Wat zegt de nieuwe Wmo over mantelzorg?

artikel - 10 december 2014
Afbeelding bij Wat zegt de nieuwe Wmo over mantelzorg?

Gemeenten zijn per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor delen van de langdurige zorg. Uitgangspunt van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 is mogelijk dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen, met behulp van het eigen sociale netwerk en eventueel met ondersteuning van de gemeente. Mantelzorgers hebben daarbij een belangrijke rol. In dit artikel vindt u alle onderdelen van de Wmo 2015 die over mantelzorg gaan.

Maatwerk voor cliënt en mantelzorger

De eigen mogelijkheden van de cliënt én de mantelzorger zijn het uitgangspunt in de Wmo. In het gesprek ‘aan de keukentafel’ wordt niet alleen gekeken wat de mantelzorger kan bijdragen aan de zorg, maar óók wat de mantelzorger zelf nodig heeft aan ondersteuning om die rol te kunnen vervullen. Bijvoorbeeld door de cliënt huishoudelijke hulp te bieden, ter verlichting van de mantelzorger. Mantelzorgers die zelf onvoldoende zelfredzaam zijn kunnen ondersteuning (een maatwerkvoorziening) van de gemeente krijgen. Ook respijtzorg, zoals kortdurend verblijf in een zorghotel of dagopvang, bedoeld om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten van de zorgtaak, is opgenomen in de Wmo 2015.

Gemeenten zorgen voor ondersteuning mantelzorgers

In de nieuwe Wmo staat dat gemeenten aandacht moeten besteden aan de manier waarop mantelzorgers en vrijwilligers ondersteund worden. Bij de vormgeving daarvan worden lokale vrijwilligers- en mantelzorgorganisaties betrokken. Gedacht kan worden aan algemene maatregelen zoals het organiseren van lotgenotencontact voor mantelzorgers en het subsidiëren van vrijwillige zorgorganisaties.

Waarderen van mantelzorg

Gemeenten bepalen per verordening hoe mantelzorgers jaarlijks een blijk van waardering ontvangen; de opvolger van het huidige mantelzorgcompliment. In het artikel Mantelzorgwaardering: do’s en don’ts voor gemeenten leest u welke vormen van waardering goed werken, welke juist niet en hoe u als gemeente deze waardering organiseert.

Mantelzorg niet verplichten maar verlichten

'Als we erin slagen om de passende ondersteuning dusdanig vorm te geven dat we meer rekening houden met de positie van mantelzorg, dan zijn we misschien ook in staat om een beter passend aanbod te doen', zei staatssecretaris Van Rijn (VWS) tijdens het debat over de Wmo 2015 in de Eerste Kamer. Hij benadrukte dat mantelzorg niet verplicht wordt, maar dat de Wmo 2015 er juist toe moet leiden dat de gemeente in de lokale context meer rekening kan houden met mantelzorgers. 'Het is goed als in het gesprek met de cliënt niet alleen naar de cliënt wordt gekeken, maar ook naar de mantelzorger. Op die manier kan, door rekening te houden met de positie van de mantelzorger, tot een betere en passende zorg en ondersteuning gekomen worden.'

Meer informatie

Een totaaloverzicht van de wijzigingen AWBZ en Wmo vindt u in dit overzichtsartikel. Op de website van het Expertisecentrum Mantelzorg vindt u meer informatie over mantelzorgondersteuning, gericht op gemeenten. Hier vindt u achtergrondinformatie, goede voorbeelden, instrumenten en methoden. Lees ook drie vragen over mantelzorgondersteuning.