Werkdag BV

‘Praktijkleren Plus’ als verlaging van de inclusie berg

25 mei 2022

Wat als een sterk persoon in een zwakke arbeidsmarkt nou eens wel kan aantonen dat die wat kan? Werkdag BV (verder: Werkdag) droomt van een samenleving die de talenten van mensen met psychische kwetsbaarheden en problemen op meerdere levensterreinen herkent. En een samenleving die kansen biedt om mee te doen aan waardevol (betaald) werk. Voor deze mensen, oftewel de medewerkers, biedt Werkdag onder meer arbeidsmatige dagbesteding, werkplekken en jobcoaching om werk te vinden en te behouden. Een deel van de medewerkers wil graag betaald werken en heeft de nodige talenten, maar het aanbod volstaat niet om de match tussen Werkdag-medewerker en werkgever te maken. Om de baankansen voor deze medewerkers te vergroten, heeft Werkdag een aangepaste vorm van Praktijkleren bedacht: Praktijkleren Plus.

Praktijkleren bestaat in het kort uit het realiseren van deelcertificaten op mbo-niveau, met zogeheten praktijkverklaringen, die behaald kunnen worden in de praktijk van het werk. Meestal gebeurt dit bij werkgevers die erkend zijn als leer-werkbedrijf. Praktijkleren is bedacht als alternatieve route om meer leerlingen van het mbo te helpen slagen. Maar de betreffende Werkdagmedewerkers hebben meer nodig dan dat. Dit plan onderscheidt zich van het gewone praktijkleren doordat ze een eigen Praktijkopleider inzetten met affiniteit voor mensen uit de doelgroep, intensiever coachen op de werkplek – mede door mensen met ervaringskennis – en contact hebben met de leermeesters van het bedrijf. Vandaar de term Praktijkleren Plus.

Voor wie is dit project bedoeld?

De primaire doelgroep van dit project zijn mensen die zich in een zeer kwetsbare positie op de arbeidsmarkt bevinden, onder andere door psychische kwetsbaarheden samen met meerdere levensproblemen. Vaak hebben zij licht verstandelijke beperkingen. Veelal missen ze de (actuele) (start)kwalificaties die bij veel werkgevers nodig zijn om duurzaam betaald werk te vinden: dat wil bijvoorbeeld zeggen in een (vast) contract vastgelegd. Een gewone mbo-opleiding en/of praktijkleren is niet mogelijk vanwege de specifieke intensievere ondersteuningsbehoefte. Daarbij speelt mee dat zij vaak negatieve schoolervaringen en daaraan gekoppelde associaties hebben waardoor ‘gewoon onderwijs volgen’ niet kan.

De secundaire doelgroepen zijn de werkgevers waaronder leer-werkbedrijven en andere stakeholders zoals naasten, de scholen en andere aanbieders van re-integratie.  

Wat willen we bereiken?

Op korte termijn willen we bereiken dat de sterke mensen waar het om gaat, in dit kader studenten genoemd, hun eigen kansen op de arbeidsmarkt hoger inschatten en het liefst ook deels betaald en duurzaam werk vinden. Daarnaast streven we bewustwording bij werkgevers en andere stakeholders te vergroten wat betreft de grote mogelijkheden van deze sterke mensen. Hierdoor krijgen andere sterke mensen uit de ‘doelgroep’ die niet bij Werkdag werken ook meer kansen. Idealiter vervullen werkgevers zelf ook een actieve rol in Praktijkleren Plus, bijvoorbeeld door bij te dragen aan de intensievere coaching van medewerkers. De krapte in de huidige arbeidsmarkt (mei 2022) is hèt klimaat voor investeringen.