Uit de praktijk: Pak je Kans! Trajectbegeleiding en Dagactiviteiten

‘Hun zelfvertrouwen neemt toe’

Pak je Kans! Trajectbegeleiding en Dagactiviteiten zijn projecten van stichting Welzijn Velsen. Trajectbegeleiding is een project met individuele begeleiding, Dagactiviteiten biedt groepsactiviteiten. De projecten zijn bedoeld voor uitkeringsgerechtigden zonder sociaal netwerk met een grote tot zeer grote afstand tot betaald werk en/of de samenleving. Door sociale activering kunnen zij weer meedoen in de samenleving.

Pak je Kans! Trajectbegeleiding biedt uitkeringsgerechtigden trede 1 en 2 individuele trajecten met begeleiding richting werk of participatie, mogelijk richting (vrijwilligers)werk. Pak je Kans! Dagactiviteiten is vooral dagbesteding, met groepsactiviteiten op vijf leefgebieden: zingeving, sociale relaties, lichamelijke en psychische gezondheid, bewegen, werken en vrije tijdsbesteding. De activiteiten worden begeleid door vrijwilligers. 

Zowel de gemeente en het UWV als zorgorganisaties verwijzen mensen naar beide projecten van Welzijn Velsen. Ook zelfaanmelding is mogelijk. Om deelnemers de kans te geven zich naar vermogen te ontwikkelen, zijn verbindingen nodig tussen zorg, welzijn, de wijk, onderwijs en arbeidsmarkt. Beide onderdelen van Pak je Kans! bevatten elementen van zorg, ondersteuning en (arbeids)participatie. Daardoor kunnen mensen kleine of grotere stappen richting een eventuele volgende rol zetten. 

Samenwerking met gemeente

Welzijn Velsen voert Pak je Kans! uit in samenwerking met Gemeente Velsen. De consulent Participatie, domein Samenleving van de gemeente en Pak je Kans! medewerkers onderzoeken wat past bij de bijstandsgerechtigde of cliënt en wat zij of hij wil leren. Bij aanmelding geeft de consulent Participatie een korte omschrijving mee van het doel waar deelnemer en trajectbegeleider aan moeten werken. Welzijn Velsen zorgt vervolgens voor een passend aanbod, een passende leeromgeving, trajectbegeleiding en groepsactiviteiten. 

‘We willen mensen de eigen kracht (weer) laten ervaren en zo mogelijk de regie over hun leven laten (her)pakken.'

Pak je Kans! Trajectbegeleiding

De leeromgeving van Pas je Kans! Trajectbegeleiding moet aansluiten bij de doelgroep en hun onbenutte talenten aanspreken. Het traject begint met een basisgroepstraining. Trajectbegeleider Yvonne Roozekrans: ‘Tijdens de training komen onder andere de rechten en plichten van vrijwilligers aan de orde. En de soorten vrijwilligerswerk die er zijn, bijvoorbeeld bij sportverenigingen, scholen en ouderenzorg.’ Daarna kunnen deelnemers kiezen uit verschillende vervolgprogramma’s, afgestemd op hun talenten en mogelijkheden. Ook zijn lessen taalvaardigheid NT-1 en NT-2 bij Taal Actief van Welzijn Velsen mogelijk. ‘Als mensen dat willen, koppelt Welzijn Velsen hen aan lokale ondernemers. Waar zij, afhankelijk van hun belastbaarheid, duurzaam regulier vrijwilligerswerk kunnen doen. Of stage lopen als voorbereiding op betaald werk. Lukt werken niet, dan zoeken we een zinvolle dagbesteding.’ De deelnemers krijgen erkenning voor de competenties die ze opdoen: Erkenning Verworven Competenties van Movisie.

Door de muren van vooruitgang

Pak je Kans van Welzijn Velsen en Movisie maakten drie portretten van deelnemers. Movisie voerde daarvoor gesprekken met Mieke, Leo en Gerard over hun werk en wat zij verstaan onder ‘vooruitgang’. 
•    Lees het portret van Mieke. 
•    Lees het portret van Leo. 
•    Lees het portret van Gerard. 

Teksten: Roos van Schaik en Anna van Deth van Movisie
Fotografie: MacSiers Imaging

Pak je Kans! Dagactiviteiten

Pak je Kans! Dagactiviteiten zijn voor kwetsbare inwoners die hun leven een zinvolle invulling willen geven en daarbij ondersteuning nodig hebben. Uitgangspunt is dat zij zich veilig voelen. Ook moeten deelnemers kunnen functioneren in een groep mensen. Dagactiviteiten biedt een gevarieerd programma met groepsactiviteiten als koken, wandelen, schilderen en onderhoud in de wijk. Dirk Goedhart: ‘Hierdoor hebben mensen het gevoel weer van betekenis te zijn.’

