Veel mensen willen geen mantelzorger genoemd worden

Mantelzorgers bereiken in uw gemeente
artikel - 10 november 2015

Als gemeente heeft u de taak mantelzorgers te ondersteunen. In de meest ideale situatie vinden mantelzorgers zo snel mogelijk hun weg naar het ondersteuningsaanbod. Daarvoor is het nodig om hen actief te informeren over de mogelijkheden. Maar hoe doet u dat? Wij helpen u graag op weg.

‘De mantelzorger’ bestaat niet

Naar schatting 20 procent van de volwassen bevolking zorgt onbetaald langdurig en/of intensief voor een naaste. Binnen deze groep mantelzorgers is enorm veel variatie. Denk aan mensen die zorgen voor hun partner, voor hun ouder, hun kind (verschillen in zorgrelatie). Hoe sterk mantelzorgers belast worden door de zorg hangt vaak af van de zwaarte en intensiteit van de zorg. Daarnaast zijn er nog verschillen in levensfase (jonge mantelzorgers, werkende mantelzorgers met jonge kinderen, oudere mantelzorgers) en culturele of religieuze achtergrond. Al deze zaken hebben invloed op de ondersteuningsbehoefte van mantelzorgers én op de manier waarop u hen het beste kunt bereiken. Daarom is het belangrijk een helder beeld te hebben van deze diversiteit aan mantelzorgers.

Plaatsen waar u mantelzorgers kunt vinden

Veel mantelzorgers kunt u bereiken op ‘zorgplekken’. De wachtkamer van de huisarts, apotheken, zorgcentra, ziekenhuizen et cetera zijn goede plekken om posters en foldermateriaal voor mantelzorgers te verspreiden. Daarnaast bereikt u mantelzorgers op de plekken ‘in hun dagelijks leven’. Afhankelijk van de levensfase kunt u denken aan wijkcentra, bibliotheken, scholen, sportverenigingen, kinderdagverblijven. In de publicatie ‘Beter bereiken mantelzorgers’ vindt u een uitgebreide lijst van vindplaatsen. Tot slot kunt u mantelzorgers bereiken via algemene kanalen, zoals de lokale krant, radio en tv en natuurlijk via sociale media zoals Facebook.

U bereikt mantelzorgers op plekken waar zij komen vanwege de zorg voor hun naaste, maar ook in hun dagelijks leven

Taalgebruik: sluit aan bij de beleving

Mantelzorgers herkennen zich niet altijd in de term ‘mantelzorger’. Let in communicatie dus op uw taalgebruik. Het woord mantelzorg is niet bij iedereen bekend en bovendien willen veel mensen geen ‘mantelzorger’ genoemd worden. In voorlichtingsmateriaal kunt u beter vragen ‘zorgt u voor iemand? Pas daarnaast uw taalgebruik zoveel mogelijk aan op de doelgroep wanneer u zich richt op specifieke groepen mantelzorgers, zoals jonge mantelzorgers.

Informeer de intermediairs

Professionals zoals de huisarts, medewerker van het Wmo-loket, de jeugdverpleegkundige en GGZ-behandelaar kunnen mantelzorgers wijzen op ondersteuningsmogelijkheden. Ook zogenaamde erfbetreders, mensen die achter de voordeur komen, kunnen een rol spelen als intermediair. Denk aan een wijkteammedewerker, de wijkverpleegkundige, een zorgvrijwilliger, maar ook aan de diaconaal werker van de kerk. Voor u als gemeente is het dus van belang om te zorgen dat deze intermediairs toegerust zijn om (overbelaste) mantelzorgers te herkennen en het gesprek aan te gaan. Bijvoorbeeld bij een mantelzorger die duidelijk overbelast is, maar zichzelf zo wegcijfert dat hij het ondersteuningsaanbod direct wegwuift. Belangrijke voorwaarde hiervoor is dat u deze intermediairs voorziet van een goede sociale kaart of lokaal overzicht van de ondersteuningsmogelijkheden.

Betrek mantelzorgers bij het gesprek

Betrek de mantelzorger zo vroeg mogelijk bij de voorbereiding voor een (keukentafel)gesprek met de zorgvrager. En zorg dat ook de situatie van de mantelzorger zelf ter sprake komt in dit gesprek. U kunt hem of haar in het intakeformulier al vragen na te denken over wie nog meer betrokken zijn bij de zorg. Blijf ook na het gesprek de mantelzorger betrekken in correspondentie. Lees meer in het artikel Mantelzorg en het keukentafelgesprek.

Benut de mantelzorgwaardering

Het jaarlijkse extraatje voor mantelzorgers biedt een laagdrempelige mogelijkheid tot contact. U kunt dit momentum benutten om de mantelzorger te vragen hoe het met hem of haar gaat en in gesprek te gaan over eventuele ondersteuningsmogelijkheden. Lees meer over het waarderen van mantelzorgers.

Tips voor het contact leggen met mantelzorgers

  1. Bedenk welke groepen mantelzorgers u wilt bereiken en op welke zorg- en leefplekken u hen kunt vinden.
  2. Rust professionals toe om (overbelaste) mantelzorgers te herkennen.
  3. Zorg voor juiste informatie in de vorm van een overzichtelijke sociale kaart: geef daarop aan welke mantelzorgsteunpunten, mantelzorgmakelaars en andere ondersteuningsmogelijkheden er zijn in de gemeente, het dorp of de wijk.
  4. Sluit in uw taalgebruik aan bij de beleving. Vraag niet ‘bent u mantelzorger’, maar: ‘zorgt u voor iemand?’.
  5. Betrek de mantelzorger bij het keukentafelgesprek.
  6. Benut de mantelzorgwaardering als contactmoment.

Meer informatie

Voor meer informatie over het vinden van mantelzorgers in uw gemeente kunt u contact opnemen met Roos Scherpenzeel.
 

Reacties

Reageer op dit artikel

9 + 7 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.