Versterk je besluitvorming met behulp van modellen

1 februari 2021

Sociaal werkers nemen dagelijks veel besluiten met betrekking tot het inzetten van interventies. Dat doen zij individueel, samen met de bewoner, en met hun team. De handreiking ‘Betere besluiten in het sociaal werk’ geeft inzicht in de kenmerken van verschillende modellen van besluitvorming, en helpt sociaal professionals deze te gebruiken om in het dagelijks werk besluitvorming te versterken.

Goede professionele besluitvorming is van wezenlijk belang voor de kwaliteit van dienstverlening en ondersteuning aan inwoners. ‘In de onderzoeken die we met een aantal teams deden en tijdens allerlei bijeenkomsten merkten we dat professionals en teams graag handvatten willen om aan de slag te gaan met besluitvorming’, vertelt Movisie-expert Evert van Rest, één van de auteurs van de handreiking. ‘Zij gaven zelf aan dat een model hierbij zou kunnen helpen. Vandaar dat wij hebben besloten verschillende besluitvormingsmodellen te omschrijven en vooral ook in te gaan op wanneer en hoe je de modellen kunt gebruiken en met welk doel.’

Bekijk handreiking

Professioneel kapitaal

Stilstaan bij besluitvorming helpt professionals om afgewogen besluiten te nemen en om het professioneel kapitaal te versterken; het vermogen van een individu of groep professional(s) om voor een samenleving belangrijke doelen te realiseren. ‘Het is handelen op een goed doordachte manier waarop de professional verschillende factoren die er toe doen afweegt en gebruik maakt van beschikbare kennis, zoals ervaringskennis van inwoners, zijn eigen expertise en (wetenschappelijke) kennis over doelgroepen, problemen en vraagstukken en methodieken en aanpakken’, licht Van Rest toe. Daarnaast draagt het reflecteren op besluitvorming bij aan transparant werken; het helpt onder woorden te brengen waarom je doet wat je doet.

Modellen van besluitvorming

De beschrijving van de zes modellen heeft als doel om concreet aan de slag te gaan met professionele besluitvorming, om aan de hand van een model bewuster stil te staan bij de beslissing en weloverwogen handelen. De handreiking biedt hiermee een afwegingskader bij verschillende situaties waarin keuzes moeten worden gemaakt. De modellen vormen samen een informatief, normstellend en toetsend kader dat ondersteunt bij het maken van een goed en passend besluit en om transparant te maken hoe je tot dat besluit bent gekomen. Het is helpend bij het verantwoorden van je handelen aan de inwoner met een hulpvraag en groepen inwoners, de organisatie waarvoor je werkt en bijvoorbeeld de gemeente en draagt hierdoor bij aan de kwaliteit van ondersteuning aan cliënten en inwoners (Spierts e.a., 2017). ‘We hebben gekozen voor modellen die het gehele besluitvormingsproces van professionals beschrijven’, aldus Van Rest. ‘Dat wil niet zeggen dat dit dé zes beste modellen zijn. We wilden het behapbaar houden en vooral sociaal werkers een handreiking bieden om met de modellen aan de slag te gaan.’

Input van sociaal werkers

Om ervoor te zorgen dat de handreiking zo goed mogelijk aansluit bij de praktijk, hebben drie ervaren sociaal werkers met deze handreiking meegelezen en is hun feedback meegenomen. Van Rest: ‘We wilden natuurlijk dat de handreiking toepasbaar is in de praktijk. De inbreng van de sociaal werkers hierbij was erg waardevol!’ In een leerexperiment met sociaal werkers onderzoekt Movisie dit voorjaar hoe de modellen werken in de praktijk en wat deze precies betekenen voor de kwaliteit van besluitvorming.