Wilma is vrijwilligster bij Pak je Kans!. Ze geeft taal- en computerles. ‘Ik was peuterleidster maar ben een paar jaar geleden afgekeurd. Daarna voelde ik me zo nutteloos. M’n lijf werkte niet meer mee, maar m’n hoofd deed het nog wel.’ Ze ziet deelnemers aan haar lessen groeien. ‘Mensen beginnen met één activiteit, bijvoorbeeld een Nederlandse zin maken met “ik” of “wij” erin. We breiden dat uit met werkwoorden oefenen en stukjes uit de krant lezen. Ik moet heel veel herhalen. Het is belangrijk voorzichtig te zijn. Je moet mensen niet steeds corrigeren of beoordelen. Tot ze voelen dat iets lukt. Dan neemt hun zelfvertrouwen toe.’ Het vrijwilligerswerk geeft Wilma veel voldoening. ‘Je komt onder de mensen. Je doet er weer toe.’ 

Drie mensen met kaarten

Werkprojecten 

Deelnemers van Pak je Kans! kunnen ook meedoen aan werkprojecten, zoals Groen & Schoon. Dirk Goedhart: ‘Dat is een werkproject met trajectbegeleiding en een aanvullende mogelijkheid voor dagactiviteiten. Bij Groen & Schoon doen deelnemers werknemersvaardigheden op, bouwen ze dag/werkritme op, leren andere mensen kennen en zinvolle taken uitvoeren. Mensen ervaren Groen & Schoon vaak als hun werk.’ Het werkproject wordt uitgevoerd op pleintjes, in tuinen van peuteropvangcentra of scholen en rond het buurtcentrum.

Een ander werkproject is Koken & Eten. Onder begeleiding van vrijwillige koks bereiden deelnemers een tweegangenmenu voor zichzelf en buurtbewoners die naar de inloop van Welzijn Velsen komen. ‘Ook hier oefenen deelnemers arbeidsmatige competenties als op tijd aanwezig zijn of afbellen, samenwerken, opdrachten uitvoeren, het serveren van de maaltijden en klantvriendelijkheid. Bovendien leren ze gezond koken zonder pakjes en zakjes.’ 

Pak je Kans!

In samenspraak met Gemeente Velsen voerde Welzijn Velsen een herijking van de eerdere projecten Onbenutte Kansen en Kansen & Zo uit. Beide projecten zijn met ingang van 1 januari 2022 geïntegreerd. Ze worden nu aangeboden onder de noemer van Pak je Kans!. ‘Al zetten mensen maar kleine stapjes,’ zegt Dirk Goedhart. ‘Het is niet altijd reëel om van de doelgroep uitkeringsgerechtigden trede 1 en 2 te verwachten dat zij binnen een jaar uitstromen naar (arbeids)participatie. We willen ook vanuit de doelen van mensen zelf werken. En niet alleen naar output (hoeven) kijken, ook naar outcome. Bijvoorbeeld tot rust komen, evenwicht tussen privé en participatie en een sociaal netwerk opbouwen. Zie ook dat als ontwikkeling!’

Welzijn Velsen organiseert de activiteiten in buurtcentra. In de toekomst is dat mogelijk in Huizen van de Wijk, die nog in ontwikkeling zijn. ‘Dan kun je alle (buurt)bewoners bij activiteiten en integratietrajecten betrekken. Op die manier werken we aan een inclusieve samenleving. Meedoen aan een project richting werk of aan groepsactiviteiten stimuleert de zelfredzaamheid van kwetsbare inwoners,’ zegt Dirk Goedhart. ‘Pak je Kans! biedt mensen kansen op vrijwilligerswerk, betaald werk of een zinvolle dagbesteding.’

Tekst: Annemiek Onstenk
Foto's: MacSiers Imaging

Anders kijken naar sociale posities en werk

VSBfonds en Movisie werken samen met zeven initiatieven aan de beweging naar een inclusieve arbeidsmarkt. Het project heet ‘Anders kijken naar sociale posities en werk’, omdat we beter willen begrijpen wat een inclusieve arbeidsmarkt inhoudt en wat een verbeterde positie voor mensen zelf betekent. In netwerkbijeenkomsten leren we elkaars werkwijze kennen. En we onderzoeken welke impact de initiatieven hebben, welke aanpak echt impact heeft en hoe we dat kunnen bepalen. De zeven initiatieven zijn Natuurzorg Veluwe-Vallei, Mensen in beeld houden/stepping stones Tilburg, BuurtBanen Amsterdam, Ik wil Eindhoven, Pak je Kans Velsen, Buurtmaaltijden Utrecht en Stichting Richter Education Boxtel. Zij worden in deze serie van zeven artikelen voorgesteld. Dit is het derde artikel.

Bekijk de artikelenreeks

Anders kijken naar impact gaat verder dan cijfers en de ‘klim omhoog op de maatschappelijke ladder’. We definiëren vooruitgang vanuit de ogen en ervaringen van mensen en hoe zij die routes naar waardevol werk vormgeven. De beweging naar de inclusieve arbeidsmarkt is niet alleen een individueel ontwikkelvraagstuk. Empowerment van mensen die aan de zijlijn van de samenleving staan is een tweezijdig proces: het gaat ook om verandering aan de maatschappelijke kant. Dat is een collectieve uitdaging waar de initiatieven elk eigen kennis en ervaring in hebben opgedaan.