Toolkit werken aan eigen regie: Regieversterkend begeleiden

artikel - 1 januari 2017

Begeleiden kan soms kort en ook lang nodig zijn. Er zijn methoden beschreven om mensen regieversterkend te begeleiden voor verschillende groepen mensen. Als hulpverlener kies je voor een manier van werken die past bij de cliënt. Ook kun je elementen van verschillende methoden gebruiken die je kunt toepassen in de begeleding. Een deel van onderstaande methoden is onderzocht en opgenomen in de Databank Effectieve Sociale Interventies. 

Het overzicht:

 • Wrap-around Care model (het gezin krijgt weer grip op het leven en geeft aan welke zorg of hulp zij nodig hebben)
 • Samen1Plan (een digitaal zorgplan voor gezinnen of mensen waarbij meerdere hulpverleners betrokken zijn en waarbij het gezin of de cliënt toegang heeft tot het dossier)
 • Community Support (hulpverleners helpen mensen met het oplossen van dagelijkse problemen met hulp van hun sociale netwerk)
 • De ervaringsdeskundige Herstelcoach (een ervaringsdeskundige helpt de cliënt een half jaar in zijn herstelproces)
 • Eigen Initiatief Model (begeleiders leren mensen met een verstandelijke beperking met behulp van een drie stappen methode hun zelfredzaamheid te vergroten)
 • Krachtwerk (begeleiders helpen mensen in de opvang bij hun herstel door hoop en zicht op een betere toekomst en leven in veiligheid)
 • Op Eigen Benen (begeleiders versterken de zelfredzaamheid van mensen met beperkingen door samen leerdoelen en een trainingsprogramma te maken) 
 • Oplossingsgericht werken (hulpverleners onderzoeken samen met de cliënt zijn gewenste toekomst en welke hulpbronnen de cliënt en zijn sociale netwerk in huis heeft om problemen aan te pakken en doelen te bereiken)
 • Participatiecoach (De participatiecoach helpt mensen op basis van hun eigen plan met het zoeken en vinden van vrijwilligerswerk of werk)
 • Presentiebenadering (visie en een manier van werken hoe je als hulpverlener zorgvuldig kunt aansluiten en afstemmen op de ander en op wat hij of zij nodig heeft)
 • Rehabilitatie (hulpverleners ondersteunen mensen met psychische aandoeningen bij hun herstel; omgaan met kwetsbaarheid, het versterken van eigen kracht en van sociale netwerken)
 • Vrijbaan methode (begeleiders helpen mensen actief deel te nemen aan de maatschappij en de arbeidsmarkt door een empowermenttraining)
 • Werk! Een zorg minder (begeleiders activeren langdurig werklozen met multiproblematiek)