Werkwijze voor beoordeling van de subsidieaanvragen voor experimenten

Subsidieronde Tel mee met Taal 2022 door de onafhankelijke beoordelingscommissie van het Expertisepunt Basisvaardigheden – Movisie

10 december 2021

Er kan binnen de Tel mee met Taal-regeling (TmmT) subsidie aangevraagd worden voor experimenten. Het gaat om experimenten die met innovatieve activiteiten in de praktijk worden ontwikkeld en in de praktijk worden uitgeprobeerd, gericht op het beter kunnen bereiken van in Nederland woonachtige laaggeletterde personen zodat zij kunnen worden toegeleid naar cursussen gericht op taalvaardigheden, rekenvaardigheden of digitale vaardigheden. Het gaat primair om het vinden, motiveren voor en toeleiden naar (curus)aanbod van volwassenen met beperkte basisvaardigheden.

Een subsidieaanvraag bedraagt per experiment minimaal 25.000 en maximaal 125.000 euro. Daarnaast bedraagt een subsidie ten hoogste 80 procent van de subsidiabele kosten. De aanvrager bekostigt de andere 20 procent door middel van de eigen bijdrage of bijdragen van derden. Voor de totale subsidieverstrekking is in 2022 een bedrag beschikbaar van ten hoogste 625.000 euro. Bij overschrijding van het subsidieplafond met drie keer of meer, wordt door middel van loting van de aanvragen die in de aanvraagperiode zijn ontvangen, bepaald welke subsidieaanvragen worden beoordeeld.

De Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) toetst de (ingelote) aanvragen eerst op volledigheid (dat wil zeggen de aanwezigheid van alle noodzakelijke documenten) alvorens deze aan de beoordelingscommissie van het Expertisepunt Basisvaardigheden voor te leggen voor een beoordeling van de kwaliteit. De beoordelingscommissie geeft haar beoordeling als advies aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De minister van OCW neemt het uiteindelijke besluit op de subsidieaanvraag.

Beoordeling

De beoordeling heeft betrekking op alle door DUS-I voorgelegde aanvragen en geschiedt aan de hand van onderstaande criteria. Voor een uitgebreid en volledig overzicht van de criteria, sub-criteria en toelichting hierop verwijzen wij naar: wetten.nl - Regeling - Subsidieregeling Tel mee met Taal 2021-2024 - BWBR0044646 (overheid.nl).

Criterium Subcriterium
A. Relevantie van de aanvraag Het project biedt iets nieuws.
  Het project is zowel innovatief als praktijkgericht.
B. Kwaliteit van het activiteitenplan De doelstellingen van het project zijn gericht op het beter bereiken van laaggeletterde personen.
  Er is aandacht voor borging en duurzaamheid.
C. Uitvoerbaarheid en haalbaarheid De doelstellingen en activiteitenplanning zijn uitvoerbaar en haalbaar binnen de projectperiode.
  De projectgerelateerde risico’s en de beheersmaatregelen zijn in kaart gebracht.
D. Draagvlak en samenwerking Een gemeente ondersteunt de aanvraag.
  De aanvrager werkt samen met andere partijen.
E. Begroting Er is een realistische begroting van de subsidiabele kosten.
  De vereiste eigen bijdrage of bijdragen van derden is aangetoond.

 

Weging

Aanvragen dienen voor elk van de criteria en subcriteria minimaal als voldoende te zijn beoordeeld om in aanmerking te komen voor verstrekking van de subsidie. De beoordelingscriteria hebben de volgende weging:

  • Beoordelingscriterium A (relevantie van de aanvraag) en beoordelingscriterium B (kwaliteit van het activiteitenplan) wegen beiden 30% van het geheel.
  • Beoordelingscriterium C (uitvoerbaarheid en haalbaarheid) en beoordelingscriterium D (draagvlak en samenwerking) wegen beiden voor 15% mee.
  • Beoordelingscriterium E (begroting) weegt voor 10% mee.

Leden beoordelingscommissie 

De beoordelingscommissie wordt gevormd door de leden van de onderzoekscommissie van het Expertisepunt Basisvaardigheden (EB), georganiseerd door Movisie. Movisie zal zelf geen aanvragen indienen om haar onafhankelijke rol te behouden. De onderzoekscommissie bestaat uit acht leden: twee uit de wetenschap, twee (praktijk)professionals en twee die het perspectief van ervaringskennis (NT1 en NT2) inbrengen, de voorzitter en secretaris. De voorzitter van de onderzoekscommissie is dr. Krista van Mourik (Movisie). De secretaris van de onderzoekscommissie is Barbara Panhuijzen (Movisie). Een overzicht van de leden van de beoordelingscommissie is hier te vinden: Onderzoekscommissie Expertisepunt Basisvaardigheden | Expertisepunt Basisvaardigheden.

