Werken met WerkWeb-Autisme

De Nederlandse Vereniging voor Autisme

WerkWeb-Autisme is een eHealth methodiek om normaal- tot hoogbegaafde mensen met autisme vanaf 15 jaar te ondersteunen bij studie en werk. Het is een solide, wetenschappelijk onderbouwd instrument met informatie, tips, een persoonlijk ontwikkelprofiel en werkopdrachten. Het persoonlijk ontwikkelprofiel geeft bijvoorbeeld inzicht in iemands talenten, ontwikkelpunten en benodigde ondersteuning. De eerste ervaringen zijn positief.

Voor wie is WerkWeb-Autisme?

WerkWeb-Autisme is bedoeld voor mensen met autisme met een normale begaafdheid van 15 jaar of ouder. Daarbij worden vier groepen onderscheiden: 

 1. Studenten op de middelbare school (regulier en VSO), het MBO, HBO en WO (die bijvoorbeeld stage lopen, een bijbaan willen of op het punt staan de transitie naar de arbeidsmarkt te maken)
 2. Werkzoekenden
 3. Mensen die ondersteuning nodig hebben om hun werk te behouden 
 4. Mensen die zijn uitgevallen tijdens hun studie of in het arbeidsproces

WerkWeb-Autisme is bedoeld als zelfhulptool, maar wordt ook ingezet samen met een intermediair of ondersteuner, bijvoorbeeld een jobcoach. De tool helpt mensen met autisme om (samen met ouders, intermediaire of werkgever) meer inzicht te krijgen in wat ze willen, kunnen en nodig hebben wat betreft werk. Het helpt bijvoorbeeld jobcoaches en werkgevers om samen met de werknemer met autisme duurzame arbeidsparticipatie tot stand te brengen.

Opbrengsten WerkWeb-Autisme

Het Verwey-Jonker Instituut, het onderzoeksinstituut dat aan het Platform Werk Inclusief Beperking is verbonden, heeft Werken met WerkWeb-Autisme gedurende één jaar gevolgd met een begin- en eindmeting. Lees meer over de opbrengsten en geleerde lessen en download de onderzoeksrapportage.

De klankbordgroep van WerkWeb Autisme

De klankbordgroep van WerkWeb-Autisme, waaraan mensen met autisme, andere betrokkenen en onderzoekers deelnemen.

Doorontwikkeling met Platform Werk Inclusief Beperking

Hoe krijgen we via duurzame implementatie van het online instrument WerkWeb-Autisme structureel meer mensen met autisme aan het werk? is de kern van de doorontwikkeling van WerkWeb-Autisme. 

Bestendig en effectief gebruik van WW-A stimuleren we eerst in 4 Nederlandse Vereniging voor Autisme regio's. In deze regio's zetten we in op drie onderstaande pijlers, waarbij de bekendheid en toegankelijkheid van WW-A ook op landelijk niveau bevorderd wordt.  

 1. Bekendheid van WerkWebAutisme vergroten bij intermediairs, werkgevers, mensen met autisme en hun naasten via gerichte landelijke, regionale en online PR-activiteiten vanuit de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) in samenwerking met betrokken stakeholders.
 2. Toegankelijkheid van WerkWeb-Autisme vergroten via inhoudelijke doorontwikkeling van deze tool in samenspraak met gebruikers. 
 3. Bestendiging van WerkWeb-Autisme borgen via het inrichten en faciliteren van regionale communities rondom autisme en werk, aansluitend bij de reeds bestaande autismenetwerken en regionale afdelingen van de NVA.  

De opgedane kennis en ervaringen worden verwerkt in een roadmap en in de WW-A tool. De roadmap bestaat uit activiteiten en strategieën die nodig zijn voor duurzame implementatie van WW-A in de praktijk, deze worden in de volgende jaren uitgevoerd. Tijdens de implementatie wordt nauw samengewerkt met het UMC-Groningen. 

Het doel van WerkWeb-Autisme als project bij Platform Werk Inclusief Beperking

De doorontwikkeling van WerkWeb-Autisme heeft meerdere doelen:

 • WerkWeb-Autisme wordt meer gebruikt door mensen met autisme, ouders/verzorgers, werkgevers en intermediars
 • Mensen met autisme ervaren meer inzicht in wat ze willen, kunnen en nodig hebben om duurzaam aan het werk te gaan
 • Werkgevers weten beter wat ze kunnen verwachten en hoe ze in kunnen spelen op mogelijkheden en behoeften van mensen met autisme
 • Ouders/begeleiders van kinderen met autisme weten beter hoe ze hun kind kunnen ondersteunen, zijn beter geïnformeerd en voelen zich gesteund
 • Intermediairs weten beter de verbinding te leggen tussen mensen met autisme en werkgevers, door het bieden van informatie en door het gebruik van de tools op WerkWeb-Autisme  
 • Bredere communities op regionaal niveau, waardoor er ‘kortere lijnen’ zijn tussen mensen met autisme en hun naasten, werkgevers en intermediairs zoals jobcoaches en GGZ-instellingen
 • Door landelijke coördinatie en contacten met deze regionale netwerken houden we WerkWeb-Autisme eenvoudiger up to date en toegankelijk