Toolkit werken aan eigen regie: Regieversterkend begeleiden

19 december 2016

Welke methoden bevorderen zelfredzaamheid en eigen regie van mensen?

Regieversterkend begeleiden doe je door als begeleider aan te sluiten bij de hulpvrager. Aansluiten vraagt een gelijkwaardige relatie tussen hulpverlener en hulpvrager. Er zijn meerdere methoden beschreven om mensen regieversterkend te begeleiden.

Al hebben hulpvragers soms lang of altijd ondersteuning nodig, ook dan kan de regie over het eigen leven en de nodige ondersteuning worden bevorderd. Onderstaande methoden kun je niet zelfstandig alleen uitvoeren en toepassen. Regieversterkend begeleiden vraagt naast scholing ook ervaring. Daarnaast moet regieversterkend begeleiden door je organisatie worden onderschreven en uitgedragen.

Methoden voor het regieversterkend begeleiden van hulpvragers:

Begeleiding door ervaringsdeskundigen:

Begeleiding samen organiseren met het gezin of naasten:

  • Wrap-around Care model - het gezin krijgt weer grip op het leven en geeft aan welke zorg of hulp zij nodig hebben
  • Samen1Plan - een digitaal zorgplan voor gezinnen of mensen waarbij meerdere hulpverleners betrokken zijn en waarbij het gezin of de cliënt toegang heeft tot het dossier
  • Community Support - hulpverleners helpen mensen met het oplossen van dagelijkse problemen met hulp van hun sociale netwerk

Vergroten van vaardigheden:

  • Oplossingsgericht werken - hulpverleners onderzoeken samen met de cliënt zijn gewenste toekomst en welke hulpbronnen de cliënt en zijn sociale netwerk in huis heeft om problemen aan te pakken en doelen te bereiken
  • Eigen Initiatief Model - begeleiders leren mensen met een verstandelijke beperking met behulp van een drie stappen methode hun zelfredzaamheid te vergroten
  • Krachtwerk - begeleiders helpen mensen in de opvang bij hun herstel door hoop en zicht op een betere toekomst en leven in veiligheid
  • Op Eigen Benen - begeleiders versterken de zelfredzaamheid van mensen met beperkingen door samen leerdoelen en een trainingsprogramma te maken
  • Rehabilitatie - hulpverleners ondersteunen mensen met psychische aandoeningen bij hun herstel; omgaan met kwetsbaarheid, het versterken van eigen kracht en van sociale netwerken

Begeleiden naar (betaald) werk:

  • Vrijbaan methode - begeleiders helpen mensen actief deel te nemen aan de maatschappij en de arbeidsmarkt door een empowermenttraining
  • Werk! Een zorg minder - begeleiders activeren langdurig werklozen met multiproblematiek

Naar de Toolkit