De leden van de beoordelingscommissie van het EB worden op persoonlijke titel gevraagd en hebben geen ander belang dan de toetsing van de criteria zo goed mogelijk uit te voeren. Indien een commissielid (of de organisatie waarvoor dit commissielid werkzaam is) een aanvraag heeft ingediend die ter oordeel wordt voorgelegd aan de onderzoekscommissie, zal dit commissielid geen rol spelen bij de beoordeling van dit voorstel en tijdelijk de commissiebijeenkomst verlaten. De voorzitter of een ander lid zal worden geschorst indien gebleken is dat de onafhankelijkheid van de voorzitter of het lid niet gewaarborgd is.

Movisie zal (vanuit het Expertisepunt Basisvaardigheden) fungeren als voorzitter en secretaris van de beoordelingscommissie. De voorzitter bewaakt het beoordelingsproces als geheel. De aanvragen worden door twee commissieleden beoordeeld en in de plenaire beoordelingsvergadering besproken.

Beoordelingsproces

De subsidieaanvragen voor de experimenten zijn uiterlijk 1 maart 2022 in bezit van DUS-I. DUS-I doet een loting indien nodig. DUS-I controleert vervolgens of de aanvragen volledig zijn. Zo niet, dan heeft de aanvrager nog een aantal dagen de mogelijkheid om aanvullingen aan te leveren. De aanvragen die volledig zijn worden doorgestuurd naar de beoordelingscommissie en verdeeld over de commissieleden. Alle aanvragen worden door ten minste twee commissieleden beoordeeld.

Alle criteria worden gewogen om tot een eindscore te komen. Aanvragen die op één of meer (sub)criteria een onvoldoende scoren, worden afgewezen. Aanvragen die op alle (sub)criteria een voldoende scoren, worden opgenomen in een rangschikking. In de rangschikking staan de aanvragen met de hoogste score bovenaan en die met de laagste score onderaan. Bij de tien aanvragen met de hoogste positie in de rangschikking wordt het criterium E (begroting) mede-beoordeeld door DUS-I.

Indien de beoordelingscommissie niet tot overeenstemming kan komen over de scoring en rangschikking, zal de voorzitter eerst kijken naar waar het meeste draagvlak is onder de leden van de beoordelingscommissie. Mocht men niet uit de beoordeling komen dan zullen er individuele gesprekken plaatsvinden en vervolgens hakt de voorzitter de knoop door. Deze beslist uiteindelijk.

Bij de beoordelingsvergadering van de onderzoekscommissie zullen betrokkenen aanwezig zijn van DUS-I en OCW als toehoorders.

Rol beoordelingscommissie

De rol van de beoordelingscommissie is het toetsen van de aanvragen aan de hand van vooropgestelde beoordelingscriteria en de minister van OCW te adviseren over het al dan niet toekennen van subsidie aan de aanvragers. Zie voor de subsidieregeling Tel mee met Taal: https://wetten.overheid.nl/BWBR0044646/2021-11-20. Zie voor de beoordelingscriteria: wetten.nl - Regeling - Subsidieregeling Tel mee met Taal 2021-2024 - BWBR0044646 (overheid.nl).

Het advies van de beoordelingscommissie bestaat uit: 

  1. Een rangschikking (cijfer) van de aanvragen, die kan worden bepaald op basis van de score die elke aanvraag behaalt op de beoordelingscriteria.
  2. Een inhoudelijk advies, waarom de aanvraag al dan niet voldoet aan de beoordelingscriteria en een onderbouwing geven hiervoor per criteria. De leden van de onderzoekscommissie ontvangen hiervoor een format.
     

Stimuleren kwaliteit aanvragen

Naast beoordeling van de aanvragen wil het Expertisepunt Basisvaardigheden de kwaliteit van de aanvragen stimuleren. Dit wordt gedaan met een digitaal vragenuur rondom de Tel mee met Taal subsidieregeling experimenten, georganiseerd samen met DUS-i. Dit mondt uit in een Q&A (overzicht van veelgestelde vragen) die breder kan worden verspreid.

Geheimhoudingsplicht

De leden van de beoordelingscommissie en Movisie zijn gebonden aan een geheimhoudingsplicht ten aanzien van aanvragen. Het gaat hierbij om gegevens met een vertrouwelijk karakter die de commissie ter beschikking krijgt. Een en ander is opgenomen in artikel 2:5 van de Algemene wet bestuursrecht. (Wel kunnen na afloop van de subsidiabele activiteiten de geleerde lessen en succesvolle voorbeelden worden gepubliceerd, zie artikel 33 van de regeling.)

Betrokkenheid en belang

Een lid van de commissie neemt niet deel aan de voorbereiding en vaststelling van een advies, indien het commissielid een persoonlijke betrokkenheid of financieel belang heeft bij een aanvrager of een aanvraag. Indien alle aanvragen zijn binnengekomen doet Movisie een uitvraag bij de commissieleden ten aanzien van deze betrokkenheid of belang bij de aanvragen. Ook wordt van de leden een proactieve opstelling verwacht, aangaande het melden van de betrokkenheid. Als een commissielid niet kan deelnemen om deze reden, wordt er een vervanger geregeld door Movisie.