Wat doen Provincies om LHBTI-emancipatie te bevorderen?

Inventarisatie Regenboogbeleid Provincies

Elf van de twaalf provincies hebben zich inmiddels uitgeroepen tot Regenboogprovincie, in navolging van de tientallen Regenbooggemeenten die Nederland rijk is. Maar wat doen provincies om gestalte te geven aan die titel? Hoe bevorderen zij LHBTI-emancipatie?

Om daar achter te komen deed Movisie eind 2018 een inventarisatie onder alle twaalf provincies. Voor de inventarisatie werd telefonisch en per mail gesproken met (beleids-)medewerkers van elk van de twaalf provincies. Hoeveel geld en tijd steken provincies in het Regenboogthema? Wordt er vanuit de provincie beleid ontwikkeld op dit terrein? En in hoeverre zien provincies LHBTI-emancipatie überhaupt als hun rol of taak?

Ook werd gevraagd naar samenwerkingskansen die provincies zien. Werken zij bijvoorbeeld al samen met andere provincies en/of gemeenten op dit terrein of zouden ze dat willen? 

Voor gemeenten is het vanzelfsprekender dan voor provincies om zich, behalve symbolisch, ook beleidsmatig actief te richten op inclusie en emancipatie van LBHTI-inwoners. Zij hebben immers een grote (beleids-)rol binnen het sociaal domein. Veel Regenbooggemeenten worden in het maken van LHBTI-beleid ondersteund door Movisie in het kader van het Regenboogstedenprogramma.

‘We vinden het een bijzonder en spannende beweging dat provincies zich als Regenboogprovincie uitriepen. Voor ons was het van belang te weten wat de ambities zijn en wat de relatie is, of wordt, met de gemeenten die soms al jaren met LHBTI-beleid bezig zijn’, zegt Charlot Pierik, vanuit Movisie adviseur van een aantal gemeenten binnen het Regenboogstedenprogramma en betrokken bij deze inventarisatie.

Naar de publicatie

 

Enkele resultaten

Wat opvalt in de inventarisatie is dat er vrij veel variatie is in hoe provincies invulling geven aan het feit dat zij Regenboogprovincie zijn. Hoewel geen enkele provincie het als een belangrijke taak ziet om LHBTI-beleid te maken (ze zien dat als primaire taak van gemeenten), heeft een viertal provincies een jaarlijks budget specifiek voor LHBTI. Vijf provincies investeren structureel enkele uren per week in dit thema voor een beleidsmedewerker.

Waar provincies met name een rol voor zichzelf zien weggelegd, is op het gebied van agendering, facilitering, en verbinding. Daarbij valt te denken aan het stimuleren van samenwerking tussen gemeenten onderling en tussen gemeenten en opdrachtgevers. Zo organiseerden Noord-Holland, Groningen, en Drenthe bijeenkomsten voor gemeenten. Gelderland gaat regionaal actief gemeenten ondersteunen. Op Valentijnsdag is er bijvoorbeeld een LHBTI-bijeenkomst in Midden-Gelderland. Verder komt in de inventarisatie naar voren dat meerdere provincies hun LHBTI-activiteiten centreren rond speciale dagen, zoals Coming Out Day.

Acht van de twaalf provincies hebben in bepaalde mate oren naar uitwisseling met andere provincies en met gemeenten in hun provincie op het Regenboogthema. In beperkte mate gebeurt dat nu al, maar nog niet structureel. 

Tenslotte werkt alleen Overijssel toe naar een beleidsdocument, dat zij ‘uitvoeringsprogramma’ noemen. Wel hebben meerdere provincies een opvatting of visie over waar zij als Regenboogprovincie over een paar jaar willen staan. In de meeste gevallen wordt die visie in algemene, brede, bewoordingen geuit.

Momentopname

Natuurlijk is deze inventarisatie een momentopname, en zijn de antwoorden van de (beleids)medewerkers dat ook. De ontwikkelingen op het gebied van LHBTI-emancipatie gaan in rap tempo, en de rol die overheden voor zichzelf zien verandert mee. Om een voorbeeld te noemen: Noord-Holland noemt zich vanaf maandag 4 februari een ‘actieve en echte Regenboogprovincie’. De provinciale staten namen al eerder een motie aan om de titel Regenboogprovincie te voeren. Nu komt daar een motie bij die meer concrete actie vraagt. Zo wordt er een roze ambtenarennetwerk voorgesteld dat gevraagd en ongevraagd advies mag geven.

Daarbij hangen beleidskeuzes altijd deels af van en samen met politieke ontwikkelingen. In dat kader is het spannend dat de Provinciale Statenverkiezingen eraan komen. Wie weet vormen die een mooi aanknopingspunt voor de verdere verankering van LHBTI-emancipatie binnen de provincies. Het COC komt binnenkort weer met een Regenboogstemwijzer.