Vrouwenopvang Safegroup stimuleert methodisch werken

artikel - 12 februari 2013

Vrouwenopvang Safegroup biedt hulpverlening aan gezinnen die met huiselijk geweld te maken hebben en aan tienermoeders. Om meer zicht te krijgen op de eigen werkwijze en hier een kwaliteitsslag in te maken is Lenke Balogh aangesteld. Zij richt zich op het methodisch werken binnen Safegroup. Daarbij gaat het om vragen als: doen wij de goede dingen op de goede manier? En: hoe kunnen we onze werkwijzen doorontwikkelen en delen met andere partners in het veld?

Safegroup wil dat de vrouwen en hun kinderen weer zelfstandig, veilig en onafhankelijk kunnen participeren in de maatschappij. Om dit doel te bereiken, heeft de vrouwenopvangorganisatie de eigen werkwijzen onder de loep genomen en gekeken welke aanpakken er buiten Safegroup zijn waar nog niet mee gewerkt wordt. Lenke Balogh: 'Hulpverleners hebben veel kennis en ervaring met verschillende werkwijzen om vrouwen en kinderen goed te begeleiden. Deze kennis staat alleen niet altijd goed op papier. De vraag waarom we dingen op een bepaalde manier doen en of je daarmee ook daadwerkelijk bereikt wat je beoogt, komt dan snel op.'

In kaart brengen

Allereerst is geïnventariseerd wat er al beschikbaar is, intern en extern. Welke methoden worden al gebruikt? Zijn deze goed beschreven, onderbouwd en overdraagbaar? En zijn er methoden beschikbaar die goed passen bij de doelstelling van Safegroup, maar waar nog niet mee wordt gewerkt? De databank Effectieve sociale interventies helpt daarbij. 'Momenteel wordt de methode Krachtwerk geïmplementeerd vanuit het landelijk verbeterplan Vrouwenopvang. Hierin staan de kracht en het herstelvermogen van vrouwen centraal. Deze elementen zitten ook verweven in andere interventies. Daarom gaan wij nu ons eigen aanbod onder de loep nemen. Hoe verhoudt Krachtwerk zich tegenover andere methoden die wij inzetten? En hebben al die methoden naast elkaar dan nog wel meerwaarde? De sector is continu in ontwikkeling. Daarom is het van belang om steeds goed te kijken naar wat we doen, waarvoor we het doen en hoe we het zouden moeten doen om ons doel te bereiken.'

De onderbouwing is er wel, maar zit vaak in de hoofden van mensen

Draagvlak

Methodisch werken is niet nieuw binnen Safegroup. Het is een onderwerp dat leeft en ook door medewerkers gedragen wordt. Vaak is het ontbreken van tijd de belangrijkste reden dat aanpakken nog niet altijd goed beschreven zijn. Dit geldt vooral voor de onderbouwing. De onderbouwing is er wel, maar zit veelal in de hoofden van de hulpverleners. De kunst is om dit inzichtelijk te maken. Het is niet de bedoeling allerlei nieuwe interventies te implementeren, benadrukt Lenke Balogh. 'Als wij een aanpak hebben die veel lijkt op een bestaande aanpak die wel goed onderbouwd en beschreven is, geven wij er de voorkeur aan met de eigen aanpak verder te werken, maar deze te voorzien van een gedegen onderbouwing en eventueel een verdere uitwerking. Informatie uit vergelijkbare interventies uit de databank Effectieve sociale interventies helpt hierbij.' Volgens Safegroup wordt zo voorkomen dat het gevoel ontstaat dat alles ‘anders’ wordt en blijft draagvlak behouden bij de medewerkers. 'Je houdt het dicht bij je eigen praktijk, gebaseerd op de door de jaren heen opgebouwde kennis van professionals.'

Tips

In het proces om de eigen werkwijzen te beschrijven komt Safegroup een aantal interessante vraagstukken tegen. 'Met name het doel en de onderbouwing leveren veel informatie op en dwingen tot nadenken. Waarom is iets goed voor onze cliënten? Wie zijn deze cliënten precies? En leveren de methoden waar wij mee werken op wat we ermee voor ogen hebben? Evaluatie van werkwijzen en zicht krijgen op de effectiviteit behoren tot de agenda. Daarnaast is het belangrijk dat er ruimte over blijft voor de expertise van de hulpverlener. Beschrijf een interventie liefst zo dat er tot op zekere hoogte naar eigen inzicht gehandeld kan worden en waarbij je een beroep doet op de creativiteit van de professional. Als je dit kunt expliciteren, levert het nog meer meerwaarde op. Hulpverleners kunnen op die manier ook leren van verschillende benaderingswijzen.'

Samenwerken

'Wat wij in onze organisatie leren is niet alleen interessant voor ons, maar ook voor andere organisaties en ketenpartners We kunnen veel van elkaar leren”, aldus Lenke Balogh. Komend jaar gaat Safegroup met collega-organisaties in de vrouwenopvang in gesprek over hoe samen opgetrokken kan worden in vraagstukken rond methodisch werken. “Wat willen we van elkaar leren? Hoe werken we? Misschien kunnen we zelfs gezamenlijk aan een monitoringsinstrument werken om resultaten van hulpverlening in vrouwenopvang op lange termijn te meten.' Ook kennis delen? Neem dan contact op met Lenke Balogh via lbalogh@safegroup.nl.

Oproep

Heeft u een succesvolle aanpak van huiselijk geweld op het terrein van preventie, hulpverlening, aanpak en/of nazorg bij huiselijk geweld? Misschien komt deze in aanmerking voor opname in de databank Effectieve interventies huiselijk geweld. Thema’s waarop MOVISIE in het bijzonder bestaande succesvolle interventies zoeken zijn: daderaanpak, intergenerationele overdracht, kinderen als getuige en ouderenmishandeling. Voor opname in de databank geldt dat uw interventie al minstens twee jaar bij meer dan één instelling succesvol is toegepast en dat er een handboek beschikbaar is. Heeft u wel een succesvolle interventie, maar is er nog geen handboek? In 2013 bieden wij ondersteuning bij het schrijven van uw handboek! Wilt u hiermee aan de slag? Neem dan vóór 1 maart 2013 contact op over de voorwaarden met Nico van Oosten, n.vanoosten@movisie.nl, 030 789 20 91.

Dit artikel verscheen ook in MOVISIES 16, de relatiekrant van MOVISIE. MOVISIES ook bij u in de brievenbus? Meld u nu aan.

Foto is illustratief en model staat los van de inhoud.