Als u begrijpt wat ik bedoel

Verslag van een studiemiddag voor roze ouderen
artikel - 17 maart 2014
Afbeelding bij Als u begrijpt wat ik bedoel

'Als u begrijpt wat ik bedoel': de studiemiddag georganiseerd door het consortium Roze 50+ Nederland, COC Nederland, Movisie en Vilans. Ruim 80 belangstellenden kwamen af op de bijeenkomst bij Axion in Utrecht. Hier volgt een verslag.

De bijeenkomst was de afsluiting van het project 'Als u begrijpt wat ik bedoel', een project gericht op empowerment van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender ouderen. Het project ging over eenzaamheid onder kwetsbare roze ouderen, en vooral hoe dat te voorkomen. In het kader van het project zijn in het hele land workshops georganiseerd waarbij zij met ambassadeurs samenkwamen met oudere 'gevoelsgenoten'.

Homopositief beleid in Axion

De aftrap van de bijeenkomst werd gedaan door Lex Roseboom. Roseboom is bestuurder van Axion Continu en trots op het homopositieve beleid binnen de  zorginstellingen van Axion. ‘Ouderen moeten de ruimte hebben in openheid te leven,  we moeten voorkomen dat zij opnieuw de kast ingaan’, aldus Roseboom. De werkgroep Roze Ouderen van Axion Continu maakt  homoseksualiteit binnen de organisatie zichtbaar en bespreekbaar. Het door Axion uitgegeven boekje roze ouderen geeft hiervan een goed beeld. Axion is dan ook graag gastlocatie voor deze bijeenkomst. Juul van Hoof geeft Lex complimenten voor hun roze beleid en voor de muren die prachtig roze zijn geschilderd.

Onvoldoende aansluiting bij ouderen

Na de aftrap schetst Judith Schuyf van Movisie de problematiek van roze ouderen. Een kwart van deze ouderen loopt het risico in een sociaal isolement te komen. Ook blijkt dat huidige algemene  activiteiten voor ouderen vaak onvoldoende aansluiten bij de behoefte van roze ouderen. Het project 'Als u begrijpt wat ik bedoel' is gestart om roze ouderen te empoweren en hen te helpen het leven vorm te geven zoals zij dat het liefst zouden willen.

Tompouce en High Tea bijeenkomsten

De gespreksleider Peter van Delft gaat in op de uitvoering van het project. Er is gekozen voor het organiseren van ontmoetingen voor ouderen, waarbij specifieke methoden zijn ingezet om het resultaat zo groot mogelijk te maken. Omdat veel oudere LHBT-ers niet direct uitkomen voor hun seksualiteit, moesten er andere termen gevonden worden om hen aan te spreken. Er is gekozen voor 'zelfstandige alleenwonende ouderen' die met 'gevoelsgenoten' bij elkaar willen komen. Er zijn verspreid over het land dertig groepen gevormd. Met alle dertig groepen zijn twee workshops gehouden: een 'Tompouce workshop' gericht op uitwisseling en een 'High tea workshop'.

Belangrijke thema's

Tijdens de Tompoucebijeenkomsten vertelden deelnemers elkaar succesvolle veranderverhalen. In de High tea workshop  keek men hoe de verhalen elkaar zouden kunnen versterken. Uitgangspunt: kijken of er tips en tops voor elkaar zijn. De bijeenkomsten gaven een helder beeld  van de vraagstukken waar roze ouderen tegenaan lopen.  De belangrijkste thema’s zijn: rouwverwerking, ziekte, omgaan met intolerantie en agressie, zelfregie, zelfredzaamheid, uitkomen voor gevoelens en hobby’s. Ook kwam het thema biseksualiteit regelmatig naar voren. Een aantal verhalen uit de bijeenkomsten zijn te vinden op: www.roze50plus.nl

Anne en Gerda

Anne van 59 en Gerda van 80 jaar vertelden hun eigen verhaal. Zij werden geïnterviewd door Judith Schuyf.  Op de vraag of er specifieke voorzieningen geregeld moeten worden voor roze ouderen, gaf Anne aan dat het soms lastig is dat mensen 'verkillen' als je vertelt dat je lesbisch bent. In haar directe woonomgeving zijn niet veel mensen waar ze meteen een beroep op kan doen. Gerda voegt toe 'mijn vriendenkring woont verspreid door het land'. Het gebrek aan mobiliteit wordt steeds lastiger, ontmoetingen met gevoelsgenoten komen minder vaak voor. In haar aanleunflat vertelt ze het wel tegen mensen die dichtbij staan. 'Maar ik ga niet meer op de barricade, stel je voor dat er mensen mij gaan mijden, ik kan niet meer verhuizen.' Je mist wel de gezamenlijke geschiedenis, het niet steeds uit hoeven leggen, een ander gevoel voor humor.  

Ideeën

Anne vertelt over haar idee van 'roze noaberschap': ouderen en jongeren zouden elkaar moeten vinden en over en weer iets voor elkaar kunnen betekenen. Gerda noemt dat het Steunpunt Mantelzorg van betekenis zou kunnen zijn. Als mantelzorger voor haar oudere vriendin heeft zij daar veel aan gehad. Zij zouden hier specifiek aandacht kunnen besteden aan LHBT ouderen en ouderen een steuntje in de rug kunnen geven.

Uit de discussiegroepen

Tijdens de discussiegroepen komen er veel inspirerende ideeën vanuit de zaal naar voren. Voorbeelden als: ruimte voor groepswonen die ontstaat door sluiting van regulier huizen, 'Letsgroepen', een rozeouderenpool, de samenwerking met organisaties als de Katholieke Bond voor Ouderen(KBO) en de Protestantse Bond voor Ouderen(PRBO). Maar ook zaken als een betere voorbereiding van zorgpersoneel bij opleidingen, ruimte voor andere vormen van wonen, plek voor ontmoetingsruimtes, meer koppeling russen generaties, meer aandacht bij mantelzorgorganisaties. Ook werd aangegeven dat er een nieuwe groep ouderen ontstaat die weerbaarder is en meer voor zichzelf organiseert. Zo zijn er in Utrecht plannen voor roze groepswonen. De ideeën uit de bijeenkomst worden verzameld en meegenomen in het eindverslag van 'Als je begrijpt' wat ik bedoel. Dit verslag vindt u onderaan dit artikel.

De gespreksleider Juul van Hoof dankt de deelnemers voor hun ideeën en creativiteit en Axion voor hun gastvrijheid. Met een roze tas en veel inspiratie werd nog genoten van een glaasje en een hapje en werden de laatste tips aan elkaar uitgewisseld.
 

 

Downloads
Projectverslag Als u begrijpt 4 maart
Kennisdossier
Trefwoorden