaan? En we kijken naar de kansen en de inspirerende praktijk voorbeelden op het gebied van dagbesteding. Bekijk bijvoorbeeld het dossier Armoede en schulden.

Tip: nieuwe publicatie: bestaanszekerheid onder druk

Bestaanszekerheid staat hoog op de politieke en maatschappelijke agenda. Als term is het de afgelopen jaren steeds meer in de belangstelling gekomen. Deze publicatie geeft een korte duiding van het begrip bestaanszekerheid. Aan de hand van de beschikbare wetenschappelijke literatuur identificeren we welke groepen burgers het meeste risico lopen op bestaansonzekerheid en wat de consequenties zijn van het ontbreken van zekerheid voor het leven van individuele burgers. Bestaansonzekerheid is niet alleen het gevolg van te weinig inkomen of te hoge schulden.

Lees ook het artikel: Inzetten van ervaringskennis en -deskundigheid werkt

Een startpakket met kennis over het sociaal domein

Op woensdag 16 maart 2022 waren de gemeenteraadsverkiezingen. Voor welke uitdagingen staan nieuwe gemeenteraadsleden? En hoe kan Movisie hen ondersteunen met handvatten en kennis over het sociaal domein? Movisie ontwikkelde een gratis startpakket over vier belangrijke thema’s: naast Bestaanszekerheid zijn dat Zelfbeschikking, De menselijke maat en Aanpak van discriminatie. Elk startpakket bestaat uit een webinar met een expert en iemand om wie het gaat plus een handig kennisdossier.

Bekijk het startpakket