VM debat - hulpverlenersplatform over diversiteit en emancipatie

6 januari 2013

Nederland is kleurrijk en divers. Hulpverleners krijgen daardoor steeds meer te maken met verschillen in problemen, vragen, behoeften en gedragingen van hun cliënten. Zoveel verschillende mensen met zoveel uiteenlopende verwachtingen en wensen: hoe ga je daar mee om? Het V/M debat biedt hulpverleners concrete handvatten.

V/M debat is een landelijk platform voor en door hulpverleners over diversiteit en emancipatie. Doel is om hulpverleners uit diverse sectoren te informeren over actuele thema’s en onderlinge discussie en uitwisseling te stimuleren. Interculturele, transculturele– en vrouwenhulpverlening, mannenhulpverlening en seksespecifieke hulpverlening vormen hierbij belangrijke uitgangspunten. Het V/M debat wordt twee keer per jaar georganiseerd.

Invloed van sekse en culturele achtergronden op problemen

Vanuit de vrouwenbeweging in de jaren 70 en later de mannenbeweging is aandacht gevraagd voor sekse en gender in de hulpverlening. In de praktijk van hulpverlening blijken mannen en vrouwen andere problemen tegen te komen. Huiselijk en seksueel geweld treft vrouwen vele malen vaker. Gezondheidsklachten pakken voor vrouwen anders uit dan voor mannen. Zo ontstonden de vrouwenhulpverlening en de mannenhulpverlening waarbij hulpverleners oog hebben voor verschillen in gender. Maar niet alleen gender maakt een verschil: ook culturele achtergrond is van invloed op welke problemen cliënten tegenkomen.

Houd diversiteit en emancipatie op het netvlies

In de beroepsopleidingen komt emancipatie en diversiteit (in o.a. gender en etniciteit) te weinig aan de orde, terwijl uit onderzoek blijkt dat dit wel nodig is. De competenties van hulpverlening in de hulp en ondersteuning aan migranten zijn bijvoorbeeld vaak niet toereikend. Ook blijkt dat vrouwen en mannen bij een depressie vaak anders worden gediagnosticeerd terwijl de hulpverleners zich daar meestal niet bewust van zijn. En over transgenders is al helemaal weinig bekend. Belangrijk is daarom dat diversiteit en emancipatie op het netvlies van hulpverleners blijft.

V/M debat: twee bijeenkomsten per jaar

Het V/M debat wordt twee keer per jaar georganiseerd. Iedere bijeenkomst heeft een thema. Een deskundige vertelt over de actuele stand van zaken en daagt het publiek uit om hierover in debat te gaan. Het thema gaat over diversiteit en/of emancipatie en heeft betrekking op de hulpverleningspraktijk. Thema’s die eerder aanbod kwamen waren:

  • Stalking
  • Depressie en mannen
  • Seksualiteit in het leven van jongeren anno nu
  • Gender en hechting
  • Vrouwen en autonomie
  • Seksespecifieke hulpverlening: verdampen of vernieuwen?
  • Ouderen en relatie
  • Aanpak huiselijk geweld

Voor wie

Het V/M debat is bedoeld voor hulpverleners, maar ook andere geïnteresseerden zijn van harte welkom. Met hulpverleners bedoelen we alle disciplines die werkzaam zijn in zorg en welzijn, bijvoorbeeld maatschappelijk werkers, therapeuten, sociaal pedagogische hulpverleners, opbouwwerkers, jongerenwerkers, ouderenadviseurs, sociaal verpleegkundigen, gezinscoaches, gezinsverzorgers, gezinsvoogden, huisartsen, psychiaters en psychologen.

Samenwerking tussen diverse organisaties

Het V/M debat wordt georganiseerd door de V/M commissie. De commissieleden zijn werkzaam in de hulpverlening (GGZ, vrijgevestigde, therapeuten, maatschappelijk werk etc.) of doen onderzoek, zijn docent of trainer, ontwikkelen methodes of zijn beleidsmaker op het terrein van hulpverlening. De commissieleden hebben allen affiniteit met diversiteit en emancipatie en hebben een breed netwerk in de hulpverlening en/of op het terrein van diversiteit en emancipatie. Organisaties waarbij de commissieleden werkzaam zijn, ondersteunen de deelname van het commissielid door het vrij maken van uren of beschikbaar stellen van het netwerk van de organisatie. De organisaties waar de commissieleden werkzaam zijn, staan vermeld op alle communicatie-uitingen van V/M debat, zoals website en uitnodiging. Aangesloten organisaties zijn momenteel Altrecht, Hogeschool Utrecht, de Universiteit Leiden en Movisie.

Meer informatie

Voor informatie over komende bijeenkomsten kunt u de agenda op movisie.nl in de gaten houden, daar staan de M/V bijeenkomsten aangekondigd.