VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking

Wat moet u als gemeente doen?

2 mei 2016

Het VN-verdrag voor de rechten van personen met een beperking is op 14 juli 2016 in de Eerste Kamer aangenomen. Wat moet u doen als gemeente als het gaat om het VN-verdrag voor rechten van personen met een beperking?

Het VN-verdrag bestaat uit een opsomming van bestaande rechten van personen met een handicap met een nadere uitwerking van die rechten en omvat tevens de verplichting dat verdragsstaten alle passende maatregelen nemen om te waarborgen dat redelijke aanpassingen worden verricht. Bij personen met een handicap moet gedacht worden aan personen met langdurige fysieke, mentale, intellectuele of zintuiglijke beperkingen.

De ratificatie van het VN-verdrag voor rechten van personen met een beperking schept verplichtingen voor Nederland. Overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties moeten werken aan een toegankelijker en inclusievere samenleving. Staatssecretaris van Rijn noemde het VN-verdrag ‘niet vrijblijvend’.

VN-verdrag en gemeenten

Het VN-verdrag verplicht gemeenten om aan de slag te gaan met een aantal uitgangspunten. Mensen met een beperking hebben ook rechten en vrijheden, net als ieder ander mens. Als gemeente zult u een integraal periodiek plan moeten maken. Hierin laat u zien hoe de uitvoering van het VN verdrag in uw gemeente er concreet uit gaat zien. U mag als gemeente uw plan geleidelijk invoeren. Thema’s die relevant zijn voor mensen met een beperking staan daarin centraal:

  • Regulier onderwijs
  • Zelfstandig wonen
  • Consument zijn
  • Gelijke kansen als werknemer of ondernemer
  • Toegang tot informatie, financiering, (openbare)gebouwen en openbaar vervoer

Het VN-verdrag voor mensen met een beperking noemt 1 januari 2017 alvast als concrete datum. Per 1 januari 2017 is het verplicht om gebouwen, bedrijven en informatie toegankelijk te maken voor personen met een beperking. Het VN-verdrag geeft aan dat hierbij overleg plaats moet vinden met ervaringsdeskundigen, dus mensen met een beperking. Het gaat hierbij niet alleen om fysieke toegankelijkheid, maar bijvoorbeeld ook om een doventolk bij een bijeenkomst of een voorleesfunctie op een website.

Aan de slag

U bent gemeenteambtenaar en wilt aan de slag met het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. Lees dan de voorbeelden van Ameland en Utrecht hoe inclusief beleid daar vorm krijgt.

Hoe maak je beleid? Uitwisseling ervaringen gemeenten

Op 30 juni 2016 wisselden beleidsprofessionals van verschillende gemeenten – op initiatief van Movisie – kennis en ervaringen uit tijdens een bijeenkomst in het stadskantoor in Utrecht. Zo lichten de gemeenten Tynaarlo, Amersfoort en Utrecht toe wat het beleid in hun gemeente is. Wat gaat goed, wat kan beter, wat kunnen anderen ervan leren? Ook experts van Ieder(in), het College voor de Rechten van de Mens waren van de partij in Utrecht.

Lees hier het verslag.

Meer weten?
Wilt u meer informatie over wat Movisie voor uw gemeente kan betekenen bij kennisdeling rond de uitvoering van het VN-verdrag? Neemt u dan contact op met onze adviseur Bard Briels, b.briels@movisie.nl.

En nu?

Komende tijd moet u een plan van aanpak samenstellen. Daarin staan ook de doelen en deadlines duidelijk omschreven. Helaas is de situatie per gemeente zo verschillend dat er geen blauwdruk is te geven voor deze plannen. Wel zijn er al eerste praktijkvoorbeelden bekend. Het is aan te bevelen om deze kennis uit te wisselen en inspiratie op te doen bij andere gemeenten. Movisie wil u hierbij helpen.

Aanbod Movisie

Movisie geeft advies aan gemeenten over het VN-verdrag voor mensen met een beperking. Wat kan Movisie voor u betekenen?

  • Ondersteuning bij het schrijven van een beleidsnotitie VN-verdrag/ inclusief beleid.
  • Het geven van een presentatie over het VN-verdrag.
  • Implementatie agenda VN-verdrag voor gemeenten.

Aanvullende informatie VN-verdrag voor mensen met een beperking